ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201415

รหัส Obec 6 หลัก

27

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30072005

รหัส SMIS 8 หลัก

560

จำนวนนักเรียน

1030201415

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 54 101 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 43 41 84 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 51 51 102 3
รวมทั้งหมด 141 146 287 9
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 44 47 91 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 46 67 113 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 23 46 69 2
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 113 160 273 8

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 254 306 560 17

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ปรีชา ไค่นุ่นสิงห์ ชาย Preecha Chainonsing ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฎฐา บุญแซม หญิง NATTA BOONSAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมจิตร แหวนพิมาย หญิง SOMJIT WTHANPIMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัศมี กำจายฤทธิ์ หญิง RATSAMEE GEMJIRINT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พันธ์ยศ มวยมั่น ชาย PUNYOD MUAYMAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสงค์ แหวนพิมาย ชาย PRASONG WAENPIMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรี เพียรเพชร หญิง SUNTAREE PEANPET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา พู่พิมาย หญิง JIDAPA PHOOPIMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นที ทองหล่อ ชาย NATEE TONGLOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สวลี เติบโต หญิง SAWALEE TERBTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อารีวรรณ เสริมวิลาสกุล หญิง AREEWAN SERMWILASAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ขณิชท์ ศรีวัชรกุล หญิง KNANIT SRIVATCHARAGUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุไรรัตน์ ถอยกระโทก หญิง URAIRAD THOIKRATHOK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พรประเสริฐ ดวงเดือน ชาย PORNPRASERT DUANGDUEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จัญจุรา ชั้นดี หญิง JANJURA CHANDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รุ่งนภา รมยารม หญิง Rungnapa Romyakom รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฏฐนันทน์ ศรีรัตน์ หญิง NATTANUN SRIRUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กฤษฏิ์ศิลป์ ภูมิโคกรักษ์ ชาย SIWANAT PHUMKOKRAK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธมนณพัฒศ์ หร่ายพิมาย หญิง TAMONNAPAT RAIPHIMAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐการติ์ ทองคลี่ หญิง NATTAKAN THONGKLEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กมลฉัตร ร่มเย็น หญิง KAMONCHAT ROMYEN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภิรเดช สุขศิริพาณิชย์ ชาย APIRADECH SOOKSIRIPANICH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สโรชา สมัครค้า หญิง sarocha samakkha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ ปัดทุม ชาย kittipong phudtum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภาพร ตรงด่านกลาง หญิง NAPAPORN KORNPIMAI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา ปัสสาไส หญิง chanida putsasai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เปรียว ฝันดี ชาย PRIEW FUNDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.79
ภาษาอังกฤษ 27.54
คณิตศาสตร์ 20.19
วิทยาศาสตร์ 31.06
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.65
ภาษาอังกฤษ 25.93
คณิตศาสตร์ 24.88
วิทยาศาสตร์ 30.43
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.48
ภาษาอังกฤษ 32.73
คณิตศาสตร์ 27.27
วิทยาศาสตร์ 37.91

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.84
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.85
ภาษาอังกฤษ 22.95
คณิตศาสตร์ 21.98
วิทยาศาสตร์ 29.44
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.38
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 39.28
ภาษาอังกฤษ 19.78
คณิตศาสตร์ 17.89
วิทยาศาสตร์ 28.57
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.62
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.40
ภาษาอังกฤษ 23.80
คณิตศาสตร์ 18.58
วิทยาศาสตร์ 26.13

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ พิมายดำรงวิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ พิมายดำรงวิทยาคม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด