ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาง กิตสิญา ฉัตริภากรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นัยนา พรหมดิเรก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประยงค์ ประทุมวัน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พุทธิภา เหล็กคงสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรวรรณ พิมพ์ทวด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประจักษ์ สว่าง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง โสภา วงษ์คำ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุขุม จงนอก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โชติญา กังศรานนท์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิมล สืบปรุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จีรนันท์ แสนลือชา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลีรัตน์ นิลสาริกา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อาคม ราชภักดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิสันต์ ชัยฤทธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปริศนีย์ คำสาลี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิติมา เจียรสุมัย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เฉลิมศรี สืบปรุ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นฤพล จันคำ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นารี จันทร์ลิ่ม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สรยุทธิ์ ชำนาญศก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นันท์สินี จอห์นสัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชานนท์ ศรีผ่องงาม ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จินตน์ ฟองสันเทียะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายสมร พิมพ์สิงห์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนตรนภิส ศิริพร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชรี สุระพันธ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ชัย ทิพวงศา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัจรา โทแหล่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรีเสด็จ ชุมศรี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพา ตัดพุดซา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อลงกต หาญชนะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณ์เพ็ญ ภุมรินทร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พัชรพัส ภัทรจารุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บุณฑริกา ภัทรจารุ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จงจิตร์ คุณสา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทิฐิวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บังอร แก้วพะเนาว์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ จันทศร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาย มาณพ วงษ์คำ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัชรินทร์ ฟองฟูม ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุธี เดชะภิญโญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงคราญ ศาสนนันทน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพย์วรรณ สุโธ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิไลวรรณ หาทวายการ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมภพ สมดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุบผาชาติ บูรณะราช หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอกพล ประเสริฐศิลป์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปกรณ์ ปัญจการุญ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธิดาวรรณ กระต่ายทอง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มณีพัส ไชยคำภา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อัจฉรา อมะรักษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิษณุพงษ์ ญาณศิริ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง พิญญานันท์ สิทธิธัญวัฒน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วันชัย เกิดกรุง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารีย์ จันคำ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายันต์ ทองตัน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทัศนีย์ พัดเกาะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ สิงหวรวงศ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จริยวรรณ ยินดีรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บรรณศลรรถ ครูศรี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธารินี ดีดพิมาย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จินตนา นนท์ขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรัญญา ประเสริฐศิลป์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ถนอมจิต สุตะนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประชา ศิลาโคกกรวด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนศักดิ์ พินธุโท ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กอบแก้ว จงสูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นิตยา จิตต์กุล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุพล ค้าขาย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปริญญา ยงค์สูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญจน์วราห์ รัตนะวัชร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ยุพิน โตนน้ำขาว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิฤมน ด้วงนิล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ไชยอุดม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชฎาพร วัชรวิชานันท์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บุญลือ ชาญโพธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา พรเสนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ดา คำโส ชาย ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ตรีศักดิ์ จินดาไพศาล ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พูนจิตร วนาภรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปานทิพย์ ครุฑใจกล้า หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา คุ้มกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมศรี เห็มมะชาติ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายฝน สมพงษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลินี ศิริจารี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร สามขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิติศักดิ ครจำนงค์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นันทนา เปรมสิงห์ชัย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรดา พรทิพย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประกาย เอิบแจ้ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิติยาภา พลแก้ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พิทยา ตรีพงษ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กฤษณะ นามใหม่ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญรัศม์ สะเทิงรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ วายโศกา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พลากร เนียมจะโปะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพัฒน์ วายโศกา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมฤทัย โคตบุตโต หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณธายุ ตีบจันทร์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทัณฑิกา ไพรเขียว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฑามาศ มีกุดเวียน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภีรภา สุขสำราญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาศรี ขาขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อุดมยุทธ์ กลิ่นธงชัย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ขอวางกลาง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ สุวรรณดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญฤทัย ถนอมเมือง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุระ อินศรีเมือง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทา กตบุญวงศ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุนีรัตน์ บดสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงรัตน์ มานะยิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภลักษณ์ พลเรือง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศรันย์ บรรจงปรุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนีย์ อภิชาตธนากร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กุลรภัส อัครโชคอุดม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะฉัตร ทองชะอม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา ดีทองหลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมลักษณ์ เหมือนวาจา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พวงทิพย์ แซ่พัว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐกานต์ พันชนะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายฝน บูรณพันศักดิ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วีระรัตน์ ยี่สุ่น หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิกุล ยิ่งดัง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฉวีวรรณ เคยพุดซา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว พรรณมณี แก้วมั่น หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรินทร ปัญญจำนงค์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พวงช์เพ็ชร์ เสถียรรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละอองดาว จารุจุณาวงศ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มงคล เรียงณรงค์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปพรรัตน์ ธนูทอง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธารินี ดำสอาด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปานจันทร์ บัวดก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวรวรรณ พลชุมแสง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิรญาดา ระเบียบนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธนิษฐ์อร กุลสุทธิไชย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ เปินขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สามารถ กายขุนทด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จตุวงศ์ เจริญสุข ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิริยะ กินขุนทด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณี ถิ่นจันดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อมรรัตน์ แสงจันทร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัญญานุช วรรณวิจิตร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนีย์ นิ่มกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายพอ บัวผัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นนท์ธวัฒน์ เจริญสวัสดิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุเทน เจริญภูมิ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐกฤตา อรรถวัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุคนธ์ ใจทน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุมณทิพย์ บอกสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งทิวา คงหมื่นไวย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กัญจนา สุวรรณแสน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา นาบำรุง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร พิสุราช หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมพร ทิมแก้ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา ฉาบกิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร ศิริประกอบ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ฐิติกรานนท์ ชาวพงษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา โคตรทัศน์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตาพร จบสัญจร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เกษศิรินทร์ พิลาบุตร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัลลิกา สุวรรณธาดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พันธวัช สุนดารา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐา เทกระโทก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ สุขทั่ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวีณา บูรมิตร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ กานุมาร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เตชินท์ วิภาดา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หิรัญยา ศรีโสภา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรภัทร์ ชุติกุลกีรติ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ กริชปรีชา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานดา ทาศิริ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร สุราวุธ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนาภรณ์ ภูชงค์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณิรัชดา จันทรมะโน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรณู เหมือนสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิลุบล คำยิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา ทุมดี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฏฐิญา ครองบุญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กัลยารัตน์ แก้วตะพาน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พันธ์มณี คำพันธ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กันยา แฉ่งสูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุภาส ค้าขาย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภิรม ิอินจะบก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุนทร อ่อนขาว ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อำนวย ฟอนโคกสูง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย คูณ วัฒนากลาง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ปัญญา ขีนสันเทียะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อุไร น้อยกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย พรนิยม สิทธิถาวร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วรากรณ์ ตระการฤทธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรินทร์ สิทธิจินดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์รวี ธรรมสถิตไพศาล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลยา ปราชญาภาณุชาติ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญานี ฉิมทะเล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา โนนรุ่งเรือง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา กล้าหาญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนาพร อินทร์โคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณี วันชัย หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ชาย สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุพิชฌาย์ โสแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิลาศ ดวงเงิน ชาย สุรนารีวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งทิพภา โพธิ์นอก หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุชาดา ชัยรัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา พึ่งพิมาย ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จารุวรรณ พึ่งพิมาย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนีวรรณ ฐานะวัน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา การดีกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุญฐกาญจน์ บุญเคน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พนมพร รักษาภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดวงใจ ปราบงูเหลือม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เอื้ออารี ภู่ภัทรางค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วัชระ สุวรรณะ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลดาวัลย์ อูปแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรพันธ์ แคกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดาวรุ่ง ชำนาญนาค หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อัฒฐากร อโหสิประชา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อมรรัตน์ สมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยะพร เภาพูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วณัฐฐา หงษ์อินทร์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กฤษณา เนาวนนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทิยา คะเชนทร์ชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณพนัช รอดเริญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมส่วน สมสะอาด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วุฒิไกร กิขุนทด ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพิกา ฟ้าคุ้ม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บุญส่ง กันทะเขียว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง หทัยทัด ชวาลา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณี จงเจริญวิไล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทนา มีสัจจ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัธนาฎ กมลกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรวรรณ ดำนิล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บารมี ศรีธรรมานุสาร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิสงเคราะห์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริสกุล สิริชัยตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริลักษณ์ เศรษฐชัย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิรวรรณ แสงสิลา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กนกลักษณ์ รวมภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลัดดา บูรพากูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉันทนา คงวิชา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อภิรดี จงเอื้อกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ โดมขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เยาวลักษณ์ วาระรังสี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ กระโทกนอก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง ชมพูนุช ลือนาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สกล ดุริยศาสตร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุปผา โสระวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนาทิตย์ แผนวิชิต ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
สิบเอกหญิง กาญจนา โยธายุทธ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำอางค์ แสงอรุณ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จันทณี พหุลรัต หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ฉัตรสุดา เกิดกรุง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรสา วงษาโคตร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กานต์ นาครังสรรค์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภารวี พูนแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธินีย์ สุวรรณธาดา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชันม์จิรา ก่อสกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กองทัพ สักบุตร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีระวุธ พันธัง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรินทร์ ภูพิริยะวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พิชชา พลทองจันทึก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กันยา สุดสายเนตร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ เกตุแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไกรศร ฤทธิญาณ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยพัชญ์ ศรีกุตา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประณยา ฐาวิรัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภิรมย์ จิตละม่อม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รักตาภา จิตหนักแน่น หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุษกร ประไพตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา โพนยงค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
จ.ส.ต. ธนกฤต ชัยภัทรจินดา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กัญญานัท เชิดชูณรงค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุษณีย์ มัตนาวี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรรณ เทียนธวัชกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุดใจ กัลยาณหริต หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สาวิตรี ธนสารพูนสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กุลนาถ วรัชชัยการ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุทธสินี จันภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธิติยา ผดุงสุนทร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศักดา เมธาวุฒินันท์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมหญิง ชูชื่น หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญารัตน์ จิ๋วนอก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อังคารัตน์ ชมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ สว่างงาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง โสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วณิดา รัศมี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ภัทร ภู่ศิริ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศุกภชัย นนท์ภายวัน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนาชิต อาภานุพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มนัส ขันธสมบัติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชำนิ จันทร์โพธิ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา ปาปะกัง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิวาพร วิชาภรณ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นาฎอนงค์ ประพิณ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิยะดา ลมสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุจินดา ธงสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วัลภา ศิริมานนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิตรา ความเพียร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มรกต หงษ์อินทร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัยนา ปราบริปูตลุง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภิน ผิวสา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณษมา ดุลย์วรากร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมบัติ บุญประเสริฐ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วรเดช ทุมมะชาติ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อังศุมาริน พรมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล ตรัสวิมาน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุชาติ ชื่นจัตุรัส ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชณา ศุภกุลสิริ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร ครัวกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาภรณ์ ศรีทับทิม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธิดาภรณ์ วรรณโชติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ชนม์นิภา เนตวงษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภรภัทร พลาทิพย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บุษยา ฤกษ์โหรา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชนนิกานต์ ชมชื่นดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมจิตร์ หาญสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปาริฉัตร นริศยาพร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อภิวุฒิ มินาลัย ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชมพูเนกข์ ภู่ศิริ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ชลธิชา โมราชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กีรติกา มีสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชัยทัต พินิจวชิรพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภาวิณี คูณสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร นีรนารถเบญจ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณฐมน ธนกนกนนทณ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อนุพันธ์ อินทร์พงษ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฎาวิชชา พัชรพลรักษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติ์โศภิณ บุญเชิด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กัมปนาท นพคุณ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เกวลีนทร์ ท่วมกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ครรชิต พิมใจ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐา สุวัฒนชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวดี กูละพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ สิงห์สกล ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นงพงา พูลเพิ่ม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิภา หงุ่ยกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ปุณยวีร์ การบรรจง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พนิตนาฏ รติวรพงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรพร ภักดีแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพร มะยุระรัก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัมพร คู่ตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ สุทธิแพทย์ หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศลิษา กังศรานนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิรุทธ์ แม้นรัมย์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รดารัตน์ ยุมิมัย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัตน์ บุญซ้อน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พุทธริธร สิงห์สกล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมศร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไกรพล แก้วกัน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จริยา อุปวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทิษา แพเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจน์เกล้า จงเกษี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารียา จันทะคาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภากร เทียนทิพย์การุณย์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กันทิมา วันแสงทอง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรเมษฐ นามไพร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทศพรชนก สะเทินรัมย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริญญา ศรีสงคราม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กันยารัตน์ ผกาพวง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ฉัตรชัย รอดแก้ว ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ ดุสิตา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาจารี เมี้ยนกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรรณภา เจียมขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรวีร์ ดาบุดดี ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชรา ผอสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะรัตน์ ฉาไธสง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชนะชัย แป้นนรินทร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย นราพงษ์ สายศิลป์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา ทองออน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ยุภาวดี สีจันคำ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษณี ศรีปิยะพันธุ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา ดีทานิน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ทุมดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงศกร จำปาโพธิ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นภาพร ชาวอุบล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จีรดากาญจน์ อรชุน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วงศกร สงนอก ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พัชรินทร์ ทุมมะชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เขมิกา แสนศรีมน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุวนันท์ เกทะโล หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤษณามาศ ฟั่นเพ็ง หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนิกา ตั้งกิจเจริญพงษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงค์นภา จำปาเรือง หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย องอาจ คาบพิมาย ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัญญา พร่องพรมราช หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ละม่อม พงษ์ใหม่ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วิยนต์ เที่ยงทัศน์ ชาย สุรนารีวิทยา ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย คุณทด นาคนวล ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว พัชรินทร์ วิชัยพิทักษ์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธันย์นิชา สุภาพรพิพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จันทร์เพ็ญ เย็นเพชร หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นกแก้ว ทั่งกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง บัวลอย เกลี้ยงเทศ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ประภา ศิริ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ส้มเช้า หมายใกล้กลาง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อบเชย เพ็งกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัชภร เพ็งวัฒนะ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สมควร ขุมเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว แปลง ชูเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สง่าศรี พุ่มเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รำพึง เคียงสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุระพน มีระเวียง ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สุวรรณ ศรีชำนาญ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว มณีวรรณ์ จันทิมา หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สำรวย อุดม หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง แฉล้ม เกือนสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว โนรา อ่อนศรี หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง เกศินี เภาเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ชั้น ค้ากระบือ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย โค่น จอมโคกสูง ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เฉลิม เปลื้องสันเทียะ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วันเพ็ง น้อยกรูด ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สมบูรณ์ พงษ์ใหม่ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมพงษ์ พิณสระน้อย ชาย สุรนารีวิทยา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย พร จำเกาะ ชาย สุรนารีวิทยา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วรากรณ์ ชฎากุล หญิง สุรนารีวิทยา จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ เปียเมือง ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นนท์สุกรีย์ ศรีเชื้อ หญิง สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา หน่ายโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อินท์นัชธาร นิตย์กระโทก หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมนันท์ สิงห์สุนีย์ หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณณี แพรวกลาง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงดาว พรหมสุรางค์ หญิง สุรนารีวิทยา จ.วิเทศสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัสสิริฤทัย แน่นอุดร หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันจิรา ดำรงอัครกุล หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริศนา ยนจอหอ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปวีณรักษ์ ธิติเจริญโรจน์ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรลดา พันชนะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรธนู สวาสนา ชาย สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชยาพร น่วมนวล หญิง สุรนารีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร โนนโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อรุณกมล แก้วพวง หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา ปันจตุรัส หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรารักษ์ วังสะอาด หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นุจรี เรดสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา นิติกร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ช่ออัญชลี ชวาลา หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พนิดา คงยศ หญิง สุรนารีวิทยา พยาบาล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พวง แพรพรหมราช หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อรณิชชา น้อยกลาง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ จันทร์ชะฎา หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ ด่านกระโทก ชาย สุรนารีวิทยา ช่างปูน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง Sapna Prashad หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย Pattick Cagalawan ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย Carl Anthony Plunkett ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว Micaella Villon Discipulo หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย Lord Hinaloc Aparri ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย John Paul Hottinger ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว Ruby Gonmei L. หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ดารุณี กลขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปิยพัทธ์ วิชัย ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดนุพงษ์ หงษ์โภคาพันธ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญลักษณ์ แปรโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ สามกำปัง ชาย สุรนารีวิทยา พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว นิศาชล รอไธสง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย Pakorn Choetsiri ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง Izrhalyn M. Ocampo หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง Sarah Muwaganya หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย Ronald De Los Reyes ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เดชชาติ เปียสันเทียะ ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขันทอง ค้ากระบือ หญิง สุรนารีวิทยา แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อลิสรา ตุ่นนิราช หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา พืชเพียร หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมศินี ต่อชาติ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มยุรี ภิรมย์วงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ฉลอง รวงกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กนกวรรณ ทองประโคน หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย Lee Tristan Gonzales Bajo ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว Kristal Juno Oriarte Dotado หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ANTONIO lll C.BITANAS ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว Hashimoto AIKO หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว วิไลรัตน์ ดิษาภิรมย์ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว เกษแก้ว ครึ้มค้างพลู หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ยศวดี กาญจนนพวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แต้ม ขวดพุดซา ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วิชยุตม์ นาสูงเนิน ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว Rhee Ann Rose Villaruel Alim หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุไรรัตน์ กล้าหาญ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลินยา บรรณจงส์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมจิตร ช้อนกลาง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย โจฮันเนส พอล ฮินาลินาน ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย ไทยรัตน์ พวงมาลัย ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ศรัณยพร อาศัยป่า หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุวัต สัญจรโคกสูง ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาวดี เข็มสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา พยาบาล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวิทย์ ตุ่นนิราช ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐธยาน์ เลขนอก หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมวิกา ตีเจริญ หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประคอง จรทะผา หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ศรีนวล นุขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปฏิมาภรณ์ ช่อผกา หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภวัต โชติธนจิรเดช ชาย สุรนารีวิทยา พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย Mr.Wilfredo Jr.Devila Padoga ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย Mr.Jordan Lubama Quitaban ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกษม ม่วงมุกข์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิดา ลั่นหมื่นไวย หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณี ดิศนุกูล หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รัตนาวลี ชำลิ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ลักษณ์นารา ตะลาโส หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา เชิดฉาย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี บรรจงรอด หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุคนธร ปักโคทานัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นภาพร รัตนา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ลวิตรา ผาทอง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล กันตวรพันธ์ ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลิต สุริยะสกุลวงษ์ ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพล จอกทอง ชาย บุญวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย สมัคร ถิ่นจันดา ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พชรมน จันทรา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรอุไร ธาราพิทักษ์ชีวิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เจษฎา พงษ์กล้าหาญ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พูนเกษม ตั้งพงษ์ หญิง บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉรียา ชนะเพีย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา นันกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นาง สรรัตน์ แผนวิชิต หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายธาร แก้วบุญเรือง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทรา แย้มรุ่ง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เทวีวรรณ การปลูก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภาวดี ศรีสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพย์วิภา เจริญสวัสดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงใจ จงพาภพ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภากร บุญเสมอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรุณี ศรีศิริ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกสรา มหัทธนบุญนพ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปุณริศา หิรัญชาติ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วีระศักดิ์ สุภาพ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุวธิดา ปักโคทานัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง ฉลวย ใบโพธิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รินภัทร บุตรศรีภูมิ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โกวิท ไม้พยัก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จริยา วันเฟื่องฟู หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พยุง ครากกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธานินทร์ พ่วงพี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์ผา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ ปะทักขินัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิยม พื้นทะเล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สันทนี เชื้อบุญมี หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ เลิศล้ำ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนุสรณ์ มั่นสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนิศา อยู่เจริญ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อำนาจ ขอพลอยกลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูมิ เพ็ชรสุข ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยุทธศาสตร์ พจนา ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียานุช หนอกกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อุทัยวรรณ นาชิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง โสภา เพ็ชรสุข หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทราวรรณ ยอดทองเลิศ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วนิภา ราสูงเนิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา คงพะเนา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เพลิน แนบกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชิดชัย พุ่มเกาะ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ แก้วปัดโชติ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัณณธร อยู่คำ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภาวิดา รอดสวัสดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิมาภรณ์ อรุณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรทิพา เทียมถม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัชนี งอกศิริ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เปรมฤดี รานอก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณพัชร พอกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเต็ม ซ้อนกลิ่น หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายใจ พรหมรุ่งเรือง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทร์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุธิดา บรรดาศักดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชุลีภรณ์ จันณรงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปุณญิสา โชตนาพงศ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ประทุม คำนาค หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิราภรณ์ บุญสงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นพพร ฉลองกลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ปวีณ์ ธนอมรวัฒน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สาโรจน์ จ้องสละ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปิติอร กัจจายะนันท์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลำไพ จินดาไพศาล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิตติยา ธรรมรักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศศิชา รุจิระวิจักขณ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จริยา เฟืองสกุลโรจน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งนภา ทบวอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพียงพร จินดามาตย์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กาญจนาภา สังสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัสตราภรณ์ ชินวงศ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงลักษณ์ สุมาลี หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พฤศจิ วัฒนภูมิชัย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ วัฒนภูมิชัย ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จงลักษณ์ ขจรไพร หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ครรชิต ไลยนอก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นันท์นลิน แหล่งสนาม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อำนวย ทวี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนดารา ชิ้นจอหอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ดายดัสกร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา โฉดโคกสูง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินันท์ อินทร์คล้าย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วนิดา ธาตุประกอบ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาพร พุทซาคำ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริลักษณ์ หนูแก้ว หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ยุคลธร แก้วทองคำ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปราณปาลิณ แก้วกองสี หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติมาลย์ ล้วนวิเศษ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พลอยนภัส ธิติภัทรรัตน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภารทิพย์ บุญพา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รดารัก ภักดีณรงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ ผันผาย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมชาย กองธรรม ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรัตน์ดา โหมกจันทึก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ เวียงสมุทร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นันทนา อิ่มสันเทียะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภคิณี บัวเผื่อน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รัชพล เจริญเปี่ยม ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกิตติ์ บุญเชิด ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กันตนา กองธรรม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา ศรีสังข์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตกร เชิดศิวกุล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาวดี พุฒทองหลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พัทยา ตาลสันเทียะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรรณธิพา พุทไธสง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พจนีย์ บุพรัง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิรักษ์ พูลสมบัติ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุบิณ โปร่งกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธันยา ศิริโพธิ์ตะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ทวนไกรพล หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์ลภัส ห่อไธสง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชณิภา วิชยปรีชา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริฉัตร ภคเมฆานนท์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จินดาชาติ แก้วกระบิล ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิศนุกรณ์ โพงขุนทด ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภัสรา เครือละม้าย หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรัณยู เมืองกระจ่าง ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรยุทธ เจิมพันธ์นิช ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา ระหาญนอก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรารัตน์ รัตนจันทร์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมคิด พืชทองหลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมธิตา เมืองวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัสตรา ศิริจรรยา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกร สิริการ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุฎานรี ตันวรรณรักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วิฑูรย์ นินาลาด ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลวิตรา ผาทอง หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรุณา อุ่นเมือง หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุจินทรา ทันงาน หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ พุดจันทึก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุมาศ อาจนิยม ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธินันท์ พิสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วินัชดาสินี พลเสนาะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุบรรณ ตั้งศรีเสรี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภรัณยา เอ็นดู หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวิจักขณ์ ทวีพุดซา ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัลลิกา ไผผักแว่น หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาทิตยา ชำนิกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ถิรดา ชวนขุนทด หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รพีพงษ์ วงศ์ภูธร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริภา ชุนเกาะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวนาฏ ปาประโคน หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูมิพัฒน์ วิงกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อาภาพร ใจศิริ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรรณภา ชัยวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงจันทร์ คะบูรณ์รัมย์ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนัญญา ชนม์สูงเนิน หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณะ โสรัยยะ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิษณุ แตงกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รำเทียน กูลโคกสูง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นันทิพัฒน์ พักกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพล พวงเกาะ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรินท์ศยา วรพัฒน์ผดุง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยุรนันท์ ทรวงทองหลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนกฤต พรมจันทร์ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิชชาพร กลองชัย หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วารายา เกล้าจะโป๊ะ หญิง บุญวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย กฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูริทัต รอนใหม่ ชาย บุญวัฒนา จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีรัตน์ เชิดสกุล หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภา อ้วนโพธิ์กลาง หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ จรเอ้กา หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ นามวิจิตร หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mr. Broin Padraig Mooney ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งอรุณ หิรัญพันธุ์ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บังอร ชัยรัมย์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mr. Liam Endel Kass ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ประสงค์แก้ว หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิติสุดา ขำโพธิ์ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ก่อกระโทก หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Miss. Marie Daneielle Sularte Lat หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ เกลียวทอง หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐนนท์ เกล้าจะโป๊ะ ชาย บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชา จำปา ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประมวล นาครินทร์ ชาย บุญวัฒนา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจภรณ์ ไพรพฤกษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชิดา ศิริภูมิ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปาณิสรา มหัฌณพ หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
Ms. Joanna Delas Alas Alvarez หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว พรรณิภา วงษ์ละคร หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี สนพะเนาว์ หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสาน ประดับ ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย เฉลิมชัย จักรสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ศิริพร ประสิทธิ์สุวรรณ หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ประเวศ สุพรรณกลาง ชาย บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย รงณ์ พร้อมสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วรวิทย์ สระแก้ว ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ณัชชา ตุ้มทอง หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง พรทิพย์ แรกสูงเนิน หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ฉัตรชัย อยู่อ่อง ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สุภาวดี ตรีจันทร์ หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สมพร องค์ชมภู หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ละม้อม วงศ์นอก หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง บุญมา บุตรวงศ์ หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุวัฒน์ รักษ์สูงเนิน ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สมพร เขียนนอก หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
Miss. Ember Vendiola Carandang หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ แก้วไทรนันท์ ชาย บุญวัฒนา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง บุญยัง คงพะเนา หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
Mr. Gordon Robert Bean ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เล็ก เจริญศิริ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธนพล สิมากรณ์ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง จิราภรณ์ มณีพรหม หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมศักดิ์ ศรีพรม ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ศาศวัฒ โฮจันอัด ชาย บุญวัฒนา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
Ms. Jocebel Ramirez Bonilla หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
Ms. Marina Sherpa หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Ms. Hazel Agustin Tagnong หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมปอง ช่องงาม หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อรงกรณ์ ราญสระน้อย ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทัศนะ คงพะเนา ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
Mr. Kapil Pradhan ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว นรีรัตน์ เบี้ยพัด หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง โรเจลิน อะมอกันดา หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
MR. ENOH ABEL EBOT ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Miss. Arjey Sano Castillon หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
Mr. Jeffrey Jr. Mayormita ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วรวลัญช์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิชา ศรศิลป์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา รุ่นมะลัง หญิง บุญวัฒนา จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
MR. Gerald Casilan Valete ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐมน มณีกระโทก หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพร ยิ่งโสภา ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา ศุภสุข ชาย มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาศพัฒน์ เมธาพันธ์พิชิต หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจริญ ศรีแสนปาง ชาย มหิศราธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง มัสธุรส ผ่องสุข หญิง มหิศราธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เดือนเพ็ญ ขำผา หญิง มหิศราธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิรากร บุญชวลิต หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วชิราวัลย์ เชื้อไชย หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ชยุดา จันคำ หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อ้อย บุญศรี หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวคนธ์ ทองคลี่ หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล ชำนินอก หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชฎาพร ผิวงาม หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา พิศิษฐวานิช หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเดิม คงฟัก ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชชัย สิงหิรัญเรือง ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนิน ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลนภา คงคิด หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนวัฒน์ โทจันทร์ ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ฐิตาภา มาตรโคกสูง หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐ์ธญา โชติภัทร์สิริกุล หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดนุชศาสตร์ ศรีพล ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปัทมา ส่งสุข หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีนวลจันทร์ คงฟัก หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษณะ มิกขุนทด ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะฉัตร ไกรกลาง หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อดิพงษ์ เมฆกระโทก ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ กลึงกลางดอน หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิญญาพัชญ์ รักกุศล หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพัชรพล สู้สนาม ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวรรณ ข้อสูงเนิน หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศินีนาฎ เสวะนา หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกร สังโคตร หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์นุช ปลั่งกลาง หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณภัสรพี บุบผาสุข หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิตนา สุทธิศิลป์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา ใยงูเหลือม หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรปวีณ์ ทนสระน้อย หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล ครองยุติ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภนิดา ส่งศิริ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภัสสร ภูมินา หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรีพร รักชาติ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริษา กล้าหาญ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพจน์ กระจงกลาง ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ตรีรัตนา ศิริวงค์มณี หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดามาศ ยศแก้วกอง หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรพล เยื่องกลาง ชาย มหิศราธิบดี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อำนาจ โจมกลาง ชาย มหิศราธิบดี นายช่างเทคนิค ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงนาฎ เงาเกาะ หญิง มหิศราธิบดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐภรณ์ ภักดีศิริ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แก่น เหขุนทด ชาย มหิศราธิบดี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว คนึงนิจ เขยกลาง หญิง มหิศราธิบดี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ธีรนุช เหมพันธ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว แนนซี่ ปาลิตา ราคูเอล หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทรัพย์ คุ้มกลาง หญิง มหิศราธิบดี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อรพรรณ จงพึ่งกลาง หญิง มหิศราธิบดี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย นายชิดชัย อุ่นรัมย์ ชาย มหิศราธิบดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ดวงใจ คุ้มกลาง ชาย มหิศราธิบดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ศราวุฒิ รัตนศฤงค์ ชาย มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มันตาพร ณรงค์เจริญพร หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ประเสริฐ ศรีแสนปาง ชาย โคราชพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม หญิง โคราชพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุจิตรา ธรรมาภิมุข หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อภิฌาณ นาถโกษา ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพศาล ชมกลาง ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุพงค์ วุฒิฐิติการ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิรายุ สายขุนทด หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ถาวร ภุมรินทร์ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันฑิมา ทองภูบาล หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมศิริ ศิริเรือง หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริวรรณ ไม้พรต หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร พรพิมานแมน หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จันจิรา รักษาราช หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิภูษิต จูงกลาง ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ชอบรัก หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาลัย ศิรินนท์ หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล เกิดหมื่นไวย หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรารัตน์ เลิศแก้ว หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภัคสิณี จันทะสิน หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ อิงบารมี หญิง โคราชพิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกภรณ์ เรียงสุญ หญิง โคราชพิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา จันทร์พรม หญิง โคราชพิทยาคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวลนภา พ่วงกลาง หญิง โคราชพิทยาคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กล้าณรงค์ ผดุงชีพ ชาย โคราชพิทยาคม พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐพร รัตนาวรรณ หญิง โคราชพิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลินลานี เดอมาทิล่า หญิง โคราชพิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สงกรานต์ พันธุ์นุ่ม ชาย โคราชพิทยาคม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ชัชวาล ศิริพรทุม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิษณุ คุณชื่น ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มาธนี สืบสุวรรณ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพรรณ์ หลงทะเล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมยศ โคตรบรม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดารณี วงษ์นรา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นงนุช เผาะสูงเนิน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรพิน หนูแสง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุขสวัสดิ์ ขันเขียว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รสสุคนธ์ อาจวิชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วอระพัน เจริญภักดี หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารุภา ศรีกุลภัทร์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี จันทน์หอม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จินตนา หวังทอนกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปารมี วิไลจิตเลิศ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิศิษฐ์ โปร่งสันเทียะ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร โชติวุฒิฑากร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรวดี สุภัทโรบล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุทธิศักดิ์ สอนไว ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา ตรีกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุเนตร วีระภัทร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุจิภรณ์ ปนิทานัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปราโมทย์ กุลสุทธิไชย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจมาศ บุดศรี หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กชกร บุญเทียม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เยี่ยมโพยม ใบโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พัชรพล ธรรมแสง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง เบญเจริญ แก้วประกอบ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนพร ไม้กลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สิทธิศักดิ์ แจ่มใส ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชิต หวังประสพกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมารี มาหมื่นไวย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุบลรัตน์ มากจันทึก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชญาภา อินทร์จำนงค์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พฤฒ ศรีจันทึก ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงศ์ มูลผง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สิตานัน สมพมิตร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภกานต์ ลอยนวล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุริยาพร พูนวิเชียร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุวิมล วรรณชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุเทพ นนทวิรัตน์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิราพรรณ เพียนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมพร กล้าหาญ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปรียาภรณ์ รัตนธนิยกุล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลย์ หนากลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นพณัฎฐ์ เกิดนอก ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เดือนเต็ม ดอกดวง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชลดา ปิ่นวิเศษ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศราวุฒิ อินสูงเนิน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรนันท์ ภักดีณรงด์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิตติพัทธ์ สาทกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ โคตรพันธ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุเทน ดีดศรี ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จักรกฤษณ์ เก่านาน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมกิจ ผดุงสุนทร ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลัคนา นพรัตน์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รัชชานนท์ ภักดีราช ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ วรกุล ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวภา หมวดสันเทียะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รติชา ระวิโรจน์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ชุติกาญจน์ เทียมทัด หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นุุจรี เชิดสันเทียะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิตตา โกศัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธาวัลย์ บรรดาศักดิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กมลวรรณ คุณชื่น หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อำพร พลตะคุ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา จิระกังวาน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลลักษณ์ ชาดา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรัณย์ ขอย้ายกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ นาน้อย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธเดช อันทอง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กฤษฏิมินทร์ มณีฉาย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา ศรีหนองบัว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศณี ถ้วนนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรสา เกิดกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ ศรีนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาภรณ์ ทองสีมะดัน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย นันทพิสิฐ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไพลิน แม็กพิมาย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิติพัทธ์ เพียขันทา ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เกียรติอนันต์ หอมระหัด ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวลี บัวขาว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีพร แสงโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา คำแย้ม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาภรณ์ ทวยทุย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิชชยดา ภูครองจิตร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิระประภา ศรีหาพงษ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ คาดกระโทก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ติณณภพ หมายเจริญ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันทนา เภารัมย์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาคร เงื่อนกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณิณา ปัตวิชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์ คำพันธ์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชนะพล กิตประโคลน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนทวัฒน์ ฮันสูงเนิน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงพัฒณ์ภาธร รอยดีพัฒนะ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัฒนวิทย์ หงษ์ทอง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภานันท์ ปั่นกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คณาธิป อุตส่าการ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจวรรณ หาญลำพัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เด่น เสียงดัง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย สมภพ แสนธิ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสน่ห์ สนใหม่ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาง สมพิศ คงวิมลสวัสดิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ เสียงดัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พศิกา ประสาทนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสัน สนใหม่ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ยุทธการ อาวุธพันธ์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฟาริดา ละครขวา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรุต จงอบกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธเนศ จำปามูล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ประภาพร ไชยทุม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เผด็จ ปราณีตพลกรัง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รัฐพล จันทร์แก้ว ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มาลัย พันธ์กกค้อ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชราภรณ์ เข็มมะลัง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พธูทิพย์ กรโคกกรวด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สิริวรรณ ระวะใจ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ รต.หญิง ษิธิตรา เวียงกฤดิโชต หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐพิชญ์ พีระธาไพศาล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นารีรัตน์ ธิติบุณยกร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชินตา สุภาชาติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริวรรณ พรสี่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คนธรส ตันสิทธิแพทย์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรประภา สุชนชาติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รวิวรรณ แฟรงค์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพยวรรณ์ สุขสิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลภัสฎา จีรฤทธิพล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อมรศรี ธรรมะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริลักษณ์ นนทภา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมลวดี ศาตะสมิต หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา จาตุรวงศา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุภาพันธ์ เหมจันทึก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประสิทธิ์ บัวหอม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ พนมวัน ณ อยุธยา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำเพชร กระต่ายทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมชาย ยิ่งดัง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปารณีย์ ชัยภักดี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิริกร แมนเมธี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประไพ เงินนอก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศุภชัย นาวิเศษ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วนิดา สุริยา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรูญ จอกโคกสูง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กรรณิการ์ วงศ์ภูดร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุดา ธาราพฤกษพงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวคนธ์ คำศรี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิตติมา ดวงมณี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรพิน เพ็ชรหมื่นไวย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ ชาญจำลอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เฉิดฉาย ค้าขาย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สิริรัตน์ สุขฑีฆะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย อำนวย บางขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรัตน์ ตากิ่มนอก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีระพล ร่มสุข ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา มิตรโพธิ์ทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี จันทะฟอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงศธร อินทเอื้อ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กนกพรรณ อินทเอื้อ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐิกา ครองบุญ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงค์นาถ ตุดาลจิตติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุวรรณ ผ่องสุข ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุทุมพร วรนาม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี ลารินทา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภิดา เหลาลาภะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรารัตน์ ยินมะเริง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กันทิมา พุทธิพลโสธร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิตติยา หวานสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว แคทรียา กิตติพลานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บำรุงภักดี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว เสาวลักษณ์ มะสุทธิ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วัลภา ธรรมวรางกูร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธรรมรัตน์ พูนสถาพร ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อดุลย์ มีชำนาญ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิมล บนกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา มีสัตยานันท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กฤตยา เพ็ชรพิมาย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัฐฐินันท์ สังสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อำไพ มั่งมี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานะชัย วีระเบญจพล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรวินท์ตา ทนงค์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยุพิน ศรีไกรรัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรรัตน์ ธุระสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี คุณโคตร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนชญ์ ตรัสวิมาน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ฤติมา ลันขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เด่นเดือน ประวิตรวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นิตยา คำยาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รมิดา รุ่งกรพาณิชย์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัณฑิตา สินธุวงสานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติมา วงษ์รัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกษร ทองพรมราช หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ฤทธิ์ อยู่ออง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มัทนียา กลิ่นประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เปรมฤทัย สัจจา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุรีรัตน์ ม่วงไตรรัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุนทร จงปัตนา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จักรพันธ์ โปยขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิฑูรย์ สิริประเสริฐศิลป์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภิรมย์ พานิชศิริ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เบญจมาศ ไผครบุรี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภาณุพงษ์ จำปาทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธัญธวัช วรกิจวัฒนา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สวนีย์ จำเริญวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ตติวลี เสนาะพิณ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กานต์ เอื้อเฟื้อกลาง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสาน ไปใหม่ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา คิดตะคุ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาวรรณ ชัยพร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รดาณัฐ มาศิริ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุทธิดา ทวนขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาวรรณ ทอนเกาะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุสรณ์ พัดไธสง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานไพลิน ชาญสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติกร คมพิทยากุล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัชชัย จัดงูเหลือม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรพงศ์ ดุจจานุทัศน์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยาภรณ์ ผูกขาว หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ ขวัญดี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรชนก สองคำชุม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร บุตรสัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริศักดิ์ มาตย์นอก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราวรรณ กลิ่นด่านกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรัตน์ เนยกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภานันท์ กลอกกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมนาด โชตินภาลัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล พรประสพสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สนันดา หิรัญรัตนวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปุณนัฏฐา มีพูล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุธีรกุล เตจะวัน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะธิดา คุณพรม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รินทร์ลิตา รัตนาธานีพัฒน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปภัสสร วัชโศก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัตนาภรณ์ พรสี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สาลินี กองสมบัติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กมลชนก จันทร์สา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัณณิตา ชงโค หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันย์ชนก ทิพย์ประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญญา แก้วประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ มากอยู่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนทยา ทองอิ่ม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย มงคล สุขสบาย ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ บุตรดีพรม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรรณิกา กุลุพงษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ ดีสวาสดิ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยสิชา ชัยโชติเปี่ยมเตชะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุรักษ์ จำปาทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพล ศรนารา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภุมรินทร์ ระวิงทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล มาตรา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศินา พิมพ์ปรุ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชรินทร์ นารินรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุดารัตน์ เชียงใหม่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จัก แฝงกระโทก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เสริม ลีกระโทก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สังวาลย์ ตุ้มทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อุไร นาเมืองรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศ์พลิน คณะบุตร ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิน แฝงกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัทราภรณ์ ออกมา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อธิวัฒน์ ธิติเจริญโรจน์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มาลัย ยมดี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รุจณี บุญตาม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ละออง สมเพชร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง วันดี ภูทองพันธ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง แววตา ผลวิลัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุนันท์ เจริญสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง แสวง เขตนิมิตร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อรศศิพัชร์ ปันจัตุรัส หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
Mr. Mark David Swales ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mrs. Lea Ocheda Rosatazo หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mrs. Marilou V. Biscocho หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Miss Pamella Nimusiime หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Miss Anita Lappay หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
Mr. David Apurado ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิลปชัย แสงวิริยานนท์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง วรรณทอง แฝงกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง จั๊กจั่น ลีกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย พัชรพล พิวขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดุสิตา กำเหนิดพันธุ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รสริน พวงขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา ชัยประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ผินกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรณภัทร เจตน์วัฒนานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กศิธิชา ติคำลำ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ เป้ทุ่ง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Ms. Li Ya หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
Mr. Bo Lenny Bladh ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวริศา พิทักษ์ธานินทร์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เขมจุฑา รักษาภักดีกุล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุรนันท์ หนูขาว ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญพิชชา สิงห์เดช หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สีหราช บุษย์ศรี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ ทิมสูงเนิน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์นิธิ บุญศรีี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา ยอดขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สหพงษ์ นอกพุดซา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุรงค์ ไชยคูบอล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุรเดช พันธชัย ชาย สุรธรรมพิทักษ์ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พิชญา โพธิ์กลาง หญิง สุรนารีวิทยา ๒ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี แก้วมาพะเนา หญิง สุรนารีวิทยา ๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปรียาภรณ์ สุปัญญารัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นพรัตน์ พันธัง หญิง สุรนารีวิทยา ๒ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี