ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2562 8 9 17
2563 0 0 0
2564 23 21 44
2565 0 0 0
2566 31 14 45