ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

โรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

# โครงการตามนโยบาย สพฐ. จำนวนโรงเรียน
1 สถานศึกษาพอเพียง 0
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 0
3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 0
4 โรงเรียนต้นแบบสุจริต 0
5 โรงเรียนสุจริต 0
6 โรงเรียนประชารัฐ 0
7 โรงเรียนธรรมศึกษา 0
8 โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 0
9 โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 0
10 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 0
11 โรงเรียนดีประจำตำบล 0
12 โรงเรียนแกนนำลดเวลาเรียน 0
13 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE 0
14 โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 0
15 ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 0
16 มอสเตสซอริ 0
17 ห้องสมุด 3 ดี ต้นแบบ 0
18 โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 0
19 โรงเรียนแกนนำพลิกโฉม ป.1 0
20 แกนนำประวัติศาสตร์ 0
21 ASEAN 0
22 แกนนำเศรษฐศาสตร์ 0
23 แกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 0
24 แกนนำพัฒนาภาษาอังกฤษ 0
25 PEER Centre 0
26 สะเต็มศึกษา 0
27 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 0
28 โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่ 0
29 โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป 0
30 ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย 0
31 STEM ปฐมวัย 0
32 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 0