ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201375

รหัส Obec 6 หลัก

51

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30032008

รหัส SMIS 8 หลัก

816

จำนวนนักเรียน

1030201375

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 70 67 137 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 75 69 144 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 66 79 145 4
รวมทั้งหมด 211 215 426 12
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 52 64 116 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 71 76 147 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 62 65 127 5
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 185 205 390 15

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 396 420 816 27

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
ว่าที่ร้อยตรี วีรชน เทนอิสสระ ชาย Veerachon Veerachon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกสิทธิ์ พิราราช ชาย Aekkasit Phirarat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กิ่งแก้ว ขั้วกลาง หญิง Kingkaew Khuaklang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทับทิม อุทัยวรรณ์ หญิง Tubtim Utaiwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมพงษ์ กลำเงิน ชาย Sompong Klamngurng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จำปา จินาวัลย์ หญิง Jampa Jinawan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พรฑิพย์ภา บุญพันธ์ หญิง Phorntippha Bunphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พนิดา ผ่องแผ้ว หญิง Panida Pongpaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตติกาล คิดร่วม หญิง Rattikan Khidruam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จิระศักดิ์ ผ่องแผ้ว ชาย Jirasak Pongpaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุไร กลำเงิน หญิง Urai Klamngueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ บุญลาด หญิง Sirilak Boonlad ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ ไวสู้ศึก ชาย Phairot Waisusuek ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรรณิกา บุตรทะศรี หญิง Kannikar Buttasri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนอง ผะเดียงครบุรี ชาย sanong phadiengkhonburi ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาดา ปัสสาโก หญิง Wiphada Purachatummung ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัชณียา บุญทรัพย์ หญิง Patchaneeya Bunsap ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภชสร เพตาเสน หญิง Pachasorn Petasen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพเรศ สงครามศักดิ์ หญิง Yuppharet Songkhramsak ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก ชาย Siriwat Yaikratok ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วาสนา อุ่นบุญ หญิง Wasana Aunbun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รัตนชัย สอดกระโทก ชาย Rattanachai Sodkrathok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิฐวัฒ ตรีชะลา ชาย Teerasak Treechala ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐชัย เพชรสุวรรณ ชาย Natthachai Phetsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รุ่งเพชร ถามูลแสน ชาย Rungphet Thamoonsan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา อีคะละ หญิง Paveena Ekala ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ ขามก้อน ชาย Surasak Khamgon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์วงศ์ น้อยตำแย ชาย Phithakwong Noitamyae ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ สุริยะกุมาร หญิง Amornrat Suriyakumarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รพีพรรณ ปิ่นแคน หญิง Rapeepun Pinhkean ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รจรินทร์ ตอสูงเนิน หญิง Rotcharin Tosungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา ชาญนรา หญิง Wannapa Channara ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพร แก้วมรกต ชาย Somporn Keawmorakot ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธามธีร์ธัช ไทยแก้ว ชาย Theerasak Thaikaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกฤต จัตุเรศ ชาย Suphakit Jatturet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ยอดเกษ ชาย Jakkapan Yodket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ ชินศรี หญิง Rattanaprhorn Chinsri รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จิรวัฒน์ นาคพงษ์ ชาย Jirawat Nakpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญา ปมาคเต หญิง Pichaya Pamakate ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญารัตน์ เพชรดีคาย หญิง Kanyarat Petchdeekay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภควัฒน์ สายโลหิต ชาย Phakhawat Sailohit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรพรรณ แก้วหาญ หญิง Pornphan Kaewharn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐานันตร์ ประธาน หญิง Natthanan prathan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา ชนากลาง หญิง Jantima ChanaKlang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดาพร ศรีบุญเรือง หญิง Ratchadaporn Sribunruangg ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพวัลย์ บานหาร ชาย Paiwan Banhan ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อารมณ์ คำจอมษี ชาย Arom KhamChomsi ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมดี สีดาชมพู ชาย Somdee Sidachompoo นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย มานะศักดิ์ ฉันทะกลาง ชาย Manasak Chantaklang ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นันทวัน ปฏิพันโด หญิง Nantawan Patipando ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลำไพ มูลวงษ์ หญิง Lampai Monwong แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.50
ภาษาอังกฤษ 27.23
คณิตศาสตร์ 24.99
วิทยาศาสตร์ 31.43
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.52
ภาษาอังกฤษ 25.03
คณิตศาสตร์ 20.17
วิทยาศาสตร์ 29.43
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.55
ภาษาอังกฤษ 27.81
คณิตศาสตร์ 22.98
วิทยาศาสตร์ 26.98

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.65
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 31.25
ภาษาอังกฤษ 20.95
คณิตศาสตร์ 20.63
วิทยาศาสตร์ 26.10
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 32.48
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.87
ภาษาอังกฤษ 21.53
คณิตศาสตร์ 16.60
วิทยาศาสตร์ 24.43

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ โนนสมบูรณ์วิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ โนนสมบูรณ์วิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด