ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201442

รหัส Obec 6 หลัก

49

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30022011

รหัส SMIS 8 หลัก

871

จำนวนนักเรียน

1030201442

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 81 79 160 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 87 54 141 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 65 60 125 4
รวมทั้งหมด 233 193 426 12
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 79 79 158 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 67 85 152 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 66 69 135 5
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 212 233 445 15

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 445 426 871 27

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิโรจน์ ดวนสันเทียะ ชาย Wirote Duansuntea ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กฤษณะ แตงกระโทก ชาย KRISANA TANGKRATOK รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญส่ง ก่ำสระน้อย ชาย BOONSONG KUMSRANOI รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นลินรัตน์ สันติวรวัฒน์ หญิง narinrat suntiworawat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นิรันดร์ ก้อกระโทก ชาย NIRAN KORKRATOKE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริวรรณ เตียประเสริฐ หญิง SIRIWAN THEAPRASEAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อภิญญา มนัสพรหม หญิง APINYA MANUSPROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรกานต์ ศรีปทุมรัตตกุล หญิง ARAKAN SRIPHATHUMRATTAKUN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปรีชา เหล็งนุ้ย ชาย PREECHA LENGNUI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประคอง ใยงูเหลือม หญิง PRAKONG YAINGOOLUEAM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศุภานัน ตันกระโทก หญิง YUPIN YUNKATOK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชวนคิด ทิศกระโทก หญิง CHUNKID TIDKRATOKE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประพา สุนทรรัตน์ หญิง PRAPA SUNTRONRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ อาจวิชัย ชาย CHUCHART ARCHVICHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวรรณา ใคร่กระโทก หญิง SUWANNA KHAIKRATOKE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฤดีรัตน์ สาระบุตร หญิง RUDEERAT SARABUT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นงนุศ ดวดกระโทก หญิง NUNGNUT DAUDKRATOKE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อาคเนย์ มณีเทียนทอง ชาย Arkhane maneethianthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวรรธน์ วิชาชาติ ชาย Thanawat Wicharchart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิตยา ทองลา หญิง NITTAYA THONGLA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาดารัตน์ ลีลอย หญิง Thadarat Leeloi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เปรมพร อรุนันท์ หญิง Pramporn Arunan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา ทันจันทร์ หญิง Sunisa Tanjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร สินปรุ หญิง Umaporn Sinpru ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กฤติกา แก้วเขียว หญิง Kittika Kawkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตรี ล้อมกลาง ชาย CHATREE LOMKLANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชริยา เครือบุญ หญิง Phatchariya Khrueabun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยกร แพไธสง ชาย Chaiyakron Paetaisong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ เพลียขุนทด ชาย Nattawut Pleakoontod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. สุรเทพ แก้วเพชรพงษ์ ชาย Surathep Kaeophetpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตต์ธัญชฌา จำลองศุภลักษณ์ หญิง Chitthanchacha Chamlongsuphalak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย รพีชาติ พนมรัตน์ ชาย Rapeechart Phannomrat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวิสุทธิ์ ไชยขันธุ์ ชาย chaiwisute chiyakhun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิราวัฒน์ ดุงโคกกรวด ชาย Jirawat Dongkokkruad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรเดช แว่นดำ ชาย Woradech Vandum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยภัทร ไชยบิน ชาย Chaiyapat Chaiyabin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิภาณ รอดเข็ม ชาย Patiphan Rodkhem ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยไพลิน ปลัดศรีช่วย หญิง Ploypailin Platsrichuai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา นนกระโทก หญิง Mintra Nonkrathok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุตา อุทธา หญิง Wichuta Uttha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรรค์ สุดเฉลียว ชาย San Sudchaleaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญธรรม คล่องใจ ชาย ฺBoontum Kongjai ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อรทัย วิชาชาติ หญิง Orathai Wichachart ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิวัฒน์ นุชสาย ชาย Niwat Nutsay ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ วงษ์อนุ ชาย Narong Wonganu อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย แคลวิน มินจา ชาย KELVIN MINJA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชิด ผางกระโทก ชาย Somchit Pangkrathok ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กษิภัทร ในกระโทก ชาย Kasiput Naikatok ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปาริชาติ ปร๋อกระโทก หญิง Parichart Prokrathok ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.58
ภาษาอังกฤษ 32.08
คณิตศาสตร์ 23.24
วิทยาศาสตร์ 31.08
2 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.08
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 26.10
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.76
ภาษาอังกฤษ 27.13
คณิตศาสตร์ 21.55
วิทยาศาสตร์ 26.22

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.89
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 31.79
ภาษาอังกฤษ 24.88
คณิตศาสตร์ 18.75
วิทยาศาสตร์ 28.43
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.23
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.96
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 24.11
วิทยาศาสตร์ 31.23
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 31.05
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.31
ภาษาอังกฤษ 21.00
คณิตศาสตร์ 15.21
วิทยาศาสตร์ 23.43

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองบุญมากประสงค์วิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองบุญมากประสงค์วิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด