ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201427

รหัส Obec 6 หลัก

66

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30052011

รหัส SMIS 8 หลัก

1,050

จำนวนนักเรียน

1030201427

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 112 118 230 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 107 94 201 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 82 83 165 5
รวมทั้งหมด 301 295 596 17
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 56 97 153 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 71 90 161 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 68 72 140 5
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 195 259 454 16

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 496 554 1,050 33

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รังสรรค์ สู้สนาม ชาย Rungsan Susanam ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรรณาภรณ์ สุดหอม หญิง Kannaporn Sudhom รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ส.ต.ท.หญิง ญาดา รัตนกำเหนิด หญิง Yada Rattanakumnerd รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิชญาภา ภาษาสุข หญิง Pitchayapa Pasasuk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธารินี อยู่มาก หญิง Tharinee Yoomak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปนัดดา พงศ์มาลี หญิง PANUDDA PONGMALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลดาวัลย์ เกษมอมรกุล หญิง LADAVAN KASEMAMORNKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งเดือน ฉานสูงเนิน หญิง RUNGDEAN CHANSOONGNEAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ บุญญาพิจิตร์ ชาย CHOOCHAT BOONYAPHIJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชัญ งามสูงเนิน หญิง AUNCHAN NGAMSUNGNOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม หญิง PHIMCHANUT PHONYIAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ชาย YUTHAPHUN SENGKAMPANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุดมพร ชื่นอาภา หญิง UDOMPORN CHUENARPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาติ โมสูงเนิน หญิง Suchat Mosoongnern ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จีระภา สุขภิรมย์ หญิง JEERAPA SUKPIROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ หญิง PENCHAN KRITTAYANUWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนะ แสงจันทร์งาม ชาย CHANA SAENJANNGAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรปวีณ์ ตั้งแต่ง หญิง ONPAVEE tungtang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา เลาสูงเนิน หญิง PENNAPA LAOSOOGNNERN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลมัย เบาสูงเนิน หญิง LAMAI BAOSOONGNERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาวรรณ ผสมทรัพย์ หญิง NIPHAWAN PASOMSAP ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริ เตียนพลกรัง หญิง SIRI TEANPONKRANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธาราทิพย์ ทรวงดอน หญิง Tharathip Suangdon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา นาคเสน หญิง Sukanya Narksen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรินทร์ ซอมขุนทด ชาย Watcharin Somkhuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลพรรณ์ สิทธิถาวร หญิง UBONPHAN SITTITHAWORN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภัสรา แก้วล้ำ หญิง Supasara Kaewlum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เชิดเกียรติ นาดี ชาย Cheidketyrti nadee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณิชนันทน์ ใจสูงเนิน หญิง Nitchanan Jaisoongnern ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทรงพล สายแวว ชาย songpol saiweaw ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิษฐา พาขุนทด หญิง sunittha phakhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณรท หงษ์ประสิทธิ์ หญิง Wannarot Hongpasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พีรณัฐ ชิดสุข ชาย Pheeranath Chitsook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงรัตน์ ลอยฟู หญิง Duangrat Loyfu ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยพฤกษ์ ลือสัตย์ ชาย Chaiyaphuek Luesat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ พัลวัฒน์ ชาย Songwoot Punlawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นฤมล รัตนานุสรณ์ หญิง Naruemon Rattananusorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล ชาย Sastra Srisupethkul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิรินภา ดีจันทึก หญิง Sirinapa Deejantuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณกรกมล ศรีไชย หญิง ์Nakornkamon Srichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ธนพล ชินอ่อน ชาย Tanapon Chinonn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฐมาพร ปั่นสันเทียะ หญิง Pathamaporn Punsanthia ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นาฏอนงค์ เกียะขุนทด หญิง Natanong Kiakhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สโรชา เตียงช่างรัมย์ หญิง SAROCHA TIANGCHANGRAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานชนก นวลละออง หญิง PARNCHANOK NUANLA-ONG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ชนก แผลงนอก หญิง Pimchanok Plangnok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยาพร โชติกลาง หญิง Janyaporn Chotklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เบญจมาศ มาลานนท์ หญิง BENJAMAS MALANON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรกร อุณาพรหม ชาย Watcharakorn Unaprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า ชาย Phurin Yingjaikla ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัทฑริกา บำเพ็ญพงษ์ หญิง ืีNuttharika Bumphenphong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มะโนด บุญเรือง ชาย Manod Boonroung ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จาตุรนต์ ขวัญมี หญิง chaturon khwanmee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ทองพาส พัจนสุนทร หญิง Thongpas Pachanasunton ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ จ่าพันดุง หญิง Thidarat Japandoong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mr. Kinley Tshering ชาย Kinley Tshering ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรเดช พันธุประกิจ ชาย ๋Jiradech Panthuprakit นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
Mr. Mohan Bdr Gurung ชาย Mohan Bdr Grung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน เจิมขุนทด หญิง Yupin JermKhuntod แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เกษร ดัดสันเทียะ หญิง Kesorn Dadsunthia แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิรัญญา ล้อมกระโทก หญิง Wirunya Lomgratok ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย บุญรัตน์ ตันกันภัย ชาย Bunrat Tankanphai พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว บุษกร ศรีสุพรรณราช หญิง Butsakorn Srisupannarach ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สิทธิชัย โพชะกะ ชาย Sittichai Pochaka ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ แสนโต ชาย Narong Saento ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง เบ็ญจมาศ วงษ์รักษา หญิง Benjamas Vongruksa ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.30
ภาษาอังกฤษ 31.53
คณิตศาสตร์ 21.49
วิทยาศาสตร์ 31.77
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.14
ภาษาอังกฤษ 27.60
คณิตศาสตร์ 23.76
วิทยาศาสตร์ 30.86
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.71
ภาษาอังกฤษ 33.99
คณิตศาสตร์ 21.21
วิทยาศาสตร์ 30.73

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33.76
ภาษาอังกฤษ 20.73
คณิตศาสตร์ 19.68
วิทยาศาสตร์ 26.03
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.52
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.19
ภาษาอังกฤษ 22.08
คณิตศาสตร์ 13.85
วิทยาศาสตร์ 22.50
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.79
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.25
ภาษาอังกฤษ 22.64
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 25.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ขามทะเลสอวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ขามทะเลสอวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด