ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

1/2567

ปีการศึกษา

201358

รหัส Obec 6 หลัก

65

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

30012004

รหัส SMIS 8 หลัก

908

จำนวนนักเรียน

1030201358

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 77 84 161 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 68 88 156 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 51 73 124 4
รวมทั้งหมด 196 245 441 13
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 73 93 166 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 62 114 176 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 47 78 125 6
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 182 285 467 17

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 378 530 908 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนมหิศราธิบดี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมพร ยิ่งโสภา ชาย Somporn yingsopa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา ศุภสุข ชาย CHANIDA SUPASUK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาศพัฒน์ เมธาพันธ์พิชิต หญิง Matsaphat Methaphanphichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจริญ ศรีแสนปาง ชาย charoen srisaenpang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง มัสธุรส ผ่องสุข หญิง Masturose Pongsuk รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เดือนเพ็ญ ขำผา หญิง Dueanpen Khumpa รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิรากร บุญชวลิต หญิง WIRAKORN BOONCHAWALIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วชิราวัลย์ เชื้อไชย หญิง Wachirawan Cherchai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ชยุดา จันคำ หญิง Chayuda Chancum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อ้อย บุญศรี หญิง OOY BOONSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวคนธ์ ทองคลี่ หญิง Saowakhon Tongklee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล ชำนินอก หญิง Wilai Chamninok ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชฎาพร ผิวงาม หญิง CHADAPORN PIEWNGAM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร หญิง Phatanan Chatborwornyotsathorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา พิศิษฐวานิช หญิง Nittaya Phisitwanit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเดิม คงฟัก ชาย PRADERM KHONGFAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชชัย สิงหิรัญเรือง ชาย Chatchai Singhiranruang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนิน ชาย Pongtsak Fodsongnern ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลนภา คงคิด หญิง Chonnapa Kongkid ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนวัฒน์ โทจันทร์ ชาย Tanawat Tochan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์ หญิง Punyawi Rodsawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ฐิตาภา มาตรโคกสูง หญิง Titapa Martkogsoong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี หญิง Chatraporn Phiphatchonlatee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐ์ธญา โชติภัทร์สิริกุล หญิง Nattaya Chotipatsirikul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดนุชศาสตร์ ศรีพล ชาย Danutsat Sripol ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปัทมา ส่งสุข หญิง PATTAMA SONGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีนวลจันทร์ คงฟัก หญิง PATTAMA KONGFAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษณะ มิกขุนทด ชาย Kritsada Migkhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะฉัตร ไกรกลาง หญิง PIYACHAT KRAIKLANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อดิพงษ์ เมฆกระโทก ชาย ADIPONG MEKKRATHOK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ กลึงกลางดอน หญิง Wanwisa Kluengklangdon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิญญาพัชญ์ รักกุศล หญิง Pinyaphat Rakkusol ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพัชรพล สู้สนาม ชาย natpatcharapon susan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวรรณ ข้อสูงเนิน หญิง nunthawan khosungnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศินีนาฎ เสวะนา หญิง Sineenat Sewana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชกร สังโคตร หญิง Kodchakorn Sangkhot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์นุช ปลั่งกลาง หญิง Nongnoot Plangklang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณภัสรพี บุบผาสุข หญิง Napasrapee Bupphasuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิตนา สุทธิศิลป์ หญิง Jittana Sutthisin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา ใยงูเหลือม หญิง Pennapha. Yainguluearm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรปวีณ์ ทนสระน้อย หญิง Phonpawi Thonsanoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิมล ครองยุติ หญิง Suvimon Krongyut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภนิดา ส่งศิริ หญิง Suphanida Songsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปภัสสร ภูมินา หญิง Papatsorn Pumina ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรีพร รักชาติ หญิง Patchareeporn Rakchart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริษา กล้าหาญ หญิง Jarisa Klaharn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพจน์ กระจงกลาง ชาย Worapoj Krachongklang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ตรีรัตนา ศิริวงค์มณี หญิง - - ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดามาศ ยศแก้วกอง หญิง Tidamat Yodkaewkong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์ หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรพล เยื่องกลาง ชาย Surapon Yrengklang ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย อำนาจ โจมกลาง ชาย Amnart Jomklang นายช่างเทคนิค ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงนาฎ เงาเกาะ หญิง Anongnart Ngaokoh เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐภรณ์ ภักดีศิริ หญิง Natthaporn Pakdeesiri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แก่น เหขุนทด ชาย Kan Heikuuthod พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว คนึงนิจ เขยกลาง หญิง KHANUNGNIT Khoeiklang ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ธีรนุช เหมพันธ์ หญิง Teeranuch Hemmapan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว แนนซี่ ปาลิตา ราคูเอล หญิง NANCY PALITA RAQUEL ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทรัพย์ คุ้มกลาง หญิง Sub Kumklang แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อรพรรณ จงพึ่งกลาง หญิง Orapan Jongpheungklag แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย นายชิดชัย อุ่นรัมย์ ชาย - - อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ดวงใจ คุ้มกลาง ชาย - - อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ศราวุฒิ รัตนศฤงค์ ชาย - - ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มันตาพร ณรงค์เจริญพร หญิง - - ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.73
ภาษาอังกฤษ 28.29
คณิตศาสตร์ 23.67
วิทยาศาสตร์ 30.86
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.72
ภาษาอังกฤษ 28.02
คณิตศาสตร์ 23.64
วิทยาศาสตร์ 31.76
3 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.89
ภาษาอังกฤษ 29.70
คณิตศาสตร์ 20.78
วิทยาศาสตร์ 28.02

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2565
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.47
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.93
ภาษาอังกฤษ 20.46
คณิตศาสตร์ 18.96
วิทยาศาสตร์ 28.21
2 2564
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.55
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 36.37
ภาษาอังกฤษ 21.87
คณิตศาสตร์ 17.96
วิทยาศาสตร์ 27.75
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.69
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32.22
ภาษาอังกฤษ 23.24
คณิตศาสตร์ 19.37
วิทยาศาสตร์ 24.82

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ มหิศราธิบดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ มหิศราธิบดี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด