ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.68
ภาษาอังกฤษ 29.73
คณิตศาสตร์ 22.93
วิทยาศาสตร์ 32.51
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.12
ภาษาอังกฤษ 29.40
คณิตศาสตร์ 23.84
วิทยาศาสตร์ 31.38
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.01
ภาษาอังกฤษ 32.94
คณิตศาสตร์ 24.11
วิทยาศาสตร์ 30.08