ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201403

รหัส Obec 6 หลัก

91

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30052010

รหัส SMIS 8 หลัก

1,358

จำนวนนักเรียน

1030201403

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 115 115 230 7
มัธยมศึกษาปีที่ 2 121 106 227 7
มัธยมศึกษาปีที่ 3 89 109 198 6
รวมทั้งหมด 325 330 655 20
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 109 129 238 8
มัธยมศึกษาปีที่ 5 100 123 223 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6 120 122 242 8
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 329 374 703 24

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 654 704 1,358 44

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนขามสะแกแสง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อนันต์ ทันพรม ชาย Anan Tanprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมิตตา หล่ำจันทึก หญิง Sumitta Lumjontuek รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปิยะ รามัน ชาย Piya Raman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑาทิพย์ ตรีศักดิ์ หญิง Montatip Trisak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร มาลัยสันทัด หญิง Thanatchaporn Malaisantad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัคญาดา บุษบงก์ หญิง Supakyada Budsabong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสภิตา สุขชาติ หญิง Sophita Sukkhachat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินดารัตน์ พันลีข้อ หญิง Jindarat Panleekho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา นามนอก ชาย Witthaya Namnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประกายแก้ว นาคตระกูล หญิง Prakaykaew Naktrakoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สินีนาถ วิฐาพร หญิง Sininat Vitaporn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ นากลาง หญิง Jiraporn Naklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อาร์เบท ปิเนรา ชาย Albert Pinera ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เรมัล ทรอย เอสเพอรอน โอบรา ชาย Raymund Troy Esperon Obra ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บำรุง สุวรรณาจารย์ ชาย Bumroong Suwannajarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ประพิน ไชยสาร หญิง Prapin Chaisan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติ ธูปกลาง ชาย SUNTI TOOPKLANG รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัชชา ศรีแสนปาง หญิง NUTCHA SRISAENPANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณิภา คอสันเทียะ หญิง wannipa khosuntea ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันท์นภัสร์ ดังไธสง หญิง ์NANNAPHAT DUNGTHAISONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณหทัย อุดมสุขโสภณ หญิง NAHATAI UDOMSUKSOPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อมรวัฒน์ ชนะภักดิ์ ชาย AMORNVAT CHANAPUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนเดช มิรินทร์ ชาย THANADECH MIRIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรพิน คงนันทะ หญิง ORAPIN KHONGNUNTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อิทธิพล ตรีรัตนกุลพร ชาย ITTIPON TREERATTANAKUNPORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรุณศักดิ์ วงศรีไข ชาย ARUNSAK VONGSRIKHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันทา รัตนสิงห์ หญิง SUNUNTA RATTANASING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณี จงท่องกลาง หญิง MANEE JONGTONGKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สถิต ทองดี ชาย SATIT THONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมัย คงนันทะ ชาย SAMAI KHONGNUNTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ ทรงกำพล ชาย NUTTHAWUT SONGKUMPOL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จารุพรรณ คนึงหาญ หญิง JARUPHAN KANUNGHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัลย์ธนัท โสภา หญิง KALTHANAT SOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มยุรี อุตตะเคียน หญิง MAYUREE UTTAKHIAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทรงยศ คุณทะวงษ์ ชาย SONGYOD KUNTAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศุทธดา ดวงกลาง หญิง SUTTHADA DOANGKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสิทธิ์ จงท่องกลาง ชาย PRASIT JONGTONGKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ โพธิ์นอก ชาย SOMBUT PHONOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พล แอบจันอัด ชาย POL ABJUN-AD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดาวัลย์ วงศรีไข หญิง LADDAWAN VONGSRIKHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงเยาว์ หวังกลาง หญิง NONGYAO WANGKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรพิมล เรืองบุญ หญิง PORNPIMOL ROUNGBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แสงเดือน อะช่วยรัมย์ หญิง SANGDUAN ACHUAYRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัวริม กวนสำโรง หญิง BUARIM KUANSAMRONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฏฐกันย์ ดอกสันเทียะ หญิง Natthakan Doksanthia ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เชิดชู ชัยยโก ชาย CHGRDCHU CHAIYAKO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปวีณา จรสายออ หญิง PAWEENA JORNSAY-OR ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วัชรพงษ์ สุวรรณกลาง ชาย WATCHARAPONG SUVANKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์ถิรเลิศ ชาย NATTAPONG POTHIRALERT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรทิพย์ สอบกระโทก หญิง PORNTIP SOBKRATHOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิชิต จงรักกลาง ชาย PICHIT JONGLAKKLANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิปปกร จันทิมา ชาย SIPPAKORN CHANTHIMA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปานวรินทร์ ทรงกำพล หญิง Panwarin Songkumpol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงนุช แพนไธสง หญิง Nongnuch Pantaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รสสุคนธ์ กรีจังหรีด หญิง Rossukon Greejungreed ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มณเฑียร วงค์ปิ่นตา ชาย Monthain Wongpinta ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประพันธ์ ขามโนนวัด ชาย PRAPHAN KHAMNONWAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คณิตตา ไวยขุนทด หญิง KANITTA WAIKHUNTOD รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รวิช สงนอก ชาย RAVICH SONGNOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปรีญาพัชร พรมมา หญิง PREYAPUT PHOMMA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิลป์สุภา ขอชมกลาง หญิง SILSUPA KORCHOMKLANG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ลลิตา นาคา หญิง LALITA NAKA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรวรรณ พรามจร หญิง URIWAN PRAMJHON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รจิตลักษณ์ จงรักกลาง หญิง RAJITLAK JONGLAKKANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐรฏา สวัสดี หญิง NATRADA Sawatdee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุษรา ลายทอง หญิง BUSSARA LAITHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัญชลี ประทุมถิ่น หญิง AUNCHALEE PRATHUMTHIN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ โฉสันเทียะ หญิง AREERAT CHOSANTIA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรายุทธ จังหวัดกลาง ชาย JIRAYUT JANGWADKANG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี คงชุ่มชื่น หญิง AUNCHALEE KONGCHUMCHUEN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย กิตติ เดชสันเทียะ ชาย KITTI DETSANTHIA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปริยานุช อ่อนชาวนา หญิง PRIYANUCH ONCHAWNA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรสา เจนกลาง หญิง ORASA JENKLANG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา เป้ทรัพย์ หญิง SUKANYA PAYSAP ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา ขอจงกลาง หญิง JUNJIRA KHOJONGKLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธีรวัฒน์ ถ้ำกลาง ชาย TIRAWAT THUMKLANG ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปราณี ถ้ำกลาง หญิง PRANEE THAMKLANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพร เสียนขุนทด หญิง SUDAPORN SIANKHUNTOD ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พชรกฤต เกี้ยวกลาง ชาย PACHARAKRIT KIEWKLANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพยรัตน์ สิงห์พรหม หญิง TIPPAYARAT SINGPROM อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสน่ห์ โกสุม ชาย SANE GOSUM ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อวิกา สุขแสวง หญิง AWIKA SUKSAWAENG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทิยา ผันกลาง หญิง NANTIYA PHUNKLANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุรนันท์ จรสายออ ชาย YURANAN JORNSAY-OR ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ธวัชชัย ฉิมกลาง ชาย TAWATCHAI CHIMKLANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นราวุธ ตันแสน ชาย NARAWUT TANSAEN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สนอง ขอพันธ์กลาง ชาย SANONG KHOPANKLANG พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ขวัญชัย เฉื่อยกลาง ชาย KWANCHAI CHUAIKLANG พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปิยพงษ์ จงท่องกลาง ชาย PIYAPONG JONGTHONGKLANG พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ไขสี มุ่งแฝงกลาง หญิง KHAISEE MUNGFANGKLANG แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ไขแสง ศรีม่วงกลาง หญิง KAISANG SRIMUANGKLANG แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.79
ภาษาอังกฤษ 32.09
คณิตศาสตร์ 23.94
วิทยาศาสตร์ 33.02
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.44
ภาษาอังกฤษ 28.34
คณิตศาสตร์ 22.11
วิทยาศาสตร์ 30.45
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.11
ภาษาอังกฤษ 29.60
คณิตศาสตร์ 21.79
วิทยาศาสตร์ 27.97

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.65
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.57
ภาษาอังกฤษ 19.79
คณิตศาสตร์ 23.52
วิทยาศาสตร์ 36.25
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.88
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.70
ภาษาอังกฤษ 23.57
คณิตศาสตร์ 23.39
วิทยาศาสตร์ 32.23
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.43
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.16
ภาษาอังกฤษ 22.94
คณิตศาสตร์ 19.95
วิทยาศาสตร์ 26.77

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ขามสะแกแสง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ขามสะแกแสง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด