ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

นักเรียนจำนวน 1,500 - 2,499 คน

นักเรียนจำนวน 1,500 - 2,499 คน

SMIS โรงเรียน อำเภอ จำนวนนักเรียน
30032009 เสิงสาง เสิงสาง 1,690
30072007 ชุมพวงศึกษา ชุมพวง 1,701
30052001 มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด 2,089
30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง 2,195
30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เมืองนครราชสีมา 2,223
30062001 เมืองคง คง 2,367
30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 2,369
30022001 จักราชวิทยา จักราช 2,480

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย