ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201445

รหัส Obec 6 หลัก

52

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30072010

รหัส SMIS 8 หลัก

774

จำนวนนักเรียน

1030201445

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 49 54 103 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 55 43 98 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 49 52 101 4
รวมทั้งหมด 153 149 302 10
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 76 101 177 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5 54 103 157 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 53 85 138 6
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 183 289 472 17

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 336 438 774 27

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนภู่วิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สุรีย์พร ซื่อรัมย์ หญิง Sureeporn Sueram รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อังคนา คำสิงห์นอก หญิง ANGKANA KHUMSINGNOK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สรวิชญ์ ลำเลียง ชาย Soravit Lamliang รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภัทรวดี ศรีนามบุรี หญิง Supattarawadee Srinamburi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แตงอ่อน ตุ่มนอก หญิง TANGON TOOMNOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพัตรา กองชนะ หญิง Supattra kongchana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมบัติ กล้าหาญ ชาย SOMBUT KRAHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภัชชา ธนพงศ์ไพสิฐ หญิง SUPATCHA TANAPONGPAISIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรรยา ไกรสน หญิง JANYA KRAISON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรัชยา อินเจริญชัยกุล หญิง JIRATCHAYA Incharoenchaikul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานต์ชนก ด้วงตะกั่ว หญิง Kanchanok Daungtagau ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภาพัต วรสาร หญิง Nipapat Worrasan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงศ์ธนากร ไกรสน ชาย PONGTANAKORNK KAISON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล กลึงกลาง หญิง รัตติกาล กลึงกลาง Kluengklang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อิสระ ดวงแก้ว ชาย Aisara Duangkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ชาย Worawut Butsripoom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประสาน เสถียร ชาย Prasan Sathian ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สิริพรรณ โพธิจักร หญิง Siriphan Phothijak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นงค์นุช เศษรักษา หญิง NONGNUCH SEDRUKSA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธุ์ หญิง Aschariyaporn Sansaneeyapan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร การทหาร หญิง SASITHORN KANTAHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริษา คำโหมด หญิง Arisa Kummod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลฑิรา สงกรานต์ หญิง Montira Songkan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญฤทธิ์ พุฒิษากุล ชาย Bunyarit Puttisakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สกลสุภา อิ่มสำราญ หญิง Sakonsupa Imsamran ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐฤทัย ศรแก้ว หญิง Nattharuethai Sornkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปิยกานต์ สติมั่น หญิง Piyakaarn Satimarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ โมหา หญิง Patcharin Moha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาสกร ลวกไธสง ชาย Passakorn Luakthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญพร ถนอมเงิน หญิง Thunyaporn Thanomngoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภา ภาคจัตุรัส หญิง Supha Phakchutturat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนรัษฎ์ แสนสุนนท์ ชาย Thanarat Saensunon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนา นาคชลธี ชาย Thana Nakcholatee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา ฝาไธสง หญิง Sirinapa Fathaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณษา สิงห์ซอม หญิง Supansa Singsom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันเฉลิม พลไร่ ชาย Wanchaloem Polrai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์นภา โมรานอก หญิง Pimnapa Moranok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เขมนันท์ ลีแสน ชาย Khamanun Leesan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิติรักษ์ วงศ์งาม หญิง Kitirak Wongngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย ดวงแก้ว ชาย BOONCHUAI DUANGKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปัญจนา ตู้จำนงค์ หญิง PANJANA TUJUMNONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปัญญา ข้องนอก ชาย Panya Koongnok ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สิณาภรณ์ สุดใด หญิง Sinaporn Suddai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา ภักดีนวล หญิง Sujitra Pakdeenual ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญพร จ่ากลาง หญิง Thanyaporn Jaklang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ใกล้กลาง หญิง Kanjana Kaiklang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรศักดิ์ เม้าสง่า ชาย teerasuk mousanga ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ แก้วระหัน หญิง Orawan kaewrahan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จูเลียต อินเทส หญิง Juliet Intes ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา พิมพ์สมาน หญิง Sukanya Pimsaman ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชำนาญ นาคนอก ชาย CHAMNAN NAKNOK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุชารัตน์ สุโครต หญิง SUCHARAT SUKOTR ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.55
ภาษาอังกฤษ 34.24
คณิตศาสตร์ 24.65
วิทยาศาสตร์ 36.10
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.78
ภาษาอังกฤษ 28.77
คณิตศาสตร์ 21.74
วิทยาศาสตร์ 29.89
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.86
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 22.69
วิทยาศาสตร์ 27.40

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.72
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.03
ภาษาอังกฤษ 20.29
คณิตศาสตร์ 22.57
วิทยาศาสตร์ 31.71
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.47
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.53
ภาษาอังกฤษ 22.26
คณิตศาสตร์ 17.87
วิทยาศาสตร์ 26.98
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.85
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.38
ภาษาอังกฤษ 22.64
คณิตศาสตร์ 16.73
วิทยาศาสตร์ 24.51

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ภู่วิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ภู่วิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด