ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201406

รหัส Obec 6 หลัก

42

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30062008

รหัส SMIS 8 หลัก

584

จำนวนนักเรียน

1030201406

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 46 42 88 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 56 68 124 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 75 60 135 4
รวมทั้งหมด 177 170 347 12
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 27 37 64 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 42 46 88 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 37 48 85 3
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 106 131 237 9

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 283 301 584 21

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สยาม เหล่าสมบูรณ์ ชาย Sayarm Laospmboon ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ภราดร พวงประโคน ชาย paradon bhuangprakhon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงษ์ศักดิ์ เงากระจ่าง ชาย Phongsak Ngaograjang รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย โชคชัย เสนนอก ชาย CHOKCHAI SENNOK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วัชรี อินอุ่นโชติ หญิง WATSHAREE INUNSHOT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรีรัตน์ จ่าชัยภูมิ หญิง srirat Jachaiyaphum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริสมัย เพ็งผ่อง หญิง Sirisamai Pengphong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นิติ ภัทรบูรณ์ ชาย Niti Pattaraboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์ ชาย Settapong Sayanuruk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งณภา สายานุรักษ์ หญิง Rungnapa Sayanurak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รถจนาวัลย์ ภักดีณรงค์ หญิง Rodjanawan Pakdeenarong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พัสนัย กันงาม ชาย Phatsanai Ganngam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพ ประดับคำ หญิง Prapai Pradabkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศศิกานต์ ทรงฤทธิ์ หญิง SASIKARN SONGRIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กันตพงศ์ ภารการ ชาย Kantapong Pankan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สีนวน สุมงคล หญิง Seenun Sumongkhol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประภาพร แขหินตั้ง หญิง PRAPAPORN KHAEHINTANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บัญชา ชุมหิรัญ ชาย Bancha Chumhiran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ ชูจิตร หญิง Rattanapron Chochit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขัตติยา พิมพ์ไธสง หญิง kattiya Pimthaisong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนุ บินนอก ชาย Anu ิBinnok ครู ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นาย รัตนะ ด้วงเงิน ชาย Rattana Duang-ngern ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว จรินทร ศรีวรสาร หญิง JARINTORN SRIWORASAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐชลัดดา ลอยฝน หญิง NATCHALADDA LOIFON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รุ่งนภา โกวิทธนภูวดล หญิง Rungnapa Kowittanapuwadol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นพพร โพสุวัน ชาย Nopporn Phosuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัลลี กล้าพังเทียม หญิง WANLEE GLAPANGTEAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธวัชชัย พรหมธิดา ชาย Tawatchai Promtida ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วัชรพล อุทัยรัตน์ ชาย WATCHARAPHON AUTHAIRAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ นวลใหม่ ชาย witsanu naulmai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรรณา เภาการ หญิง Wanna paopan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กมลฉัตร รามาตย์ หญิง Kamolchat Ramart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภาวรินทร์ ปฏิบัติ หญิง Paphawarin Patibat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย มานะ แพร่งสุวรรณ ชาย Mana Phraengsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประดิษฐ์ ตั้งภูมิ ชาย Pradit Tangphum ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกรียงเดช จันคำ ชาย kriengdet chankham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แนน หวานใจ หญิง Naen Hwanchai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ พลเรือง ชาย Suchat Phonruang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา พวงไธสง หญิง Sarunya Phuangthaisong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพล มาสม ชาย Attaphon Marsorm ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ศักรินทร์ ปรีกลาง ชาย Sakarin Preeklang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วรรณวิสา เนือยทอง หญิง WANWISA NUEAITHONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.43
ภาษาอังกฤษ 27.69
คณิตศาสตร์ 21.61
วิทยาศาสตร์ 29.59
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.01
ภาษาอังกฤษ 26.97
คณิตศาสตร์ 22.36
วิทยาศาสตร์ 29.16

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.15
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30.88
ภาษาอังกฤษ 17.42
คณิตศาสตร์ 18.75
วิทยาศาสตร์ 38.10
2 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.15
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.01
ภาษาอังกฤษ 22.03
คณิตศาสตร์ 16.97
วิทยาศาสตร์ 25.85

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เกล็ดลิ้นวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ เกล็ดลิ้นวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด