ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201362

รหัส Obec 6 หลัก

57

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30012007

รหัส SMIS 8 หลัก

825

จำนวนนักเรียน

1030201362

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 66 91 157 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 67 68 135 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 69 80 149 5
รวมทั้งหมด 202 239 441 15
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 47 85 132 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 38 78 116 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 44 92 136 5
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 129 255 384 15

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 331 494 825 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พิชญา โพธิ์กลาง หญิง PICHAYA PHOKLANG ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี แก้วมาพะเนา หญิง Supranee kaewmapanao รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปรียาภรณ์ สุปัญญารัตน์ หญิง PREEYAPORN SUPANYARAT รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นพรัตน์ พันธัง หญิง NOPPARUT PUNTUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกตุกนก วิสุทธาจารี หญิง KEDKANOK WISUTTHAJAREE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุนิศา พัตรภักดิ์ หญิง SUNISA PATTRAPAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเฉลิม วังสำเภา หญิง WANCHALERM WANGSAMPOA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยะนันท์ เติมประชุม หญิง PIYANAN TERMPRACHOOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมบัติ มีดี ชาย SOMBAT MEEDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พรรณทิพย์ พิมพ์ศิริ หญิง PHANTIP PIMSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรชนก มาพรศรี หญิง PHORNNCHANOK MAPORNSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อิศรางค์รัตน์ ศิริสวัสดิ์ หญิง ITSARANGRAT SIRISAWAD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นิยตา วิลัย หญิง NIYATA WILAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณา ธรรมรักษ์ หญิง WANNA THAMMARAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานะ มั่งประยูร ชาย MANA MANGPRAYOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุสรา กิจหนองสรวง หญิง NUTSRA KITNONGSUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งนภา บุรีรัตน์ หญิง RUNGNAPA BURIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรางค์ นิลผาย หญิง SURANG ์NILPHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จารุภัทร ประเสริฐ ชาย CHARUPHAT PRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี เรียนกิ่ง หญิง SUPANEE RAINKING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิฆัมพร เหล็งนุ้ย หญิง TIKUMPORN LENGNUI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย แสงสูรย์ หว่างอากาศ ชาย SANGSOON WANGARGAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พรศักดิ์ ฉุยจอหอ ชาย PORNSAK CHUIJORHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ระพิน โสคำแก้ว ชาย RAPIN SOKHAMKAEW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิพัฒน์ เรียนกิ่ง ชาย WIPAT RIANKING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงกมล เกิดทะเล หญิง DUANGKAMOL KERDTALAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรภา นนท์ตา หญิง SURAPHA NONTA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นภาพร ช่วยโพธิ์กลาง หญิง NAPAPHORN CHUAYPOKLANG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐวุฒิ กาญจนเมธี ชาย NATTAWUT KANJANAMETEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐานียา เดชพร หญิง THANEEYA DECHPORN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อภิชัย ธิติพิศุทธิ์กุล ชาย APICHAI THITIPISUTKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง อัมพร นันทะเสนา หญิง AMPORN NANTHASENA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรนิภา โภคสวัสดิ์ หญิง PHORNNIPA POKESAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุธารดี จันทรพรม หญิง Sutharadee Janthaprom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นพดล แขดอน ชาย NOPPADOL KAEDON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัชนีวรรณ แป้นด้วง หญิง Ratchaneewan Paenduang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริศักดิ์ ถวัลย์วีระวงศ์ ชาย SIRISAK TAWANVEERAWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง โชติกา ดุจจานุทัศน์ หญิง CHOTIKA DUDJANUTUCH ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ ประทุมพันธ์ หญิง ์Nonglak Pratoompan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปารีวรรณ แจ่มใส หญิง Pareewan Jamsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา วีระกุล หญิง Kanitta weerakul ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมคิด เกวขุนทด หญิง Somkid Keokhunthod ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อนัญชยา อาษายุทธ หญิง Ananchaya Asayut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุเทน โขดสันเทียะ ชาย ๊Uthen Khodsanthieh ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โศรยา เหยียดกระโทก หญิง Soraya Yiadkrathok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรพจน์ โคกเกษม ชาย WIRAPOJ KOKKASAM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติพงษ์ พรหมทำ ชาย KRITIPONG PROMTHUM ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตตรา สนุ่นไพบูลย์ หญิง - - ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วิทวัส สีดาวงษ์ ชาย - - ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศุภกร บัวโคกสูง ชาย SUPHAKORN BUAKHOKSOONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักษมณ ดุงโคกกรวด หญิง LAKSAMON DUNGKOKKRAUD ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระพีพรรณ สุชีวกร หญิง RAPEEPAN SUCHEEVAKORN ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อินทุอร พลายหมื่นไวย หญิง INTHU-ON PHLAIMUENWAI ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร กัวหมื่นไวย หญิง NATTAPORN KUAMUENWAI ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรัศว์ญา ปักกลาง หญิง PRATSAYA PAKKLANG ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย จูเลียส เอ็มเบ็ง เอ็มเบง - ชาย JULIUS MBENG MBENG - ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอ็มมานูเอล เอทเคง ตาเบ - ชาย EMMANUEL ETAKONG TABE - ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.71
ภาษาอังกฤษ 21.88
คณิตศาสตร์ 14.25
วิทยาศาสตร์ 19.25
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.08
ภาษาอังกฤษ 30.10
คณิตศาสตร์ 24.70
วิทยาศาสตร์ 28.75
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.74
ภาษาอังกฤษ 36.22
คณิตศาสตร์ 24.63
วิทยาศาสตร์ 29.88

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.71
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.00
ภาษาอังกฤษ 23.84
คณิตศาสตร์ 21.96
วิทยาศาสตร์ 24.71
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.90
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.51
ภาษาอังกฤษ 23.09
คณิตศาสตร์ 17.63
วิทยาศาสตร์ 24.34

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สุรนารีวิทยา ๒

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สุรนารีวิทยา ๒

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด