ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
30012001 ราชสีมาวิทยาลัย RATCHASIMA WITTAYALAI SCHOOL นายประยงค์ ประทุมวัน เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012002 สุรนารีวิทยา Sura Nari Withaya School นายวิลาศ ดวงเงิน เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012003 บุญวัฒนา Boonwattana School นายนิรมิตร ดวดกระโทก เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012004 มหิศราธิบดี Mahitsaratibadee School นายเจริญ ศรีแสนปาง เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012005 โคราชพิทยาคม Korat Pittayakhom School - เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ Bunluawittayanusorn School นายไกรศร ทองมูลชัย เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012006 สุรธรรมพิทักษ์ Surathampitak School ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012007 สุรนารีวิทยา ๒ Suranareewittaya2 School นายพิษณุ คุณชื่น เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012008 พุดซาพิทยาคม Pudsa Pittayakom นายกฤตภาส นิกรกุล เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ๊Ubolrattana Rajjakanya Ratchawittayalai Nakhonratchasima School นายสุพล เชื่อมพงษ์ เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012011 บุญวัฒนา 2 Boonwattana 2 School นายรังสรรค์ สู้สนาม เมืองนครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา Chorakhehinsangkakitwittaya School นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ครบุรี มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา Nonsomboonwittaya School ว่าที่ร้อยตรีวีรชน เทนอิสสระ เสิงสาง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30032009 เสิงสาง Soengsang School นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ เสิงสาง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30062001 เมืองคง Muangkhong School - คง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30062003 เทพาลัย tepalai School นายธนยศ ปะเสทะกัง คง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ Banlueamphitthayasan School นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต บ้านเหลื่อม มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30022001 จักราชวิทยา Chakrat Wittaya School นายนิสิทธิ์ ส่งสุข จักราช มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30022006 โชคชัยสามัคคี Chokchaisamakkee School นายสุชาติ จิตติการุณย์ โชคชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30052001 มัธยมด่านขุนทด Matthayomdankhuntod School นายวิเชียร ทองคลี่ ด่านขุนทด มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30052002 หนองกราดวัฒนา Nongkradwattana school นายวิโรจน์ ดวนสันเทียะ ด่านขุนทด มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30052005 หนองบัวละครวิทยา Nongbualakornwittaya School นายอิสรา รักชาติ ด่านขุนทด มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012014 โนนสูงศรีธานี NONSUNGSRITANI SCHOOL นายสุพล จอกทอง โนนสูง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012015 ศรีสุขวิทยา Srisukwitthaya School นางสุภาพร วงศ์สุขสิน โนนสูง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา THANPRASATPHETWITTAYA SCHOOL นายพงศ์สุวรรณ พงศ์ภาวิชญาภรณ์ โนนสูง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30052010 ขามสะแกแสง KHAMSAKAESANG SCHOOL นายปรีชา เพียรกลาง ขามสะแกแสง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา Kledlinwittaya School นายภราดร พวงประโคน บัวใหญ่ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม HUNHUAYSAIPITTAYAKOM SCHOOL นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์ ประทาย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต PakThongChaiPrachaNiramit School - ปักธงชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี Somdejprateerayanmunee School นางสาวสุธาสินี สว่างศรี ปักธงชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072004 พิมายวิทยา Phimaiwittaya School นายชูชีพ แรงใหม่ พิมาย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072005 พิมายดำรงวิทยาคม pimaidamrongwittayakhom School นายอภิรมย์ สินชุม พิมาย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072006 นิคมพิมายศึกษา Nikomphimaisuksa School นายจักราวุธ วิจบ พิมาย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม Huaithalaeng pittayakom school นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร ห้วยแถลง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม Muangplubplapittayakom School นายอุทิศ พงษ์ภาลี ห้วยแถลง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072007 ชุมพวงศึกษา Chumphuangsuksa School นายเกชา เหมือนวาจา ชุมพวง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30052011 ขามทะเลสอวิทยา Khamtalaesorwittaya School นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ขามทะเลสอ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม Nongnamsaipittayakom School นายสราวุฒิ แช่มเมืองปัก สีคิ้ว มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30042012 ปากช่อง pakchong school นายธนวัฒน์ สุขเกษม ปากช่อง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม Mathayom Vajiralongkorn Wararam School นางพัชรี รักษาสุวรรณ ปากช่อง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา NONGBUNMAKPRASONGWITTAYA SCHOOL - หนองบุญมาก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30062009 บึงพะไล Bungpalal School นายวรณัฐ ทีบัวบาน แก้งสนามนาง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม Kaengsanamnang pitthayakom School นายปรีชา ไค่นุ่นสิงห์ แก้งสนามนาง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072010 ภู่วิทยา Poowittaya School นางณัชชา ศรีแสนปาง โนนแดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072011 มิตรภาพวิทยา Mittrapapwittaya School นายมนชัย เยื่องกลาง โนนแดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม Krabueangnokphitthayakhom School นายนภภูมิ แก้ววิเศษ เมืองยาง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 Bunluawittayanusorn2 School นางอังคนา คำสิงห์นอก พระทองคำ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม LAMTHAMAINCHAI PITTAYAKOM SCHOOL - ลำทะเมนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30062013 สีดาวิทยา SIDAWITTAYA SCHOOL นายชูชาติ อยู่สอาด สีดา มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
30022013 ท่าช้างราษฎร์บำรุง Thachangratbamroong School นายวิรพจน์ โคกเกษม เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย