ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201432

รหัส Obec 6 หลัก

42

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30042009

รหัส SMIS 8 หลัก

690

จำนวนนักเรียน

1030201432

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 79 54 133 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 67 53 120 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 64 69 133 4
รวมทั้งหมด 210 176 386 12
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 45 58 103 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 39 54 93 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 53 55 108 4
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 137 167 304 11

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 347 343 690 23

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วรณัฐ ทีบัวบาน ชาย WORANAT TEEBUABAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ ร.ต. นิกร บุตรราช ชาย NIGON BUTRAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันท์ ภูษาทอง หญิง Sunun Pusathong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มยุรี ฤทธิ์ศรเดช หญิง MAYUREE RITSAURADETH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ ทีจันทึก หญิง KRANOKWAN TEEJUNTUEK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว โสภิน บำเพ็ญทรัพย์ หญิง Sopin Bumpensup ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิภาพร ตาจันทึก หญิง WIPAPORN TAJUNTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทร์จิรา วงศ์สมศรี หญิง ๋JANJIRA Wongsomsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์ หญิง Suthasini Watthananusit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. กนกวัตร หาดทรายทอง ชาย KRANOKWAT Hadsaitong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรวัฒน์ สีปากดี ชาย ่Jiratwat Sripagdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณีรนุช ชินทุมพงษ์ หญิง Preeyaporn Thumpong รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศิริชัย หาคุ้มคลัง ชาย Sirichai Hakumklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราลักษณ์ รัตนสมบัติ หญิง Waralak Rattanasombat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกร หวนขุนทด ชาย Tanagron Huankhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรินทร ไชยงาม หญิง Warinton Chaingam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คนารัตน์ กงขุนทด หญิง Kanarat Kongkhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นวพล ผลมาตร์ ชาย Nawaphon Phonmat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ขอสินกลาง หญิง Chiraporn Khosinklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภัสรา ปิ่นแก้ว หญิง Papatsara pinKaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพักตร์ เลยกลาง หญิง Supak Loeiklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นทีรัตน์ แหวนจะโป๊ะ หญิง Nateerut Waenjapo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัชดา ขนอ่อน หญิง Suratchada Khon-oon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตรี ตรวจนอก ชาย Chatree Truajnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาภัค จาบจันทึก หญิง Kunyapuk Chabjuntuek ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชนิดาภา เครือชัย หญิง Chanidapa Kreachai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร ฟูแสง หญิง Umaporn Fusaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศริน ใจบุญ หญิง Kessarin Jaiboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นริศรา ดอกสันเทียะ หญิง Naritsara Doksanthia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนงศักดิ์ หงษ์วิลัย ชาย Tanongsak Hongwilai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย เหมสุวรรณ ชาย Thawatchai Hemsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลิ้นจี่ บรรจบพุดซา หญิง Linchee Bunchobputsa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา ไกรหาญ หญิง Chidapha Kraihan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา หญิง Thitiwarakarn Kiatlertdecha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัญภิชา ไชยทองพันธ์ หญิง Anpicha Chaithongpun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวดี โชติจันทร์ทึก หญิง Soawadee chotjuntuk ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรโชติ แสนยะบุตร ชาย Worachot Saenyabutra ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ศรัญญู พบขุนทด ชาย Sarunyu popkhuntod ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกตุชญา ทองธนะฉาย หญิง Ketchaya Tongtanachai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย จิรศักดิ์ นิ่มมาระดี ชาย Jirasak Nimmaradee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญานี ใจสูงเนิน หญิง Bunyanee Jaisoongnern ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สุริยะ วณิชภาคิณ หญิง Tipsuriya Wanitchapakhin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.36
ภาษาอังกฤษ 26.53
คณิตศาสตร์ 23.19
วิทยาศาสตร์ 32.08
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.51
ภาษาอังกฤษ 25.48
คณิตศาสตร์ 16.44
วิทยาศาสตร์ 32.27
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.06
ภาษาอังกฤษ 26.94
คณิตศาสตร์ 22.75
วิทยาศาสตร์ 29.37

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.23
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.38
ภาษาอังกฤษ 20.79
คณิตศาสตร์ 17.00
วิทยาศาสตร์ 28.10
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.29
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.53
ภาษาอังกฤษ 18.35
คณิตศาสตร์ 15.17
วิทยาศาสตร์ 27.69
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.75
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.58
ภาษาอังกฤษ 22.08
คณิตศาสตร์ 14.97
วิทยาศาสตร์ 25.37

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองน้ำใสพิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หนองน้ำใสพิทยาคม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด