ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201457

รหัส Obec 6 หลัก

33

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30072015

รหัส SMIS 8 หลัก

567

จำนวนนักเรียน

1030201457

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 56 49 105 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 47 49 96 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 56 61 117 4
รวมทั้งหมด 159 159 318 10
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 35 60 95 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 23 54 77 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 28 49 77 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 86 163 249 9

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 245 322 567 19

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย โอภาส ชาญนอก ชาย - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชราภรณ์ แสงทิตย์ หญิง Watcharaporn Sangtit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นภภูมิ แก้ววิเศษ ชาย Napaphum Keaowiset ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เยาวลักษณ์ สอนสะอาด หญิง ํYaowalak Sornsa-Ard รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุดารัตน์ รักกระโทก หญิง SUDARAT RAKKRATHOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ บุญชัย ชาย SUTAS BOONCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี ลับสันเทียะ หญิง UNCHALEE LABSANTEA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สเกณฑ์ จันนทร์เพ็ญ ชาย SAKAN JANPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ ขำพิมาย ชาย WASAN KUMPIMAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ช่างเหล็ก หญิง SUKUNYA CHANGLEAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิรพงษ์ ปะนามะเส ชาย WIRAPONG PANAMASA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย วิเชียร บัวสาย ชาย wichaen bowsay ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรินทร ทวีนันท์ หญิง warinton taveenan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ขจรศักดิ์ มีแก้ว ชาย Khajornsak meekaew ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา ศิริสุข หญิง Sunisa Sirisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ หะขุนทด ชาย Prasit Hakhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรกต วัดเข้าหลาม ชาย Korakot Watkhaolam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวรัตน์ นนวงษ์ษา หญิง Miss.NAWARAT NONWONGSA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา จันทาทอง หญิง kanjana janthathong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ หว่างแสง หญิง ๋Jiraporn Wangsaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลลดา บูรณะ หญิง Chonlada Burana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญยุทธ จันทกุล ชาย chanyut jantakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พชรนนท์ เดชโนนสังข์ ชาย Patcharanon Dechnonsung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัณรัตม์ กิตติวราสวัสดิ์ หญิง Pannarat Kittiwarasawad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา จันทร์สุวรรณ หญิง Jenjira Jansuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูริ อึ่งบำเหน็จ ชาย Phuri Ouengbamnet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญาน์มล ประดิภาวิวัฒน์ หญิง Apliyamon Pladipawiwat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณอร นัยนิตย์ หญิง Paveenon Naiyanit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภูษณิศา พับพิมพ์สัย หญิง Phusanisa Phapphimsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา สวาสนา หญิง Titima sawatna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ขนิษฐา งามศิริ หญิง Khanittha Ngamsiri ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นันทิวัฒนะ พาบุดดา ชาย Nanthiwattana Paboodda ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐนันท์ ทองเรือง หญิง Natthanan Thongrueang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.21
ภาษาอังกฤษ 24.88
คณิตศาสตร์ 22.86
วิทยาศาสตร์ 30.57
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.29
ภาษาอังกฤษ 29.20
คณิตศาสตร์ 21.61
วิทยาศาสตร์ 32.55
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.19
ภาษาอังกฤษ 28.68
คณิตศาสตร์ 25.64
วิทยาศาสตร์ 28.27

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33.48
ภาษาอังกฤษ 21.31
คณิตศาสตร์ 16.92
วิทยาศาสตร์ 29.71
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.50
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.00
ภาษาอังกฤษ 20.71
คณิตศาสตร์ 14.70
วิทยาศาสตร์ 25.74
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.92
ภาษาอังกฤษ 22.75
คณิตศาสตร์ 16.68
วิทยาศาสตร์ 30.44

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ลำทะเมนไชยพิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ลำทะเมนไชยพิทยาคม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด