ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2562 4,578 5,828 10,406
2563 4,387 5,534 9,921
2566 4,423 5,496 9,919