ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201436

รหัส Obec 6 หลัก

54

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30042013

รหัส SMIS 8 หลัก

907

จำนวนนักเรียน

1030201436

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 73 77 150 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 59 77 136 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 57 39 96 4
รวมทั้งหมด 189 193 382 12
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 71 113 184 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5 82 101 183 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 67 91 158 6
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 220 305 525 18

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 409 498 907 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ขวัญเมือง ปาณฑะผลิน หญิง Kwanmueng Panthapalin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายธาร หวังแนบกลาง หญิง Saithan Wangabklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร กรวยทอง ชาย Supaporn kruaithong ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อภิรักษ์ เนียมพิมาย ชาย Apirak Niam Phimai พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง พัชรี รักษาสุวรรณ หญิง Patcharee Raksasuwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิรินาถ กาญจนวณิชย์ หญิง Sirinath Kanjanawanich รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัดชา รัตนชาติวิเชียร หญิง Patcha Rattanachatwichian รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ไพฑูรย์ สุวรรณศร ชาย PAITHOON SUWANNASORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รังสรรค์ กรีกูล ชาย RANGSUN KREEKOON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นิลนาฏ กรีกูล หญิง Ninnart Sarzen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชฎาพร แสงศรีจันทร์ หญิง Chadaporn Saengsrichan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เฉลิม มูลขุนทด ชาย Chalerm Moolkhuntod ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชำนาญ วิจิตร ชาย CHAMNAN WIJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุริสา ผูกพันธ์ หญิง Surisa POOKPUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์ ทองสกูล หญิง ANONG THONGSAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รุ่งโรจน์ รักษาสุวรรณ ชาย ROONGROT RAKSASUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลินนภัสร์ เลิศธนาทัพพ์ หญิง Linnapat Lerdthanathab ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เอื้ออารีย์ สิทธิธัญกรรม หญิง AUARREE SITTITHANYAKA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ บัวทอง ชาย Narin Buathong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธวรรณา จันทร์นามอม หญิง Puttawanna Junnamom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วลัยลักษณ์ มัดทะปะนัง หญิง Walailuk Matthapanung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุรนันท์ สุขเอี่ยม ชาย Yuranan Sukauim ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ ท้าวเนาว์ หญิง Sirirat Thaonaow ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พรศิริ พรรัตน์ หญิง Pornsiri Pornrat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรินดา ศรีพุทธา หญิง Warinda Sreeputtha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิณณา สิงห์ประโคณ หญิง Sujinna Singprkone ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิวพร สายจันดา หญิง Siwaporn Sayjanda ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐธิดา สินทรัพย์ หญิง Natthida Sinsap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พีรญา รักงาม หญิง Peeraya Takngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชไมพร สรวลสันต์ หญิง Chamaiporn Suansan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยาพร กุลดา หญิง Punyaporn Kulda ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว แววพลอย รัตนวงศ์ หญิง Waewploy Rattanawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพร ผลสว่าง หญิง Kotchaporn pholsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปฐมาวดี กำปั่นเพชร หญิง Pattamavadee Kampanpetch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ผิวทอง หญิง Kanokwan Phiwthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ สร้อยสูงเนิน ชาย Adisak Soisungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย อำพล นิลสระคู ชาย Ampon Nilsraku ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุริยะ โสช้าง ชาย suriya sochang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษรินทร์ ตะกรุดแก้ว หญิง Bussarin Takrudkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรียา ปะวะโข หญิง areya pawakho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ทองผา หญิง sudarat tongpha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิรวิชญ์ หล้าพันธ์ ชาย sirawich lapan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัณฑิรา นนทจิตร หญิง PHUNTHIRA ์NONTHAJIT ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชิดชาย รอดกลาง ชาย Cherdchai Rodlkang อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย เกียรติศักดิ์ พลช่วย ชาย Kiattisak Phonchuia ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิรวิชญ์ เวียงวิเศษ ชาย Sirawit Wieangwiset ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ กิ่งกลาง ชาย somsak kingkang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง พิกุล กิ่งกลาง หญิง pikul kingkang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชนิดาพร พานิคม หญิง Chanidaporn Panikom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จิรภาส กีบสันเทียะ ชาย Chiraphat Keepsanthia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราพร วัชรพงษ์ หญิง Atcharaphon Watcharaphong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ตะวัน กิ่งกลาง ชาย Tawan Kingklang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ธิติมา ศิลปชัย หญิง Thitima Sinlapachai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิจธนา ฉ่ำสูงเนิน ชาย kidtana chamsoongnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.20
ภาษาอังกฤษ 28.07
คณิตศาสตร์ 20.11
วิทยาศาสตร์ 31.76
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.44
ภาษาอังกฤษ 28.30
คณิตศาสตร์ 20.26
วิทยาศาสตร์ 33.93
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.93
ภาษาอังกฤษ 32.62
คณิตศาสตร์ 20.67
วิทยาศาสตร์ 28.11

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.66
ภาษาอังกฤษ 21.54
คณิตศาสตร์ 18.77
วิทยาศาสตร์ 28.73
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.32
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.35
ภาษาอังกฤษ 23.78
คณิตศาสตร์ 18.53
วิทยาศาสตร์ 27.49
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.15
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.09
ภาษาอังกฤษ 22.57
คณิตศาสตร์ 19.17
วิทยาศาสตร์ 26.03

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ มัธยมวชิราลงกรณวราราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ มัธยมวชิราลงกรณวราราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด