ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2562 0 0 34,245 29,441 63,686
2/2562 0 0 33,528 28,825 62,353
1/2563 0 0 33,031 29,250 62,281
2/2563 0 0 33,031 29,250 62,281
1/2564 0 0 33,550 31,030 64,580
2/2564 0 0 33,410 30,828 64,238
3/2564 0 0 33,201 30,577 63,778
3/2564 0
1/2565 0 0 33,644 31,943 65,587
2/2565 0 0 33,367 31,539 64,906
3/2565 0 0 33,079 31,218 64,297
3/2565 0
1/2566 0 0 33,202 32,483 65,685
1/2566 0
2/2566 0 0 32,879 31,961 64,840
2/2566 0
3/2566 0 0 32,455 31,595 64,050
3/2566 0