ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201382

รหัส Obec 6 หลัก

46

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30062005

รหัส SMIS 8 หลัก

791

จำนวนนักเรียน

1030201382

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 59 56 115 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 55 61 116 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 90 68 158 5
รวมทั้งหมด 204 185 389 15
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 76 67 143 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 61 64 125 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 67 67 134 5
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 204 198 402 15

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 408 383 791 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ขวัญเรือน ลาดนอก หญิง Khwanruean Ladnok ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมจิตร ตูมนอก หญิง Somjit Toomnok ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภูมิพิสิษฐ์พงศ์ วงศ์ประพันธ์ ชาย poompisitpong wongpraphan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิธร มาตทะวงษ์ หญิง Sasithon Mattawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมเกียรติ เสริมเปล่งศรี ชาย Chaleamkiat Sermplengsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหง้า หญิง Kwanruetai Taweesernmee-Ngaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลัดดา เพียนอก หญิง Ladda Phianok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญญารัตน์ ตลอดไธสง หญิง Boonyarat Talodthaisong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนิตย์ การปลูก หญิง saovanit Kanplook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ วอกลาง หญิง Uraiwan Worklang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ ประกิคะ ชาย Adisak Prakika ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ไพสิน นันทาวงค์ ชาย Paisin Nantawong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุบล แผลงนอก หญิง Ubon Plangnok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุล ชาย Chatchai Chatmanaskul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทาศินีย์ หมั่นกิจ หญิง Suthasinee Mankit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สร้อยทอง วงศ์ศิลา หญิง Sroytong wongsila ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี หาญนอก หญิง Ratree Hannok ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จันทร์เพ็ญ สักใส หญิง ่junpen saksai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุจเนตร อินธิดา หญิง Nutchanet Inthida ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อโณทัย แสงสว่าง หญิง Anothai Sangsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์กนิษฐ์ พรมไพร หญิง Kankanit Promprai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุนิษา กลิ่นศรีสุข หญิง Sunisa Klinsrisuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประดับ ศิริปัญญา ชาย Pradarb Siripanya ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร ลาภยิ่งยง หญิง Chatuporn Lapyingyong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย มนตรี มาปะเม ชาย Montree Mapame ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จณิสตา ประทัง หญิง ๋Janissata Pratung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรฤดี ผู้นอก หญิง Ornrurdee Phunok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกฤษ ถนอมขวัญ ชาย Chakkit Thanomkhuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุนันทา ปิติทโน หญิง Sunanta Pititano ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย รัชชานนท์ บุญกลาง ชาย Ratchanon Boonklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิทธิ ติ๊ดหนู ชาย Itthi Tidnoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์ทิพย์ ศิลป์นอก หญิง ๋Juntip Sinnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ชนากานต์ ไวยขุนทด หญิง Chanakarn Waikhuntod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภาวรินทร์ บุญโนสาร หญิง Paphawarin Boonnosan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรนันท์ แตงกระโทก หญิง Chiranan Taengkrathok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ บุญมี หญิง Suparat Boonmee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภชัย ทองนอก ชาย Supachai Tongnok นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยเอก พงศ์วัฒน์ พันธ์วิริยะกุล ชาย Pongwat Phanviriyakul ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พริมา สมหวัง หญิง Pharima Somwang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำรัส เพียนอก ชาย Chamrat Phianok นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ไพศาล มานอก ชาย Paisan Manok นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ไสว คชรินทร์ ชาย Sawai Khodcharin นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง บัวลอย โจกกลาง หญิง ฺBualoi Chokklang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย โนเว็นลิ อบัด ชาย Noenly Abad ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ ผินสูงเนิน หญิง Kanokwan Phinsungnoen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนันทา แสนแก้ว หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.74
ภาษาอังกฤษ 27.44
คณิตศาสตร์ 23.47
วิทยาศาสตร์ 32.94
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.95
ภาษาอังกฤษ 26.82
คณิตศาสตร์ 21.27
วิทยาศาสตร์ 30.18
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 67.67
ภาษาอังกฤษ 33.19
คณิตศาสตร์ 31.87
วิทยาศาสตร์ 31.44

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.21
ภาษาอังกฤษ 23.01
คณิตศาสตร์ 19.90
วิทยาศาสตร์ 28.71
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.44
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.96
ภาษาอังกฤษ 22.01
คณิตศาสตร์ 18.61
วิทยาศาสตร์ 29.42
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.16
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.12
ภาษาอังกฤษ 22.59
คณิตศาสตร์ 17.25
วิทยาศาสตร์ 25.80

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด