ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.20
ภาษาอังกฤษ 22.23
คณิตศาสตร์ 21.75
วิทยาศาสตร์ 28.83
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.43
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.72
ภาษาอังกฤษ 24.24
คณิตศาสตร์ 20.79
วิทยาศาสตร์ 29.05
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.01
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.14
ภาษาอังกฤษ 24.06
คณิตศาสตร์ 19.43
วิทยาศาสตร์ 26.43