ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201462

รหัส Obec 6 หลัก

30

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30022013

รหัส SMIS 8 หลัก

754

จำนวนนักเรียน

1030201462

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 79 50 129 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 88 48 136 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 78 60 138 4
รวมทั้งหมด 245 158 403 12
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 64 57 121 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 67 48 115 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 74 41 115 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 205 146 351 10

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 450 304 754 22

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศราวุธ ศรีหาบุญทัน ชาย SARAWUT SRIHABUNTAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประจวบ เลิศไธสง ชาย Prajuab Lerthaisong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสถียร สืบม่วงไทย ชาย SATHIAN SUEBMUANGTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ ขวัญมา ชาย Pongsak Khuanma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาภากร ดาโม้ ชาย Arpakorn Damo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลจิตร ศรีพาณิชย์ หญิง WILAICHIT SRIPHANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชลวรรณ หมั่นทองหลาง หญิง CHONLAWAN MONTONGLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนกวรรณ ทิพย์กระโทก หญิง KANOKWAN TIPKRATOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ณิศา รัศมีขอนพุดซา หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิราภา ศิริภูมิ หญิง JIRAPA SIRIPOOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรี บุญชุมวงศ์ หญิง WATCHAREE BOONCHOOMVONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศิริ เศรษฐชัย หญิง PENSIRI SETTHACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา อวยสวัสดิ์ หญิง Suchada Auisawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนีย์ ภายสูงเนิน หญิง Ratchanee Masri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นริศรา มนัสศิลา หญิง Naritsara Manatsira ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อาริษา ค้าเป็น หญิง Arisa Khapen ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วีระพงษ์ ธูปบูชา ชาย Weerapong Thopboocha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา โหงขุนทด หญิง Wasana Hongkhuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนียภรณ์ ชินวงศ์ หญิง TasaneeyPORN Chinnawong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปัญญดา สุขเนตร์ หญิง PANYADA SUKNET ครู ชำนาญการ
นาง จิรวรรณ มั่งประยูร หญิง JIRAWAN MANGPRAYOON ครู ชำนาญการ
นาง สถาพร เชิดฉาย หญิง SATHAPORN CHERDCHAI ครู ชำนาญการ
นาง ประภาภรณ์ จงฤทธิ์ หญิง PRAPAPORN CHONGRIT ครู ชำนาญการ
นาง ธัญธนพร มุ่งดี หญิง THANTHANAPORN MOONGDEE ครู ชำนาญการ
นาย คงเดช เนตรพล ชาย ครู ชำนาญการ
นาย มรกต ทิศกลาง ชาย Morakot Thitklang ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สัมภาสน์ แมงกลาง ชาย Samphat Maengklang ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ธัญนิรันดร์ บำรุงนา ชาย tannirun bumroongna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญมา รัตนะ หญิง Bounma Rattana แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ศิริลักษณ์ กำจัดภัย หญิง Siriluck Gumjusdpai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.40
ภาษาอังกฤษ 27.39
คณิตศาสตร์ 22.12
วิทยาศาสตร์ 35.08
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.85
ภาษาอังกฤษ 27.56
คณิตศาสตร์ 23.73
วิทยาศาสตร์ 29.17
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.98
ภาษาอังกฤษ 27.79
คณิตศาสตร์ 20.67
วิทยาศาสตร์ 29.56

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.75
ภาษาอังกฤษ 19.57
คณิตศาสตร์ 18.75
วิทยาศาสตร์ 25.01
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.03
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 39.38
ภาษาอังกฤษ 19.83
คณิตศาสตร์ 17.46
วิทยาศาสตร์ 31.51
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.27
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.37
ภาษาอังกฤษ 22.59
คณิตศาสตร์ 15.66
วิทยาศาสตร์ 24.32

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ท่าช้างราษฎร์บำรุง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ท่าช้างราษฎร์บำรุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด