ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201460

รหัส Obec 6 หลัก

59

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30062013

รหัส SMIS 8 หลัก

967

จำนวนนักเรียน

1030201460

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 104 86 190 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 90 75 165 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 106 86 192 6
รวมทั้งหมด 300 247 547 18
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 58 62 120 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 47 98 145 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 76 79 155 5
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 181 239 420 15

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 481 486 967 33

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสีดาวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชูชาติ อยู่สอาด ชาย Chuchat Yusaard ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมาน เอกบุตร ชาย Saman Ekkabut รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สะอาด คิดเห็น หญิง Sa-ard Kidhen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เยาวรัตน์ ยุพิน หญิง YOAYARUT YUPIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์ ชาย Nutthakit Jitwiriyakan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิรวดี ชาวดง หญิง Jirawadee Chawdong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัทธนันท์ พรมเหลา หญิง Pattnnan promlao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราลักษณ์ ทวีศักดิ์ หญิง Waraluk Thaweesak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุดารัตน์ กว้างนอก หญิง Sudarat Kwangnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี มีศิลป์ ชาย Montree Meesilp ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรนุช มะธิปิไข หญิง Voranuch Matiphikai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมยศ ศรีนอก ชาย Somyot Srinok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรชาติ มะลัยไทยสงค์ ชาย Surachat Malaithaisong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร เตชะลือ หญิง Supaporn Techalue ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วริษฐา ปภาดาโสภณ หญิง Waritha Papadasophon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมา ประทุมคำ หญิง Padthama Prathoomkham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร พวนกิ่ง หญิง Jiraporn Puanking ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กุลจิรา สวัสดี หญิง Kuljira Sawatdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สันติ อุตม์แก้ว ชาย Santi Autkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร ชาย Chaowarit Phubuapet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรจง กล้าหาญ ชาย Bangchong Klahan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กล้าหาญ โสสระเกษ ชาย Klahan Sosraket ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มณูญ เจ็กแตงพะเนาว์ ชาย Manoon Jektangpanao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กิติศักดิ์ ทาไธสง ชาย Kittisak Thathaisong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รุทร รัตนโสภา ชาย Rut Rattanasopa รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิตยา ศรีพันธุ์ หญิง Nittaya Sripan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดรุณี ภัทรโภคิน หญิง Darunee Phattarapokin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุจิตราภรณ์ ไพศรี หญิง Sujitraporn Paisri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จงจิตต์ กล้าหาญ หญิง Chongchit Klahan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศรัณย์ ยอดมงคล ชาย Sarun Yodmongkol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิจิตรธรรม วงศ์รักศักดิ์ หญิง Wijittham Wongraksak ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ถนัดค้า หญิง Yuphin Thanatkha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารุวรรณ นรพรม หญิง Jaruwan Noraprom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นงนภัส ดาราย หญิง Nongnapat Darai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิ เกรียงไกรวรรณ หญิง Mali Keangkaiwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ระเบียบ ชวนรัมย์ ชาย Rabiab Chounram ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา ทวยสูเนิน หญิง Wanida Tuaysungnoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยศนิธิ มะธิปิไข ชาย Yodnithi Mathipikhai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บุญมี วรชมพู ชาย Boonmee Worachomphu ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชาญชัย จ่าภา ชาย Chanchai Japa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สรวิชญ์ ทาร่อน ชาย Sorawich Taron ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ดารุณี ชนะพันธ์ หญิง Darunee Chanapan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนทนันท์ โพธิ์จิต ชาย Nonthanan Pojit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิฎา โพธิ์นิน หญิง Chonthida Phonin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ หมื่นแสน หญิง Jaruwan Mernsan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทวัส วาทีรชตะ ชาย Wittawat Wateerachata ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชัยวัฒน์ สร้อยสละ ชาย Chaiwat Soisala ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพพร เสนีย์คุปต์ ชาย NOPPORN SANEEKUP ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมศักดิ์ ทองนอก ชาย Somsak Thongnok ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย กลวัชร รอดพิพัฒน์ ชาย Kollawat Rodphiphat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละมุน ขันนอก หญิง Lamun Khannok แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมพงษ์ คงขุนทด ชาย Sompong Khongkhunthod ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สุรัส ขันนอก หญิง Surat Khannok แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชีวาพร ยอดสง่า หญิง Cheewaporn Yodsanya แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ทอง สมนอก ชาย Thong Somnok ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วนิดา สมบัติ หญิง Wanida Sombat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา มะกา หญิง Kanittha Maka ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ พันธุ์ธรรม ชาย Worawut Phantham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ แก้วไพฑูรย์ ชาย Nutthawut Kheawpithun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.40
ภาษาอังกฤษ 31.12
คณิตศาสตร์ 18.26
วิทยาศาสตร์ 28.60
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.21
ภาษาอังกฤษ 25.92
คณิตศาสตร์ 22.24
วิทยาศาสตร์ 29.90
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.63
ภาษาอังกฤษ 28.97
คณิตศาสตร์ 20.41
วิทยาศาสตร์ 26.41

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.28
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.16
ภาษาอังกฤษ 19.96
คณิตศาสตร์ 19.11
วิทยาศาสตร์ 25.82
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.64
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.47
ภาษาอังกฤษ 22.17
คณิตศาสตร์ 19.10
วิทยาศาสตร์ 26.50

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สีดาวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สีดาวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด