ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาง กิตสิญา ฉัตริภากรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง นัยนา พรหมดิเรก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ประยงค์ ประทุมวัน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว พุทธิภา เหล็กคงสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง จิรวรรณ พิมพ์ทวด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย ประจักษ์ สว่าง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง โสภา วงษ์คำ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สุขุม จงนอก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง โชติญา กังศรานนท์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย พิมล สืบปรุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง จีรนันท์ แสนลือชา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง มาลีรัตน์ นิลสาริกา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย อาคม ราชภักดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย วิสันต์ ชัยฤทธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ปริศนีย์ คำสาลี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง กิติมา เจียรสุมัย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เฉลิมศรี สืบปรุ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย นฤพล จันคำ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว นารี จันทร์ลิ่ม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สรยุทธิ์ ชำนาญศก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นันท์สินี จอห์นสัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ชานนท์ ศรีผ่องงาม ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย จินตน์ ฟองสันเทียะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สายสมร พิมพ์สิงห์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ภาษาไทย
นาง เนตรนภิส ศิริพร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อัญชรี สุระพันธ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ณรงค์ชัย ทิพวงศา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง อัจรา โทแหล่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ศรีเสด็จ ชุมศรี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ยุพา ตัดพุดซา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อลงกต หาญชนะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วรรณ์เพ็ญ ภุมรินทร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย พัชรพัส ภัทรจารุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง บุณฑริกา ภัทรจารุ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง จงจิตร์ คุณสา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง ทิฐิวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง บังอร แก้วพะเนาว์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ชูชาติ จันทศร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย มาณพ วงษ์คำ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วัชรินทร์ ฟองฟูม ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุธี เดชะภิญโญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นงคราญ ศาสนนันทน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ทิพย์วรรณ สุโธ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง วิไลวรรณ หาทวายการ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สมภพ สมดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง บุบผาชาติ บูรณะราช หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย เอกพล ประเสริฐศิลป์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ปกรณ์ ปัญจการุญ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ธิดาวรรณ กระต่ายทอง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง มณีพัส ไชยคำภา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อัจฉรา อมะรักษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย พิษณุพงษ์ ญาณศิริ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พิญญานันท์ สิทธิธัญวัฒน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย วันชัย เกิดกรุง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วารีย์ จันคำ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สายันต์ ทองตัน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ทัศนีย์ พัดเกาะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย สุเมธ สิงหวรวงศ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง จริยวรรณ ยินดีรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย บรรณศลรรถ ครูศรี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ธารินี ดีดพิมาย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง จินตนา นนท์ขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง อรัญญา ประเสริฐศิลป์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ถนอมจิต สุตะนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ประชา ศิลาโคกกรวด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ธนศักดิ์ พินธุโท ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง กอบแก้ว จงสูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง นิตยา จิตต์กุล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย สุพล ค้าขาย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ปริญญา ยงค์สูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว กัญจน์วราห์ รัตนะวัชร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ยุพิน โตนน้ำขาว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง นิฤมน ด้วงนิล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุมาลี ไชยอุดม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง รัชฎาพร วัชรวิชานันท์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย บุญลือ ชาญโพธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว สุกัญญา พรเสนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ศักดิ์ดา คำโส ชาย ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ตรีศักดิ์ จินดาไพศาล ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง พูนจิตร วนาภรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ปานทิพย์ ครุฑใจกล้า หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง สุกัญญา คุ้มกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย กิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สมศรี เห็มมะชาติ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สายฝน สมพงษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง มาลินี ศิริจารี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุภาพร สามขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย กิติศักดิ ครจำนงค์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง นันทนา เปรมสิงห์ชัย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุรดา พรทิพย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ประกาย เอิบแจ้ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อาทิติยาภา พลแก้ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พิทยา ตรีพงษ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย กฤษณะ นามใหม่ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ธัญญรัศม์ สะเทิงรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุภาพ วายโศกา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย พลากร เนียมจะโปะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สุพัฒน์ วายโศกา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สมฤทัย โคตบุตโต หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณธายุ ตีบจันทร์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ทัณฑิกา ไพรเขียว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง จุฑามาศ มีกุดเวียน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ภีรภา สุขสำราญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ประภาศรี ขาขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อุดมยุทธ์ กลิ่นธงชัย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปรีชา ขอวางกลาง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ไพโรจน์ สุวรรณดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ขวัญฤทัย ถนอมเมือง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย สุระ อินศรีเมือง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง นันทา กตบุญวงศ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุนีรัตน์ บดสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ดวงรัตน์ มานะยิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุภลักษณ์ พลเรือง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง พัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศรันย์ บรรจงปรุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว เสาวนีย์ อภิชาตธนากร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง กุลรภัส อัครโชคอุดม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะฉัตร ทองชะอม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สุกัญญา ดีทองหลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สมลักษณ์ เหมือนวาจา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พวงทิพย์ แซ่พัว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐกานต์ พันชนะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สายฝน บูรณพันศักดิ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วีระรัตน์ ยี่สุ่น หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง กัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง พิกุล ยิ่งดัง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ฉวีวรรณ เคยพุดซา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พรรณมณี แก้วมั่น หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วรินทร ปัญญจำนงค์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง พวงช์เพ็ชร์ เสถียรรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ละอองดาว จารุจุณาวงศ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย มงคล เรียงณรงค์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ปพรรัตน์ ธนูทอง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ธารินี ดำสอาด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ปานจันทร์ บัวดก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ปวรวรรณ พลชุมแสง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ฐิรญาดา ระเบียบนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ธนิษฐ์อร กุลสุทธิไชย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ลัดดาวัลย์ เปินขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย สามารถ กายขุนทด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย จตุวงศ์ เจริญสุข ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย วิริยะ กินขุนทด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วรรณี ถิ่นจันดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อมรรัตน์ แสงจันทร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ชัญญานุช วรรณวิจิตร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สุนีย์ นิ่มกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สายพอ บัวผัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย นนท์ธวัฒน์ เจริญสวัสดิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย อุเทน เจริญภูมิ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง ณัฐกฤตา อรรถวัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย สุคนธ์ ใจทน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง สุมณทิพย์ บอกสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว รุ่งทิวา คงหมื่นไวย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง กัญจนา สุวรรณแสน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รุ่งนภา นาบำรุง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สิริพร พิสุราช หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปทุมพร ทิมแก้ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วนิดา ฉาบกิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณัฐพร ศิริประกอบ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ฐิติกรานนท์ ชาวพงษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย กฤษฎา โคตรทัศน์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ฐิตาพร จบสัญจร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เกษศิรินทร์ พิลาบุตร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มัลลิกา สุวรรณธาดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พันธวัช สุนดารา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฏฐา เทกระโทก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นงลักษณ์ สุขทั่ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว กวีณา บูรมิตร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชรินทร์ กานุมาร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย เตชินท์ วิภาดา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว หิรัญยา ศรีโสภา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย กรภัทร์ ชุติกุลกีรติ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว อรวรรณ กริชปรีชา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กานดา ทาศิริ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ศิริพร สุราวุธ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง รัตนาภรณ์ ภูชงค์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ณิรัชดา จันทรมะโน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เรณู เหมือนสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นิลุบล คำยิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ปวีณา ทุมดี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ณัฏฐิญา ครองบุญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กัลยารัตน์ แก้วตะพาน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง พันธ์มณี คำพันธ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง กันยา แฉ่งสูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย สุภาส ค้าขาย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ภิรม ิอินจะบก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุนทร อ่อนขาว ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อำนวย ฟอนโคกสูง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย คูณ วัฒนากลาง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปัญญา ขีนสันเทียะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อุไร น้อยกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พรนิยม สิทธิถาวร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วรากรณ์ ตระการฤทธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พัชรินทร์ สิทธิจินดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กานต์รวี ธรรมสถิตไพศาล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กุลยา ปราชญาภาณุชาติ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว บุญญานี ฉิมทะเล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุนิษา โนนรุ่งเรือง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศรัญญา กล้าหาญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กาญจนาพร อินทร์โคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง พรรณี วันชัย หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ชาย สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุพิชฌาย์ โสแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย วิลาศ ดวงเงิน ชาย สุรนารีวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว รุ่งทิพภา โพธิ์นอก หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุชาดา ชัยรัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ยุทธนา พึ่งพิมาย ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง จารุวรรณ พึ่งพิมาย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง รัชนีวรรณ ฐานะวัน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง รุ่งนภา การดีกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว บุญฐกาญจน์ บุญเคน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พนมพร รักษาภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ดวงใจ ปราบงูเหลือม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง เอื้ออารี ภู่ภัทรางค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย วัชระ สุวรรณะ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ลดาวัลย์ อูปแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อรพันธ์ แคกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ดาวรุ่ง ชำนาญนาค หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย อัฒฐากร อโหสิประชา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อมรรัตน์ สมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ปิยะพร เภาพูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วณัฐฐา หงษ์อินทร์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง กฤษณา เนาวนนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง นันทิยา คะเชนทร์ชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง พรรณพนัช รอดเริญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว สมส่วน สมสะอาด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย วุฒิไกร กิขุนทด ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อัมพิกา ฟ้าคุ้ม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง บุญส่ง กันทะเขียว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง หทัยทัด ชวาลา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวรรณี จงเจริญวิไล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นันทนา มีสัจจ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง รัธนาฎ กมลกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วรวรรณ ดำนิล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย บารมี ศรีธรรมานุสาร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิสงเคราะห์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง สิริสกุล สิริชัยตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ศิริลักษณ์ เศรษฐชัย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จิรวรรณ แสงสิลา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กนกลักษณ์ รวมภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ลัดดา บูรพากูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ฉันทนา คงวิชา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อภิรดี จงเอื้อกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง พรทิพย์ โดมขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง เยาวลักษณ์ วาระรังสี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง จุฑารัตน์ กระโทกนอก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชมพูนุช ลือนาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สกล ดุริยศาสตร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง บุปผา โสระวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ธนาทิตย์ แผนวิชิต ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
สิบเอกหญิง กาญจนา โยธายุทธ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สำอางค์ แสงอรุณ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง จันทณี พหุลรัต หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง ฉัตรสุดา เกิดกรุง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อรสา วงษาโคตร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย กานต์ นาครังสรรค์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ภารวี พูนแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุธินีย์ สุวรรณธาดา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ชันม์จิรา ก่อสกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย กองทัพ สักบุตร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ธีระวุธ พันธัง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุวรินทร์ ภูพิริยะวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว พิมพ์พิชชา พลทองจันทึก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง กันยา สุดสายเนตร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง พรทิพย์ เกตุแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ไกรศร ฤทธิญาณ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ชัยพัชญ์ ศรีกุตา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ประณยา ฐาวิรัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ภิรมย์ จิตละม่อม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง รักตาภา จิตหนักแน่น หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว บุษกร ประไพตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง สุกัญญา โพนยงค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จ.ส.ต. ธนกฤต ชัยภัทรจินดา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กัญญานัท เชิดชูณรงค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อุษณีย์ มัตนาวี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อรวรรณ เทียนธวัชกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุดใจ กัลยาณหริต หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สาวิตรี ธนสารพูนสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว กุลนาถ วรัชชัยการ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุทธสินี จันภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ธิติยา ผดุงสุนทร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ศักดา เมธาวุฒินันท์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สมหญิง ชูชื่น หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กัญญารัตน์ จิ๋วนอก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อังคารัตน์ ชมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อุไรวรรณ สว่างงาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง โสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วณิดา รัศมี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ภัทร ภู่ศิริ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ศุกภชัย นนท์ภายวัน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ธนาชิต อาภานุพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง มนัส ขันธสมบัติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ชำนิ จันทร์โพธิ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย เจษฎา ปาปะกัง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วิวาพร วิชาภรณ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นาฎอนงค์ ประพิณ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง วิยะดา ลมสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุจินดา ธงสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วัลภา ศิริมานนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง จิตรา ความเพียร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย มรกต หงษ์อินทร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง นัยนา ปราบริปูตลุง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุภิน ผิวสา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ณษมา ดุลย์วรากร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย สมบัติ บุญประเสริฐ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย วรเดช ทุมมะชาติ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อังศุมาริน พรมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นฤมล ตรัสวิมาน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย สุชาติ ชื่นจัตุรัส ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง อัญชณา ศุภกุลสิริ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วิเชียร ครัวกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง สุภาภรณ์ ศรีทับทิม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ธิดาภรณ์ วรรณโชติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ชนม์นิภา เนตวงษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ภรภัทร พลาทิพย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง บุษยา ฤกษ์โหรา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง รุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ชนนิกานต์ ชมชื่นดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมจิตร์ หาญสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ปาริฉัตร นริศยาพร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย อภิวุฒิ มินาลัย ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ชมพูเนกข์ ภู่ศิริ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ชลธิชา โมราชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กีรติกา มีสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ชัยทัต พินิจวชิรพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง ภาวิณี คูณสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว ศศิธร นีรนารถเบญจ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ณฐมน ธนกนกนนทณ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย อนุพันธ์ อินทร์พงษ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ฎาวิชชา พัชรพลรักษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จิตติ์โศภิณ บุญเชิด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย กัมปนาท นพคุณ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว เกวลีนทร์ ท่วมกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ครรชิต พิมใจ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณัฏฐา สุวัฒนชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ณัฐวดี กูละพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ สิงห์สกล ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นงพงา พูลเพิ่ม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นิภา หงุ่ยกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ปุณยวีร์ การบรรจง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พนิตนาฏ รติวรพงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ภัทรพร ภักดีแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุดาพร มะยุระรัก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อัมพร คู่ตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ -
นาง มะลิวัลย์ สุทธิแพทย์ หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ -
นางสาว ศลิษา กังศรานนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นิรุทธ์ แม้นรัมย์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รดารัตน์ ยุมิมัย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กมลรัตน์ บุญซ้อน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง พุทธริธร สิงห์สกล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมศร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ไกรพล แก้วกัน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง จริยา อุปวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุทิษา แพเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง กาญจน์เกล้า จงเกษี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง อารียา จันทะคาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ภากร เทียนทิพย์การุณย์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว กันทิมา วันแสงทอง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ปรเมษฐ นามไพร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ทศพรชนก สะเทินรัมย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิริญญา ศรีสงคราม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กันยารัตน์ ผกาพวง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ฉัตรชัย รอดแก้ว ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุชาติ ดุสิตา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว อาจารี เมี้ยนกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว พรรณภา เจียมขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุรวีร์ ดาบุดดี ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พัชรา ผอสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปิยะรัตน์ ฉาไธสง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ชนะชัย แป้นนรินทร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย นราพงษ์ สายศิลป์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา ทองออน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ยุภาวดี สีจันคำ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว บุษณี ศรีปิยะพันธุ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย กฤษฎา ดีทานิน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปวีณา ทุมดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย พงศกร จำปาโพธิ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นภาพร ชาวอุบล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง จีรดากาญจน์ อรชุน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย วงศกร สงนอก ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย พิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง พัชรินทร์ ทุมมะชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เขมิกา แสนศรีมน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุวนันท์ เกทะโล หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กฤษณามาศ ฟั่นเพ็ง หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ชนิกา ตั้งกิจเจริญพงษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นงค์นภา จำปาเรือง หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย องอาจ คาบพิมาย ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ธนัญญา พร่องพรมราช หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ละม่อม พงษ์ใหม่ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิยนต์ เที่ยงทัศน์ ชาย สุรนารีวิทยา ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย คุณทด นาคนวล ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พัชรินทร์ วิชัยพิทักษ์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ธันย์นิชา สุภาพรพิพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จันทร์เพ็ญ เย็นเพชร หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นกแก้ว ทั่งกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง บัวลอย เกลี้ยงเทศ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ประภา ศิริ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ส้มเช้า หมายใกล้กลาง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อบเชย เพ็งกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัชภร เพ็งวัฒนะ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมควร ขุมเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว แปลง ชูเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สง่าศรี พุ่มเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รำพึง เคียงสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุระพน มีระเวียง ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุวรรณ ศรีชำนาญ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มณีวรรณ์ จันทิมา หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สำรวย อุดม หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง แฉล้ม เกือนสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว โนรา อ่อนศรี หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เกศินี เภาเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชั้น ค้ากระบือ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย โค่น จอมโคกสูง ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เฉลิม เปลื้องสันเทียะ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วันเพ็ง น้อยกรูด ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมบูรณ์ พงษ์ใหม่ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมพงษ์ พิณสระน้อย ชาย สุรนารีวิทยา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พร จำเกาะ ชาย สุรนารีวิทยา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรากรณ์ ชฎากุล หญิง สุรนารีวิทยา จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชัยวัฒน์ เปียเมือง ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นนท์สุกรีย์ ศรีเชื้อ หญิง สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จันทิมา หน่ายโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อินท์นัชธาร นิตย์กระโทก หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปัทมนันท์ สิงห์สุนีย์ หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุวรรณณี แพรวกลาง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว แสงดาว พรหมสุรางค์ หญิง สุรนารีวิทยา จ.วิเทศสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัสสิริฤทัย แน่นอุดร หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จันจิรา ดำรงอัครกุล หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปริศนา ยนจอหอ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ปวีณรักษ์ ธิติเจริญโรจน์ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จิตรลดา พันชนะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศรธนู สวาสนา ชาย สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชยาพร น่วมนวล หญิง สุรนารีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ศิริพร โนนโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรุณกมล แก้วพวง หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฐิติมา ปันจตุรัส หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วรารักษ์ วังสะอาด หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นุจรี เรดสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา นิติกร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ช่ออัญชลี ชวาลา หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พนิดา คงยศ หญิง สุรนารีวิทยา พยาบาล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พวง แพรพรหมราช หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรณิชชา น้อยกลาง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พัชรินทร์ จันทร์ชะฎา หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วรวุฒิ ด่านกระโทก ชาย สุรนารีวิทยา ช่างปูน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง Sapna Prashad หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย Pattick Cagalawan ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย Carl Anthony Plunkett ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว Micaella Villon Discipulo หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย Lord Hinaloc Aparri ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย John Paul Hottinger ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว Ruby Gonmei L. หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ดารุณี กลขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปิยพัทธ์ วิชัย ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ดนุพงษ์ หงษ์โภคาพันธ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ธัญลักษณ์ แปรโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมศักดิ์ สามกำปัง ชาย สุรนารีวิทยา พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิศาชล รอไธสง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย Pakorn Choetsiri ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง Izrhalyn M. Ocampo หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง Sarah Muwaganya หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย Ronald De Los Reyes ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย เดชชาติ เปียสันเทียะ ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ขันทอง ค้ากระบือ หญิง สุรนารีวิทยา แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อลิสรา ตุ่นนิราช หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฐิติมา พืชเพียร หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เมศินี ต่อชาติ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง มยุรี ภิรมย์วงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฉลอง รวงกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กนกวรรณ ทองประโคน หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย Lee Tristan Gonzales Bajo ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว Kristal Juno Oriarte Dotado หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ANTONIO lll C.BITANAS ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว Hashimoto AIKO หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วิไลรัตน์ ดิษาภิรมย์ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เกษแก้ว ครึ้มค้างพลู หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ยศวดี กาญจนนพวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย แต้ม ขวดพุดซา ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิชยุตม์ นาสูงเนิน ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว Rhee Ann Rose Villaruel Alim หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จุไรรัตน์ กล้าหาญ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชลินยา บรรณจงส์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมจิตร ช้อนกลาง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย โจฮันเนส พอล ฮินาลินาน ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ไทยรัตน์ พวงมาลัย ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศรัณยพร อาศัยป่า หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย อนุวัต สัญจรโคกสูง ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุชาวดี เข็มสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา พยาบาล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีรวิทย์ ตุ่นนิราช ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัฐธยาน์ เลขนอก หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เมวิกา ตีเจริญ หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ประคอง จรทะผา หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ศรีนวล นุขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปฏิมาภรณ์ ช่อผกา หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ภวัต โชติธนจิรเดช ชาย สุรนารีวิทยา พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย Mr.Wilfredo Jr.Devila Padoga ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย Mr.Jordan Lubama Quitaban ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย เกษม ม่วงมุกข์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ลลิดา ลั่นหมื่นไวย หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุวรรณี ดิศนุกูล หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รัตนาวลี ชำลิ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ลักษณ์นารา ตะลาโส หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วาสนา เชิดฉาย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สาวิตรี บรรจงรอด หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุคนธร ปักโคทานัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นภาพร รัตนา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ลวิตรา ผาทอง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย กมล กันตวรพันธ์ ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ชลิต สุริยะสกุลวงษ์ ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย สุพล จอกทอง ชาย บุญวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สมัคร ถิ่นจันดา ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว พชรมน จันทรา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อรอุไร ธาราพิทักษ์ชีวิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย เจษฎา พงษ์กล้าหาญ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พูนเกษม ตั้งพงษ์ หญิง บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว อัจฉรียา ชนะเพีย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กาญจนา นันกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญงาน ภาษาต่างประเทศ
นาง สรรัตน์ แผนวิชิต หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สายธาร แก้วบุญเรือง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง จันทรา แย้มรุ่ง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง เทวีวรรณ การปลูก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ภาวดี ศรีสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทิพย์วิภา เจริญสวัสดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ดวงใจ จงพาภพ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว ประภากร บุญเสมอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อรุณี ศรีศิริ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เกสรา มหัทธนบุญนพ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ปุณริศา หิรัญชาติ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย วีระศักดิ์ สุภาพ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ยุวธิดา ปักโคทานัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ฉลวย ใบโพธิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว รินภัทร บุตรศรีภูมิ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย โกวิท ไม้พยัก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง จริยา วันเฟื่องฟู หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย พยุง ครากกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ธานินทร์ พ่วงพี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์ผา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง จิราภรณ์ ปะทักขินัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง นิยม พื้นทะเล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สันทนี เชื้อบุญมี หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ประสิทธิ์ เลิศล้ำ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อนุสรณ์ มั่นสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุนิศา อยู่เจริญ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย กัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย อำนาจ ขอพลอยกลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ภูมิ เพ็ชรสุข ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ยุทธศาสตร์ พจนา ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ปรียานุช หนอกกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว อุทัยวรรณ นาชิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง โสภา เพ็ชรสุข หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ภัทราวรรณ ยอดทองเลิศ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง วนิภา ราสูงเนิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศรัญญา คงพะเนา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง พิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย เพลิน แนบกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย เชิดชัย พุ่มเกาะ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ แก้วปัดโชติ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ปัณณธร อยู่คำ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ภาวิดา รอดสวัสดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ศศิมาภรณ์ อรุณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง พรทิพา เทียมถม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว รัชนี งอกศิริ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง เปรมฤดี รานอก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วรรณพัชร พอกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง บุญเต็ม ซ้อนกลิ่น หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง สายใจ พรหมรุ่งเรือง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว กิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทร์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุธิดา บรรดาศักดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ชุลีภรณ์ จันณรงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ปุณญิสา โชตนาพงศ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ประทุม คำนาค หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จิราภรณ์ บุญสงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย นพพร ฉลองกลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พิมพ์ปวีณ์ ธนอมรวัฒน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย สาโรจน์ จ้องสละ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปิติอร กัจจายะนันท์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ลำไพ จินดาไพศาล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กิตติยา ธรรมรักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว พรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ศศิชา รุจิระวิจักขณ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง จริยา เฟืองสกุลโรจน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง รุ่งนภา ทบวอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง เพียงพร จินดามาตย์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง กาญจนาภา สังสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง พัสตราภรณ์ ชินวงศ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นงลักษณ์ สุมาลี หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง พฤศจิ วัฒนภูมิชัย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย รังสรรค์ วัฒนภูมิชัย ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง จงลักษณ์ ขจรไพร หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ครรชิต ไลยนอก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง นันท์นลิน แหล่งสนาม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อำนวย ทวี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เดือนดารา ชิ้นจอหอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อำนาจ ดายดัสกร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สุกัญญา โฉดโคกสูง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว ศิรินันท์ อินทร์คล้าย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วนิดา ธาตุประกอบ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รัชฎาพร พุทซาคำ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ศิริลักษณ์ หนูแก้ว หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ยุคลธร แก้วทองคำ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย เฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ปราณปาลิณ แก้วกองสี หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัตติมาลย์ ล้วนวิเศษ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พลอยนภัส ธิติภัทรรัตน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ภารทิพย์ บุญพา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง รดารัก ภักดีณรงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อรวรรณ ผันผาย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมชาย กองธรรม ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุรัตน์ดา โหมกจันทึก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กิตติพงษ์ เวียงสมุทร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง นันทนา อิ่มสันเทียะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ภคิณี บัวเผื่อน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย รัชพล เจริญเปี่ยม ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ศุภกิตติ์ บุญเชิด ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กันตนา กองธรรม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จิดาภา ศรีสังข์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย จิตกร เชิดศิวกุล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุภาวดี พุฒทองหลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง พัทยา ตาลสันเทียะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พรรณธิพา พุทไธสง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว พจนีย์ บุพรัง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อภิรักษ์ พูลสมบัติ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สุบิณ โปร่งกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ณัฐธันยา ศิริโพธิ์ตะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จิราพร ทวนไกรพล หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พิมพ์ลภัส ห่อไธสง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กชณิภา วิชยปรีชา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปาริฉัตร ภคเมฆานนท์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย จินดาชาติ แก้วกระบิล ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย พิศนุกรณ์ โพงขุนทด ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปภัสรา เครือละม้าย หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ศรัณยู เมืองกระจ่าง ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สรยุทธ เจิมพันธ์นิช ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จินตนา ระหาญนอก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วรารัตน์ รัตนจันทร์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สมคิด พืชทองหลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว เมธิตา เมืองวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุภัสตรา ศิริจรรยา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตติกร สิริการ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กุฎานรี ตันวรรณรักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย วิฑูรย์ นินาลาด ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ลวิตรา ผาทอง หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว กรุณา อุ่นเมือง หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ศุจินทรา ทันงาน หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิริรัตน์ พุดจันทึก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ภาณุมาศ อาจนิยม ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สุทธินันท์ พิสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วินัชดาสินี พลเสนาะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุบรรณ ตั้งศรีเสรี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ภรัณยา เอ็นดู หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย สุวิจักขณ์ ทวีพุดซา ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว มัลลิกา ไผผักแว่น หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว อาทิตยา ชำนิกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ถิรดา ชวนขุนทด หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย รพีพงษ์ วงศ์ภูธร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สิริภา ชุนเกาะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว เยาวนาฏ ปาประโคน หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ภูมิพัฒน์ วิงกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง อาภาพร ใจศิริ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว วรรณภา ชัยวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว แสงจันทร์ คะบูรณ์รัมย์ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ชนัญญา ชนม์สูงเนิน หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย กฤษณะ โสรัยยะ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พิษณุ แตงกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว รำเทียน กูลโคกสูง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นันทิพัฒน์ พักกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อรรถพล พวงเกาะ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง วรินท์ศยา วรพัฒน์ผดุง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ยุรนันท์ ทรวงทองหลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธนกฤต พรมจันทร์ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พิชชาพร กลองชัย หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาง วารายา เกล้าจะโป๊ะ หญิง บุญวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ -
นาย กฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ภูริทัต รอนใหม่ ชาย บุญวัฒนา จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จุรีรัตน์ เชิดสกุล หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ประภา อ้วนโพธิ์กลาง หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัชฎาภรณ์ จรเอ้กา หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว สุดารัตน์ นามวิจิตร หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
Mr. Broin Padraig Mooney ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รุ่งอรุณ หิรัญพันธุ์ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว บังอร ชัยรัมย์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Mr. Liam Endel Kass ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เสาวลักษณ์ ประสงค์แก้ว หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ธิติสุดา ขำโพธิ์ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จุฑามาศ ก่อกระโทก หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
Miss. Marie Daneielle Sularte Lat หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง กนกวรรณ เกลียวทอง หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณัฐนนท์ เกล้าจะโป๊ะ ชาย บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิชา จำปา ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ประมวล นาครินทร์ ชาย บุญวัฒนา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เบญจภรณ์ ไพรพฤกษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วิชิดา ศิริภูมิ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ปาณิสรา มหัฌณพ หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ms. Joanna Delas Alas Alvarez หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พรรณิภา วงษ์ละคร หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุภาวดี สนพะเนาว์ หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประสาน ประดับ ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เฉลิมชัย จักรสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ศิริพร ประสิทธิ์สุวรรณ หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ประเวศ สุพรรณกลาง ชาย บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย รงณ์ พร้อมสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วรวิทย์ สระแก้ว ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ณัชชา ตุ้มทอง หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พรทิพย์ แรกสูงเนิน หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฉัตรชัย อยู่อ่อง ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุภาวดี ตรีจันทร์ หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมพร องค์ชมภู หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ละม้อม วงศ์นอก หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง บุญมา บุตรวงศ์ หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุวัฒน์ รักษ์สูงเนิน ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมพร เขียนนอก หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
Miss. Ember Vendiola Carandang หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สมศักดิ์ แก้วไทรนันท์ ชาย บุญวัฒนา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง บุญยัง คงพะเนา หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
Mr. Gordon Robert Bean ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย เล็ก เจริญศิริ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนพล สิมากรณ์ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จิราภรณ์ มณีพรหม หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมศักดิ์ ศรีพรม ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศาศวัฒ โฮจันอัด ชาย บุญวัฒนา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
Ms. Jocebel Ramirez Bonilla หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Ms. Marina Sherpa หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Ms. Hazel Agustin Tagnong หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมปอง ช่องงาม หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อรงกรณ์ ราญสระน้อย ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทัศนะ คงพะเนา ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
Mr. Kapil Pradhan ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นรีรัตน์ เบี้ยพัด หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง โรเจลิน อะมอกันดา หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
MR. ENOH ABEL EBOT ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Miss. Arjey Sano Castillon หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Mr. Jeffrey Jr. Mayormita ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วรวลัญช์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว นันทิชา ศรศิลป์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วรรณภา รุ่นมะลัง หญิง บุญวัฒนา จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
MR. Gerald Casilan Valete ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณัฐมน มณีกระโทก หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมพร ยิ่งโสภา ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ชนิดา ศุภสุข ชาย มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว มาศพัฒน์ เมธาพันธ์พิชิต หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย เจริญ ศรีแสนปาง ชาย มหิศราธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง มัสธุรส ผ่องสุข หญิง มหิศราธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว เดือนเพ็ญ ขำผา หญิง มหิศราธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว วิรากร บุญชวลิต หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง วชิราวัลย์ เชื้อไชย หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ชยุดา จันคำ หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อ้อย บุญศรี หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เสาวคนธ์ ทองคลี่ หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วิไล ชำนินอก หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ชฎาพร ผิวงาม หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาง พัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง นิตยา พิศิษฐวานิช หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ประเดิม คงฟัก ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชัชชัย สิงหิรัญเรือง ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย พงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนิน ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ชลนภา คงคิด หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ธนวัฒน์ โทจันทร์ ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ฐิตาภา มาตรโคกสูง หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ณัฏฐ์ธญา โชติภัทร์สิริกุล หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ดนุชศาสตร์ ศรีพล ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ปัทมา ส่งสุข หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ศรีนวลจันทร์ คงฟัก หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย กฤษณะ มิกขุนทด ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปิยะฉัตร ไกรกลาง หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย อดิพงษ์ เมฆกระโทก ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วันวิสาข์ กลึงกลางดอน หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ภิญญาพัชญ์ รักกุศล หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ณัฐพัชรพล สู้สนาม ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว นันทวรรณ ข้อสูงเนิน หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ศินีนาฎ เสวะนา หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กชกร สังโคตร หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว นงค์นุช ปลั่งกลาง หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ณภัสรพี บุบผาสุข หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว จิตนา สุทธิศิลป์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว เพ็ญนภา ใยงูเหลือม หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรปวีณ์ ทนสระน้อย หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวิมล ครองยุติ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศุภนิดา ส่งศิริ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ปภัสสร ภูมินา หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พัชรีพร รักชาติ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จริษา กล้าหาญ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วรพจน์ กระจงกลาง ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ตรีรัตนา ศิริวงค์มณี หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ธิดามาศ ยศแก้วกอง หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุรพล เยื่องกลาง ชาย มหิศราธิบดี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อำนาจ โจมกลาง ชาย มหิศราธิบดี นายช่างเทคนิค ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อนงนาฎ เงาเกาะ หญิง มหิศราธิบดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นัฐภรณ์ ภักดีศิริ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย แก่น เหขุนทด ชาย มหิศราธิบดี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว คนึงนิจ เขยกลาง หญิง มหิศราธิบดี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธีรนุช เหมพันธ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว แนนซี่ ปาลิตา ราคูเอล หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ทรัพย์ คุ้มกลาง หญิง มหิศราธิบดี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อรพรรณ จงพึ่งกลาง หญิง มหิศราธิบดี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นายชิดชัย อุ่นรัมย์ ชาย มหิศราธิบดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ดวงใจ คุ้มกลาง ชาย มหิศราธิบดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศราวุฒิ รัตนศฤงค์ ชาย มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว มันตาพร ณรงค์เจริญพร หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ประเสริฐ ศรีแสนปาง ชาย โคราชพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม หญิง โคราชพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุจิตรา ธรรมาภิมุข หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย อภิฌาณ นาถโกษา ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย ไพศาล ชมกลาง ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อนุพงค์ วุฒิฐิติการ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว จิรายุ สายขุนทด หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ถาวร ภุมรินทร์ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง จันฑิมา ทองภูบาล หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สมศิริ ศิริเรือง หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ศิริวรรณ ไม้พรต หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุภาพร พรพิมานแมน หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จันจิรา รักษาราช หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย กิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วิภูษิต จูงกลาง ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุกัญญา ชอบรัก หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว รัชดาลัย ศิรินนท์ หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ศศิวิมล เกิดหมื่นไวย หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วรารัตน์ เลิศแก้ว หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุภัคสิณี จันทะสิน หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รัชฎาภรณ์ อิงบารมี หญิง โคราชพิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กนกภรณ์ เรียงสุญ หญิง โคราชพิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รุ่งนภา จันทร์พรม หญิง โคราชพิทยาคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นวลนภา พ่วงกลาง หญิง โคราชพิทยาคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กล้าณรงค์ ผดุงชีพ ชาย โคราชพิทยาคม พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัฐพร รัตนาวรรณ หญิง โคราชพิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ลินลานี เดอมาทิล่า หญิง โคราชพิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สงกรานต์ พันธุ์นุ่ม ชาย โคราชพิทยาคม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชัชวาล ศิริพรทุม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย พิษณุ คุณชื่น ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว มาธนี สืบสุวรรณ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุภาพรรณ์ หลงทะเล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สมยศ โคตรบรม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ดารณี วงษ์นรา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นงนุช เผาะสูงเนิน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง อรพิน หนูแสง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง สุขสวัสดิ์ ขันเขียว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว รสสุคนธ์ อาจวิชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วอระพัน เจริญภักดี หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว จารุภา ศรีกุลภัทร์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อภิรดี จันทน์หอม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง จินตนา หวังทอนกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ปารมี วิไลจิตเลิศ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย วิศิษฐ์ โปร่งสันเทียะ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง สุรีพร โชติวุฒิฑากร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ภัทรวดี สุภัทโรบล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สุทธิศักดิ์ สอนไว ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนา ตรีกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุเนตร วีระภัทร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุจิภรณ์ ปนิทานัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ปราโมทย์ กุลสุทธิไชย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาย พิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เบญจมาศ บุดศรี หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย วีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กชกร บุญเทียม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง เยี่ยมโพยม ใบโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย พัชรพล ธรรมแสง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เบญเจริญ แก้วประกอบ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ธนพร ไม้กลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สิทธิศักดิ์ แจ่มใส ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วิชิต หวังประสพกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุมารี มาหมื่นไวย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง อุบลรัตน์ มากจันทึก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชญาภา อินทร์จำนงค์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย พฤฒ ศรีจันทึก ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ธีรพงศ์ มูลผง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สิตานัน สมพมิตร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ศุภกานต์ ลอยนวล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว สุริยาพร พูนวิเชียร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุวิมล วรรณชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย จตุเทพ นนทวิรัตน์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง จิราพรรณ เพียนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย สมพร กล้าหาญ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ปรียาภรณ์ รัตนธนิยกุล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง วิไลย์ หนากลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นพณัฎฐ์ เกิดนอก ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง เดือนเต็ม ดอกดวง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ชลดา ปิ่นวิเศษ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ศราวุฒิ อินสูงเนิน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง จิรนันท์ ภักดีณรงด์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย จิตติพัทธ์ สาทกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ศิริรัตน์ โคตรพันธ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อุเทน ดีดศรี ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย จักรกฤษณ์ เก่านาน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สมกิจ ผดุงสุนทร ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ลัคนา นพรัตน์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย รัชชานนท์ ภักดีราช ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุเมธ วรกุล ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว เสาวภา หมวดสันเทียะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว รติชา ระวิโรจน์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ชุติกาญจน์ เทียมทัด หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง นุุจรี เชิดสันเทียะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุนิตตา โกศัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุธาวัลย์ บรรดาศักดิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง กมลวรรณ คุณชื่น หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อำพร พลตะคุ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รุจิรา จิระกังวาน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว วิมลลักษณ์ ชาดา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ศรัณย์ ขอย้ายกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สุชาติ นาน้อย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ยุทธเดช อันทอง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กฤษฏิมินทร์ มณีฉาย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว อภิญญา ศรีหนองบัว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วิศณี ถ้วนนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว วันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อรสา เกิดกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ณัฐกานต์ ศรีนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปรียาภรณ์ ทองสีมะดัน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พรชัย นันทพิสิฐ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว ไพลิน แม็กพิมาย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ชิติพัทธ์ เพียขันทา ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย เกียรติอนันต์ หอมระหัด ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุวลี บัวขาว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว จุรีพร แสงโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กนิษฐา คำแย้ม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัชดาภรณ์ ทวยทุย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง วิชชยดา ภูครองจิตร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จิระประภา ศรีหาพงษ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สุดารัตน์ คาดกระโทก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ติณณภพ หมายเจริญ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วันทนา เภารัมย์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สาคร เงื่อนกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว ณิณา ปัตวิชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พิทักษ์ คำพันธ์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ชนะพล กิตประโคลน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย นนทวัฒน์ ฮันสูงเนิน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ธงพัฒณ์ภาธร รอยดีพัฒนะ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย พัฒนวิทย์ หงษ์ทอง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปภานันท์ ปั่นกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย คณาธิป อุตส่าการ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง เบญจวรรณ หาญลำพัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย เด่น เสียงดัง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมภพ แสนธิ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เสน่ห์ สนใหม่ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมพิศ คงวิมลสวัสดิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วิภาวรรณ เสียงดัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พศิกา ประสาทนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย คมสัน สนใหม่ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ยุทธการ อาวุธพันธ์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ฟาริดา ละครขวา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ศรุต จงอบกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ธเนศ จำปามูล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ประภาพร ไชยทุม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย เผด็จ ปราณีตพลกรัง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย รัฐพล จันทร์แก้ว ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว มาลัย พันธ์กกค้อ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง พัชราภรณ์ เข็มมะลัง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง พธูทิพย์ กรโคกกรวด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง สิริวรรณ ระวะใจ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ว่าที่ รต.หญิง ษิธิตรา เวียงกฤดิโชต หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ณัฐพิชญ์ พีระธาไพศาล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง นารีรัตน์ ธิติบุณยกร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ชินตา สุภาชาติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สิริวรรณ พรสี่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง คนธรส ตันสิทธิแพทย์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาว พรประภา สุชนชาติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง รวิวรรณ แฟรงค์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ทิพยวรรณ์ สุขสิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ลภัสฎา จีรฤทธิพล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อมรศรี ธรรมะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง ศิริลักษณ์ นนทภา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง วิมลวดี ศาตะสมิต หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง รัตนา จาตุรวงศา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง ยุภาพันธ์ เหมจันทึก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ประสิทธิ์ บัวหอม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ประวิทย์ พนมวัน ณ อยุธยา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง น้ำเพชร กระต่ายทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมชาย ยิ่งดัง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปารณีย์ ชัยภักดี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สิริกร แมนเมธี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ประไพ เงินนอก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ศุภชัย นาวิเศษ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง วนิดา สุริยา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย จรูญ จอกโคกสูง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง กรรณิการ์ วงศ์ภูดร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุดา ธาราพฤกษพงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สุวคนธ์ คำศรี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง จิตติมา ดวงมณี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อรพิน เพ็ชรหมื่นไวย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง พรทิพย์ ชาญจำลอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เฉิดฉาย ค้าขาย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สิริรัตน์ สุขฑีฆะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย อำนวย บางขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พัชรัตน์ ตากิ่มนอก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ธีระพล ร่มสุข ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นิตยา มิตรโพธิ์ทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง อัญชลี จันทะฟอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง ดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง รวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย พงศธร อินทเอื้อ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง กนกพรรณ อินทเอื้อ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ณัฐิกา ครองบุญ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นงค์นาถ ตุดาลจิตติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุวรรณ ผ่องสุข ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อุทุมพร วรนาม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สุภาวดี ลารินทา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว สุภิดา เหลาลาภะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นางสาว วรารัตน์ ยินมะเริง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว กันทิมา พุทธิพลโสธร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง นิตติยา หวานสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว แคทรียา กิตติพลานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ธนากร บำรุงภักดี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เสาวลักษณ์ มะสุทธิ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาง วัลภา ธรรมวรางกูร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ธรรมรัตน์ พูนสถาพร ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย อดุลย์ มีชำนาญ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง วิมล บนกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วรรณภา มีสัตยานันท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว กฤตยา เพ็ชรพิมาย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ณัฐฐินันท์ สังสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อำไพ มั่งมี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย มานะชัย วีระเบญจพล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง กรวินท์ตา ทนงค์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ยุพิน ศรีไกรรัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว อุไรรัตน์ ธุระสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุภาวดี คุณโคตร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย มาโนชญ์ ตรัสวิมาน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ฤติมา ลันขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง เด่นเดือน ประวิตรวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นิตยา คำยาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย รังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว รมิดา รุ่งกรพาณิชย์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ปัณฑิตา สินธุวงสานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ฐิติมา วงษ์รัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง เกษร ทองพรมราช หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ อยู่ออง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง มัทนียา กลิ่นประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง เปรมฤทัย สัจจา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง จุรีรัตน์ ม่วงไตรรัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาย สุนทร จงปัตนา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย จักรพันธ์ โปยขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย วิฑูรย์ สิริประเสริฐศิลป์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย อภิรมย์ พานิชศิริ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง เบญจมาศ ไผครบุรี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ภาณุพงษ์ จำปาทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นาย ธัญธวัช วรกิจวัฒนา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว สวนีย์ จำเริญวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ตติวลี เสนาะพิณ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย กานต์ เอื้อเฟื้อกลาง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย ประสาน ไปใหม่ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว อัจฉรา คิดตะคุ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว นิภาวรรณ ชัยพร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว รดาณัฐ มาศิริ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุทธิดา ทวนขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว รัชดาวรรณ ทอนเกาะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย อนุสรณ์ พัดไธสง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปานไพลิน ชาญสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กิตติกร คมพิทยากุล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชัชชัย จัดงูเหลือม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย พีรพงศ์ ดุจจานุทัศน์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว กิตติยาภรณ์ ผูกขาว หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย อนันต์ ขวัญดี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว พรชนก สองคำชุม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สุภาพร บุตรสัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ศิริศักดิ์ มาตย์นอก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว จิราวรรณ กลิ่นด่านกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เพชรัตน์ เนยกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว สุภานันท์ กลอกกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชมนาด โชตินภาลัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นฤมล พรประสพสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว สนันดา หิรัญรัตนวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาง ปุณนัฏฐา มีพูล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาย สุธีรกุล เตจะวัน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ปิยะธิดา คุณพรม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รินทร์ลิตา รัตนาธานีพัฒน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว เกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปภัสสร วัชโศก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง รัตนาภรณ์ พรสี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง สาลินี กองสมบัติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว กมลชนก จันทร์สา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พัณณิตา ชงโค หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ธันย์ชนก ทิพย์ประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วรัญญา แก้วประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาว ธิดารัตน์ มากอยู่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สนทยา ทองอิ่ม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มงคล สุขสบาย ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กิตติพงษ์ บุตรดีพรม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง กรรณิกา กุลุพงษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพ
นางสาว รัตนาภรณ์ ดีสวาสดิ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พลอยสิชา ชัยโชติเปี่ยมเตชะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ภาณุรักษ์ จำปาทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เอกพล ศรนารา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภุมรินทร์ ระวิงทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุวิมล มาตรา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ศศินา พิมพ์ปรุ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พัชรินทร์ นารินรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุดารัตน์ เชียงใหม่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จัก แฝงกระโทก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เสริม ลีกระโทก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สังวาลย์ ตุ้มทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อุไร นาเมืองรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พงศ์พลิน คณะบุตร ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ทิน แฝงกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัทราภรณ์ ออกมา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อธิวัฒน์ ธิติเจริญโรจน์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง มาลัย ยมดี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รุจณี บุญตาม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ละออง สมเพชร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วันดี ภูทองพันธ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง แววตา ผลวิลัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุนันท์ เจริญสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง แสวง เขตนิมิตร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อรศศิพัชร์ ปันจัตุรัส หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
Mr. Mark David Swales ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Mrs. Lea Ocheda Rosatazo หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Mrs. Marilou V. Biscocho หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Miss Pamella Nimusiime หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Miss Anita Lappay หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Mr. David Apurado ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ศิลปชัย แสงวิริยานนท์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วรรณทอง แฝงกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จั๊กจั่น ลีกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พัชรพล พิวขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ดุสิตา กำเหนิดพันธุ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รสริน พวงขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว จริยา ชัยประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุกัญญา ผินกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศรณภัทร เจตน์วัฒนานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กศิธิชา ติคำลำ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุดารัตน์ เป้ทุ่ง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
Ms. Li Ya หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
Mr. Bo Lenny Bladh ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง)