ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201416

รหัส Obec 6 หลัก

38

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30072006

รหัส SMIS 8 หลัก

588

จำนวนนักเรียน

1030201416

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 70 75 145 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 77 47 124 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 54 55 109 4
รวมทั้งหมด 201 177 378 13
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 30 35 65 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 23 46 69 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 28 48 76 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 81 129 210 6

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 282 306 588 19

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ภวัต ประเสริฐสุข ชาย Pawat Prasertsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิสรา รักชาติ ชาย ISARA RAKCHAT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ บุญชุ่ม ชาย APICHAT BOONCHUM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัฒนา นงค์สูงเนิน หญิง Supattana Nongsoongnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักษณียา สนนา หญิง Laksaneeya sonna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนี ชุ่มกิ่ง หญิง RUTCHANEE CH00MKING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิตชญา ธนานุกูล หญิง SUPRANEE TANANUKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วีระชัย จงสูงเนิน ชาย WEERACHAI JONGSUNGNOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คมเนตร ปนสันเทียะ หญิง KOMNET PONSANTHEA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกฤทธิ์ แสงรัศมี ชาย EKKARIT SAENGRASMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภาวิดา กรพิมาย หญิง PAWIDA KONPHIMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประสงค์ โพยนอก หญิง PRASONG PHOINOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุสรณ์ เปรมพลอย ชาย ANUSORN PREMPLOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปวีณา ฉิมกลาง หญิง PAWEENA CHIMKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เรืองชัย อุดมผล ชาย RUANGCHAI UDOMPON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว น้องนาง อินทศิริ หญิง NONGNANG PREUNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนพล ถอยกระโทก ชาย TANAPON TOYKRATOG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง แจ่มใส ประสานจิตต์ หญิง JAMSAI PRASANJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภัสนันทร์ สุรินทร์พุทธกูร หญิง Napatsanan Surinphuthakul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุธา สาธร ชาย SUTHA SATHORND ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พนิดา อิ่นคำ หญิง Phanida Inkhum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วินัย สมจิตร ชาย Winai Somchit รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วรุต ซื่อสัตย์ ชาย WARUT SUESAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ หารไชย หญิง Kanokwan Harachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลนิชา แสงแก้ว หญิง CHONICHA SANGKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วัชรชัย เกตุทับ ชาย WACHARACHAI GETTUB ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี บุญวิชัย หญิง Onchali Bunwichai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ ศรศิลป์ หญิง Parichat sonsin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรมินทร์ โตน้ำ ชาย Proramin Tonam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรีรัตน์ โพธิแสง ชาย Srirat Posang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนัญชิดา คงควร หญิง Chananchida Khongkhuan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย พรหมประดิษฐิ์ ชาย Wudtichai Prompradid ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิวัฒน์ ทิพยอนันต์กุล ชาย Aphiwat Thipayaanankul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสกสรร รักเรียน ชาย Seksan Rakrian นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ลำพู ฟันไร่ หญิง LAMPU FANRAI พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว มิ่งขวัญ ได้พร หญิง MINGKHWAN DAIPON พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อนุวัฒน์ สุวรรณดี ชาย Anuwat Suwandee ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลยา นาลาด หญิง Dolla Nalad ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.62
ภาษาอังกฤษ 25.64
คณิตศาสตร์ 19.85
วิทยาศาสตร์ 28.37
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.39
ภาษาอังกฤษ 27.23
คณิตศาสตร์ 22.89
วิทยาศาสตร์ 28.44
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.25
ภาษาอังกฤษ 27.43
คณิตศาสตร์ 21.20
วิทยาศาสตร์ 26.70

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.43
ภาษาอังกฤษ 21.89
คณิตศาสตร์ 17.23
วิทยาศาสตร์ 28.54
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.73
ภาษาอังกฤษ 19.04
คณิตศาสตร์ 21.06
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.28
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.34
ภาษาอังกฤษ 21.56
คณิตศาสตร์ 17.86
วิทยาศาสตร์ 24.37

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิคมพิมายศึกษา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิคมพิมายศึกษา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด