ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาง กิตสิญา ฉัตริภากรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นัยนา พรหมดิเรก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประยงค์ ประทุมวัน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พุทธิภา เหล็กคงสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิรวรรณ พิมพ์ทวด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประจักษ์ สว่าง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง โสภา วงษ์คำ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุขุม จงนอก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง โชติญา กังศรานนท์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิมล สืบปรุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จีรนันท์ แสนลือชา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาลีรัตน์ นิลสาริกา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อาคม ราชภักดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วิสันต์ ชัยฤทธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปริศนีย์ คำสาลี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กิติมา เจียรสุมัย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เฉลิมศรี สืบปรุ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นฤพล จันคำ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นารี จันทร์ลิ่ม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สรยุทธิ์ ชำนาญศก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นันท์สินี จอห์นสัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชานนท์ ศรีผ่องงาม ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จินตน์ ฟองสันเทียะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สายสมร พิมพ์สิงห์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ
นาง เนตรนภิส ศิริพร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัญชรี สุระพันธ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณรงค์ชัย ทิพวงศา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัจรา โทแหล่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศรีเสด็จ ชุมศรี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพา ตัดพุดซา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อลงกต หาญชนะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรรณ์เพ็ญ ภุมรินทร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พัชรพัส ภัทรจารุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บุณฑริกา ภัทรจารุ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จงจิตร์ คุณสา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ทิฐิวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บังอร แก้วพะเนาว์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชูชาติ จันทศร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย มาณพ วงษ์คำ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัชรินทร์ ฟองฟูม ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุธี เดชะภิญโญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงคราญ ศาสนนันทน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพย์วรรณ สุโธ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิไลวรรณ หาทวายการ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมภพ สมดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุบผาชาติ บูรณะราช หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เอกพล ประเสริฐศิลป์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปกรณ์ ปัญจการุญ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธิดาวรรณ กระต่ายทอง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มณีพัส ไชยคำภา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อัจฉรา อมะรักษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิษณุพงษ์ ญาณศิริ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิญญานันท์ สิทธิธัญวัฒน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วันชัย เกิดกรุง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วารีย์ จันคำ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สายันต์ ทองตัน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทัศนีย์ พัดเกาะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุเมธ สิงหวรวงศ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จริยวรรณ ยินดีรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บรรณศลรรถ ครูศรี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธารินี ดีดพิมาย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จินตนา นนท์ขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรัญญา ประเสริฐศิลป์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ถนอมจิต สุตะนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประชา ศิลาโคกกรวด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนศักดิ์ พินธุโท ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กอบแก้ว จงสูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นิตยา จิตต์กุล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุพล ค้าขาย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปริญญา ยงค์สูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญจน์วราห์ รัตนะวัชร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยุพิน โตนน้ำขาว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิฤมน ด้วงนิล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมาลี ไชยอุดม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัชฎาพร วัชรวิชานันท์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บุญลือ ชาญโพธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุกัญญา พรเสนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศักดิ์ดา คำโส ชาย ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ตรีศักดิ์ จินดาไพศาล ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พูนจิตร วนาภรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปานทิพย์ ครุฑใจกล้า หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา คุ้มกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมศรี เห็มมะชาติ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายฝน สมพงษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาลินี ศิริจารี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพร สามขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิติศักดิ ครจำนงค์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นันทนา เปรมสิงห์ชัย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรดา พรทิพย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ประกาย เอิบแจ้ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาทิติยาภา พลแก้ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิทยา ตรีพงษ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษณะ นามใหม่ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญญรัศม์ สะเทิงรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาพ วายโศกา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พลากร เนียมจะโปะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุพัฒน์ วายโศกา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมฤทัย โคตบุตโต หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณธายุ ตีบจันทร์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ทัณฑิกา ไพรเขียว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฑามาศ มีกุดเวียน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภีรภา สุขสำราญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภาศรี ขาขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุดมยุทธ์ กลิ่นธงชัย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรีชา ขอวางกลาง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพโรจน์ สุวรรณดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ขวัญฤทัย ถนอมเมือง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุระ อินศรีเมือง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นันทา กตบุญวงศ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุนีรัตน์ บดสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดวงรัตน์ มานะยิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภลักษณ์ พลเรือง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรันย์ บรรจงปรุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เสาวนีย์ อภิชาตธนากร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กุลรภัส อัครโชคอุดม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยะฉัตร ทองชะอม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุกัญญา ดีทองหลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมลักษณ์ เหมือนวาจา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พวงทิพย์ แซ่พัว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐกานต์ พันชนะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายฝน บูรณพันศักดิ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วีระรัตน์ ยี่สุ่น หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิกุล ยิ่งดัง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฉวีวรรณ เคยพุดซา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรรณมณี แก้วมั่น หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรินทร ปัญญจำนงค์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พวงช์เพ็ชร์ เสถียรรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละอองดาว จารุจุณาวงศ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มงคล เรียงณรงค์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปพรรัตน์ ธนูทอง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธารินี ดำสอาด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปานจันทร์ บัวดก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวรวรรณ พลชุมแสง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฐิรญาดา ระเบียบนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนิษฐ์อร กุลสุทธิไชย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลัดดาวัลย์ เปินขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สามารถ กายขุนทด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จตุวงศ์ เจริญสุข ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิริยะ กินขุนทด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณี ถิ่นจันดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อมรรัตน์ แสงจันทร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชัญญานุช วรรณวิจิตร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนีย์ นิ่มกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายพอ บัวผัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นนท์ธวัฒน์ เจริญสวัสดิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุเทน เจริญภูมิ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐกฤตา อรรถวัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุคนธ์ ใจทน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุมณทิพย์ บอกสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รุ่งทิวา คงหมื่นไวย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กัญจนา สุวรรณแสน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รุ่งนภา นาบำรุง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริพร พิสุราช หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปทุมพร ทิมแก้ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา ฉาบกิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐพร ศิริประกอบ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฐิติกรานนท์ ชาวพงษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษฎา โคตรทัศน์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิตาพร จบสัญจร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกษศิรินทร์ พิลาบุตร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัลลิกา สุวรรณธาดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พันธวัช สุนดารา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏฐา เทกระโทก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นงลักษณ์ สุขทั่ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กวีณา บูรมิตร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ กานุมาร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เตชินท์ วิภาดา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หิรัญยา ศรีโสภา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กรภัทร์ ชุติกุลกีรติ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรวรรณ กริชปรีชา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กานดา ทาศิริ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริพร สุราวุธ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนาภรณ์ ภูชงค์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณิรัชดา จันทรมะโน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เรณู เหมือนสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นิลุบล คำยิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปวีณา ทุมดี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฏฐิญา ครองบุญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กัลยารัตน์ แก้วตะพาน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พันธ์มณี คำพันธ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กันยา แฉ่งสูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุภาส ค้าขาย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภิรม ิอินจะบก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุนทร อ่อนขาว ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำนวย ฟอนโคกสูง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คูณ วัฒนากลาง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปัญญา ขีนสันเทียะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุไร น้อยกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรนิยม สิทธิถาวร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรากรณ์ ตระการฤทธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ สิทธิจินดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กานต์รวี ธรรมสถิตไพศาล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุลยา ปราชญาภาณุชาติ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุญญานี ฉิมทะเล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิษา โนนรุ่งเรือง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรัญญา กล้าหาญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนาพร อินทร์โคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรรณี วันชัย หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ชาย สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพิชฌาย์ โสแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิลาศ ดวงเงิน ชาย สุรนารีวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งทิพภา โพธิ์นอก หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุชาดา ชัยรัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยุทธนา พึ่งพิมาย ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จารุวรรณ พึ่งพิมาย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัชนีวรรณ ฐานะวัน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รุ่งนภา การดีกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว บุญฐกาญจน์ บุญเคน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พนมพร รักษาภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดวงใจ ปราบงูเหลือม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เอื้ออารี ภู่ภัทรางค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วัชระ สุวรรณะ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลดาวัลย์ อูปแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรพันธ์ แคกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดาวรุ่ง ชำนาญนาค หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อัฒฐากร อโหสิประชา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อมรรัตน์ สมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปิยะพร เภาพูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วณัฐฐา หงษ์อินทร์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กฤษณา เนาวนนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทิยา คะเชนทร์ชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณพนัช รอดเริญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สมส่วน สมสะอาด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วุฒิไกร กิขุนทด ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพิกา ฟ้าคุ้ม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บุญส่ง กันทะเขียว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง หทัยทัด ชวาลา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุวรรณี จงเจริญวิไล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทนา มีสัจจ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัธนาฎ กมลกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรวรรณ ดำนิล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บารมี ศรีธรรมานุสาร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิสงเคราะห์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริสกุล สิริชัยตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริลักษณ์ เศรษฐชัย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิรวรรณ แสงสิลา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกลักษณ์ รวมภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลัดดา บูรพากูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฉันทนา คงวิชา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อภิรดี จงเอื้อกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรทิพย์ โดมขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เยาวลักษณ์ วาระรังสี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฑารัตน์ กระโทกนอก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชมพูนุช ลือนาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สกล ดุริยศาสตร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุปผา โสระวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนาทิตย์ แผนวิชิต ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
สิบเอกหญิง กาญจนา โยธายุทธ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สำอางค์ แสงอรุณ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จันทณี พหุลรัต หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ฉัตรสุดา เกิดกรุง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรสา วงษาโคตร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กานต์ นาครังสรรค์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภารวี พูนแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุธินีย์ สุวรรณธาดา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชันม์จิรา ก่อสกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กองทัพ สักบุตร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีระวุธ พันธัง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรินทร์ ภูพิริยะวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมพ์พิชชา พลทองจันทึก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กันยา สุดสายเนตร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรทิพย์ เกตุแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไกรศร ฤทธิญาณ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชัยพัชญ์ ศรีกุตา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประณยา ฐาวิรัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภิรมย์ จิตละม่อม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รักตาภา จิตหนักแน่น หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว บุษกร ประไพตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา โพนยงค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
จ.ส.ต. ธนกฤต ชัยภัทรจินดา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กัญญานัท เชิดชูณรงค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุษณีย์ มัตนาวี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรวรรณ เทียนธวัชกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุดใจ กัลยาณหริต หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาวิตรี ธนสารพูนสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กุลนาถ วรัชชัยการ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุทธสินี จันภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธิติยา ผดุงสุนทร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศักดา เมธาวุฒินันท์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมหญิง ชูชื่น หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญญารัตน์ จิ๋วนอก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อังคารัตน์ ชมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อุไรวรรณ สว่างงาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง โสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วณิดา รัศมี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ภัทร ภู่ศิริ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศุกภชัย นนท์ภายวัน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธนาชิต อาภานุพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มนัส ขันธสมบัติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชำนิ จันทร์โพธิ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เจษฎา ปาปะกัง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิวาพร วิชาภรณ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นาฎอนงค์ ประพิณ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิยะดา ลมสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุจินดา ธงสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัลภา ศิริมานนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จิตรา ความเพียร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย มรกต หงษ์อินทร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นัยนา ปราบริปูตลุง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภิน ผิวสา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ณษมา ดุลย์วรากร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมบัติ บุญประเสริฐ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วรเดช ทุมมะชาติ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อังศุมาริน พรมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นฤมล ตรัสวิมาน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุชาติ ชื่นจัตุรัส ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัญชณา ศุภกุลสิริ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิเชียร ครัวกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาภรณ์ ศรีทับทิม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธิดาภรณ์ วรรณโชติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชนม์นิภา เนตวงษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภรภัทร พลาทิพย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บุษยา ฤกษ์โหรา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชนนิกานต์ ชมชื่นดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมจิตร์ หาญสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปาริฉัตร นริศยาพร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อภิวุฒิ มินาลัย ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชมพูเนกข์ ภู่ศิริ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชลธิชา โมราชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กีรติกา มีสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชัยทัต พินิจวชิรพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภาวิณี คูณสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศศิธร นีรนารถเบญจ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณฐมน ธนกนกนนทณ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อนุพันธ์ อินทร์พงษ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ฎาวิชชา พัชรพลรักษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตติ์โศภิณ บุญเชิด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กัมปนาท นพคุณ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เกวลีนทร์ ท่วมกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ครรชิต พิมใจ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏฐา สุวัฒนชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐวดี กูละพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ สิงห์สกล ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นงพงา พูลเพิ่ม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นิภา หงุ่ยกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ปุณยวีร์ การบรรจง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พนิตนาฏ รติวรพงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภัทรพร ภักดีแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดาพร มะยุระรัก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัมพร คู่ตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มะลิวัลย์ สุทธิแพทย์ หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศลิษา กังศรานนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิรุทธ์ แม้นรัมย์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รดารัตน์ ยุมิมัย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กมลรัตน์ บุญซ้อน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พุทธริธร สิงห์สกล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมศร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไกรพล แก้วกัน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จริยา อุปวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุทิษา แพเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กาญจน์เกล้า จงเกษี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อารียา จันทะคาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภากร เทียนทิพย์การุณย์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กันทิมา วันแสงทอง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรเมษฐ นามไพร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทศพรชนก สะเทินรัมย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริญญา ศรีสงคราม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กันยารัตน์ ผกาพวง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉัตรชัย รอดแก้ว ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุชาติ ดุสิตา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาจารี เมี้ยนกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณภา เจียมขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรวีร์ ดาบุดดี ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชรา ผอสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปิยะรัตน์ ฉาไธสง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชนะชัย แป้นนรินทร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นราพงษ์ สายศิลป์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา ทองออน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ยุภาวดี สีจันคำ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุษณี ศรีปิยะพันธุ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษฎา ดีทานิน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปวีณา ทุมดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พงศกร จำปาโพธิ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นภาพร ชาวอุบล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จีรดากาญจน์ อรชุน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วงศกร สงนอก ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชรินทร์ ทุมมะชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เขมิกา แสนศรีมน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุวนันท์ เกทะโล หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กฤษณามาศ ฟั่นเพ็ง หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชนิกา ตั้งกิจเจริญพงษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นงค์นภา จำปาเรือง หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย องอาจ คาบพิมาย ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนัญญา พร่องพรมราช หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ละม่อม พงษ์ใหม่ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิยนต์ เที่ยงทัศน์ ชาย สุรนารีวิทยา ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คุณทด นาคนวล ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ วิชัยพิทักษ์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธันย์นิชา สุภาพรพิพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์เพ็ญ เย็นเพชร หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นกแก้ว ทั่งกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บัวลอย เกลี้ยงเทศ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประภา ศิริ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ส้มเช้า หมายใกล้กลาง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อบเชย เพ็งกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชภร เพ็งวัฒนะ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมควร ขุมเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แปลง ชูเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สง่าศรี พุ่มเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รำพึง เคียงสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุระพน มีระเวียง ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวรรณ ศรีชำนาญ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณีวรรณ์ จันทิมา หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สำรวย อุดม หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง แฉล้ม เกือนสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โนรา อ่อนศรี หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เกศินี เภาเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชั้น ค้ากระบือ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โค่น จอมโคกสูง ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิม เปลื้องสันเทียะ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วันเพ็ง น้อยกรูด ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมบูรณ์ พงษ์ใหม่ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพงษ์ พิณสระน้อย ชาย สุรนารีวิทยา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พร จำเกาะ ชาย สุรนารีวิทยา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรากรณ์ ชฎากุล หญิง สุรนารีวิทยา จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยวัฒน์ เปียเมือง ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นนท์สุกรีย์ ศรีเชื้อ หญิง สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทิมา หน่ายโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อินท์นัชธาร นิตย์กระโทก หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัทมนันท์ สิงห์สุนีย์ หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวรรณณี แพรวกลาง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แสงดาว พรหมสุรางค์ หญิง สุรนารีวิทยา จ.วิเทศสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัสสิริฤทัย แน่นอุดร หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันจิรา ดำรงอัครกุล หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปริศนา ยนจอหอ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปวีณรักษ์ ธิติเจริญโรจน์ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตรลดา พันชนะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรธนู สวาสนา ชาย สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชยาพร น่วมนวล หญิง สุรนารีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริพร โนนโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรุณกมล แก้วพวง หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติมา ปันจตุรัส หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรารักษ์ วังสะอาด หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุจรี เรดสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา นิติกร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ช่ออัญชลี ชวาลา หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิดา คงยศ หญิง สุรนารีวิทยา พยาบาล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พวง แพรพรหมราช หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรณิชชา น้อยกลาง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ จันทร์ชะฎา หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรวุฒิ ด่านกระโทก ชาย สุรนารีวิทยา ช่างปูน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง Sapna Prashad หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย Pattick Cagalawan ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย Carl Anthony Plunkett ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว Micaella Villon Discipulo หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย Lord Hinaloc Aparri ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย John Paul Hottinger ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว Ruby Gonmei L. หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดารุณี กลขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปิยพัทธ์ วิชัย ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดนุพงษ์ หงษ์โภคาพันธ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญลักษณ์ แปรโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ สามกำปัง ชาย สุรนารีวิทยา พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิศาชล รอไธสง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย Pakorn Choetsiri ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง Izrhalyn M. Ocampo หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง Sarah Muwaganya หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย Ronald De Los Reyes ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เดชชาติ เปียสันเทียะ ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขันทอง ค้ากระบือ หญิง สุรนารีวิทยา แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อลิสรา ตุ่นนิราช หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติมา พืชเพียร หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมศินี ต่อชาติ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มยุรี ภิรมย์วงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉลอง รวงกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ ทองประโคน หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย Lee Tristan Gonzales Bajo ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว Kristal Juno Oriarte Dotado หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ANTONIO lll C.BITANAS ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว Hashimoto AIKO หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิไลรัตน์ ดิษาภิรมย์ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกษแก้ว ครึ้มค้างพลู หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยศวดี กาญจนนพวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แต้ม ขวดพุดซา ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิชยุตม์ นาสูงเนิน ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว Rhee Ann Rose Villaruel Alim หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุไรรัตน์ กล้าหาญ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลินยา บรรณจงส์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมจิตร ช้อนกลาง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โจฮันเนส พอล ฮินาลินาน ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไทยรัตน์ พวงมาลัย ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรัณยพร อาศัยป่า หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุวัต สัญจรโคกสูง ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาวดี เข็มสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา พยาบาล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรวิทย์ ตุ่นนิราช ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธยาน์ เลขนอก หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมวิกา ตีเจริญ หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประคอง จรทะผา หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรีนวล นุขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปฏิมาภรณ์ ช่อผกา หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภวัต โชติธนจิรเดช ชาย สุรนารีวิทยา พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย Mr.Wilfredo Jr.Devila Padoga ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย Mr.Jordan Lubama Quitaban ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกษม ม่วงมุกข์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลลิดา ลั่นหมื่นไวย หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวรรณี ดิศนุกูล หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตนาวลี ชำลิ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลักษณ์นารา ตะลาโส หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วาสนา เชิดฉาย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาวิตรี บรรจงรอด หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุคนธร ปักโคทานัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นภาพร รัตนา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลวิตรา ผาทอง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กมล กันตวรพันธ์ ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชลิต สุริยะสกุลวงษ์ ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุพล จอกทอง ชาย บุญวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมัคร ถิ่นจันดา ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พชรมน จันทรา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรอุไร ธาราพิทักษ์ชีวิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เจษฎา พงษ์กล้าหาญ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พูนเกษม ตั้งพงษ์ หญิง บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัจฉรียา ชนะเพีย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กาญจนา นันกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญงาน ชำนาญงาน
นาง สรรัตน์ แผนวิชิต หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายธาร แก้วบุญเรือง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทรา แย้มรุ่ง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เทวีวรรณ การปลูก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภาวดี ศรีสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพย์วิภา เจริญสวัสดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดวงใจ จงพาภพ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ประภากร บุญเสมอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรุณี ศรีศิริ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกสรา มหัทธนบุญนพ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปุณริศา หิรัญชาติ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วีระศักดิ์ สุภาพ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยุวธิดา ปักโคทานัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ฉลวย ใบโพธิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รินภัทร บุตรศรีภูมิ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โกวิท ไม้พยัก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จริยา วันเฟื่องฟู หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พยุง ครากกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธานินทร์ พ่วงพี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์ผา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิราภรณ์ ปะทักขินัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิยม พื้นทะเล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สันทนี เชื้อบุญมี หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประสิทธิ์ เลิศล้ำ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อนุสรณ์ มั่นสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนิศา อยู่เจริญ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อำนาจ ขอพลอยกลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภูมิ เพ็ชรสุข ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยุทธศาสตร์ พจนา ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปรียานุช หนอกกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อุทัยวรรณ นาชิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง โสภา เพ็ชรสุข หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทราวรรณ ยอดทองเลิศ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วนิภา ราสูงเนิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรัญญา คงพะเนา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เพลิน แนบกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เชิดชัย พุ่มเกาะ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เบญจวรรณ แก้วปัดโชติ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปัณณธร อยู่คำ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภาวิดา รอดสวัสดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศศิมาภรณ์ อรุณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรทิพา เทียมถม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัชนี งอกศิริ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เปรมฤดี รานอก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณพัชร พอกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญเต็ม ซ้อนกลิ่น หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายใจ พรหมรุ่งเรือง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทร์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุธิดา บรรดาศักดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชุลีภรณ์ จันณรงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปุณญิสา โชตนาพงศ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ประทุม คำนาค หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิราภรณ์ บุญสงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นพพร ฉลองกลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิมพ์ปวีณ์ ธนอมรวัฒน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สาโรจน์ จ้องสละ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิติอร กัจจายะนันท์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำไพ จินดาไพศาล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กิตติยา ธรรมรักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศศิชา รุจิระวิจักขณ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จริยา เฟืองสกุลโรจน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งนภา ทบวอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพียงพร จินดามาตย์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนาภา สังสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัสตราภรณ์ ชินวงศ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงลักษณ์ สุมาลี หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พฤศจิ วัฒนภูมิชัย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รังสรรค์ วัฒนภูมิชัย ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จงลักษณ์ ขจรไพร หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ครรชิต ไลยนอก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นันท์นลิน แหล่งสนาม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อำนวย ทวี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เดือนดารา ชิ้นจอหอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อำนาจ ดายดัสกร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุกัญญา โฉดโคกสูง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิรินันท์ อินทร์คล้าย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วนิดา ธาตุประกอบ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัชฎาพร พุทซาคำ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิริลักษณ์ หนูแก้ว หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ยุคลธร แก้วทองคำ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปราณปาลิณ แก้วกองสี หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตติมาลย์ ล้วนวิเศษ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พลอยนภัส ธิติภัทรรัตน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภารทิพย์ บุญพา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รดารัก ภักดีณรงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรวรรณ ผันผาย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมชาย กองธรรม ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุรัตน์ดา โหมกจันทึก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติพงษ์ เวียงสมุทร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นันทนา อิ่มสันเทียะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภคิณี บัวเผื่อน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย รัชพล เจริญเปี่ยม ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภกิตติ์ บุญเชิด ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กันตนา กองธรรม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จิดาภา ศรีสังข์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิตกร เชิดศิวกุล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาวดี พุฒทองหลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พัทยา ตาลสันเทียะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พรรณธิพา พุทไธสง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พจนีย์ บุพรัง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิรักษ์ พูลสมบัติ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุบิณ โปร่งกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธันยา ศิริโพธิ์ตะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพร ทวนไกรพล หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์ลภัส ห่อไธสง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชณิภา วิชยปรีชา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริฉัตร ภคเมฆานนท์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จินดาชาติ แก้วกระบิล ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิศนุกรณ์ โพงขุนทด ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปภัสรา เครือละม้าย หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรัณยู เมืองกระจ่าง ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรยุทธ เจิมพันธ์นิช ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินตนา ระหาญนอก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรารัตน์ รัตนจันทร์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมคิด พืชทองหลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมธิตา เมืองวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภัสตรา ศิริจรรยา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตติกร สิริการ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุฎานรี ตันวรรณรักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิฑูรย์ นินาลาด ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ลวิตรา ผาทอง หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรุณา อุ่นเมือง หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุจินทรา ทันงาน หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริรัตน์ พุดจันทึก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภาณุมาศ อาจนิยม ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทธินันท์ พิสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วินัชดาสินี พลเสนาะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุบรรณ ตั้งศรีเสรี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภรัณยา เอ็นดู หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวิจักขณ์ ทวีพุดซา ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัลลิกา ไผผักแว่น หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาทิตยา ชำนิกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ถิรดา ชวนขุนทด หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รพีพงษ์ วงศ์ภูธร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริภา ชุนเกาะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เยาวนาฏ ปาประโคน หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภูมิพัฒน์ วิงกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อาภาพร ใจศิริ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณภา ชัยวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แสงจันทร์ คะบูรณ์รัมย์ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนัญญา ชนม์สูงเนิน หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษณะ โสรัยยะ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิษณุ แตงกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รำเทียน กูลโคกสูง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นันทิพัฒน์ พักกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถพล พวงเกาะ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรินท์ศยา วรพัฒน์ผดุง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยุรนันท์ ทรวงทองหลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธนกฤต พรมจันทร์ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชชาพร กลองชัย หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วารายา เกล้าจะโป๊ะ หญิง บุญวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภูริทัต รอนใหม่ ชาย บุญวัฒนา จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุรีรัตน์ เชิดสกุล หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประภา อ้วนโพธิ์กลาง หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชฎาภรณ์ จรเอ้กา หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ นามวิจิตร หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. Broin Padraig Mooney ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งอรุณ หิรัญพันธุ์ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บังอร ชัยรัมย์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. Liam Endel Kass ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ ประสงค์แก้ว หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิติสุดา ขำโพธิ์ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ ก่อกระโทก หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Miss. Marie Daneielle Sularte Lat หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกวรรณ เกลียวทอง หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐนนท์ เกล้าจะโป๊ะ ชาย บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิชา จำปา ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประมวล นาครินทร์ ชาย บุญวัฒนา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจภรณ์ ไพรพฤกษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิชิดา ศิริภูมิ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปาณิสรา มหัฌณพ หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Ms. Joanna Delas Alas Alvarez หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณิภา วงษ์ละคร หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี สนพะเนาว์ หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประสาน ประดับ ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมชัย จักรสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริพร ประสิทธิ์สุวรรณ หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประเวศ สุพรรณกลาง ชาย บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รงณ์ พร้อมสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรวิทย์ สระแก้ว ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัชชา ตุ้มทอง หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรทิพย์ แรกสูงเนิน หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉัตรชัย อยู่อ่อง ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาวดี ตรีจันทร์ หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพร องค์ชมภู หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ละม้อม วงศ์นอก หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญมา บุตรวงศ์ หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวัฒน์ รักษ์สูงเนิน ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพร เขียนนอก หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Miss. Ember Vendiola Carandang หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ แก้วไทรนันท์ ชาย บุญวัฒนา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญยัง คงพะเนา หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. Gordon Robert Bean ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เล็ก เจริญศิริ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพล สิมากรณ์ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิราภรณ์ มณีพรหม หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ ศรีพรม ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศาศวัฒ โฮจันอัด ชาย บุญวัฒนา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Ms. Jocebel Ramirez Bonilla หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Ms. Marina Sherpa หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Ms. Hazel Agustin Tagnong หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมปอง ช่องงาม หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรงกรณ์ ราญสระน้อย ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทัศนะ คงพะเนา ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. Kapil Pradhan ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นรีรัตน์ เบี้ยพัด หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง โรเจลิน อะมอกันดา หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
MR. ENOH ABEL EBOT ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Miss. Arjey Sano Castillon หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. Jeffrey Jr. Mayormita ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรวลัญช์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทิชา ศรศิลป์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณภา รุ่นมะลัง หญิง บุญวัฒนา จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
MR. Gerald Casilan Valete ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐมน มณีกระโทก หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพร ยิ่งโสภา ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิดา ศุภสุข ชาย มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มาศพัฒน์ เมธาพันธ์พิชิต หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เจริญ ศรีแสนปาง ชาย มหิศราธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มัสธุรส ผ่องสุข หญิง มหิศราธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เดือนเพ็ญ ขำผา หญิง มหิศราธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิรากร บุญชวลิต หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วชิราวัลย์ เชื้อไชย หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชยุดา จันคำ หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อ้อย บุญศรี หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสาวคนธ์ ทองคลี่ หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไล ชำนินอก หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชฎาพร ผิวงาม หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา พิศิษฐวานิช หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประเดิม คงฟัก ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัชชัย สิงหิรัญเรือง ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนิน ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลนภา คงคิด หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธนวัฒน์ โทจันทร์ ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิตาภา มาตรโคกสูง หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏฐ์ธญา โชติภัทร์สิริกุล หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดนุชศาสตร์ ศรีพล ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปัทมา ส่งสุข หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศรีนวลจันทร์ คงฟัก หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษณะ มิกขุนทด ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะฉัตร ไกรกลาง หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิพงษ์ เมฆกระโทก ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันวิสาข์ กลึงกลางดอน หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภิญญาพัชญ์ รักกุศล หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณัฐพัชรพล สู้สนาม ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทวรรณ ข้อสูงเนิน หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศินีนาฎ เสวะนา หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชกร สังโคตร หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นงค์นุช ปลั่งกลาง หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ณภัสรพี บุบผาสุข หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิตนา สุทธิศิลป์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญนภา ใยงูเหลือม หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรปวีณ์ ทนสระน้อย หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวิมล ครองยุติ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภนิดา ส่งศิริ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปภัสสร ภูมินา หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรีพร รักชาติ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จริษา กล้าหาญ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรพจน์ กระจงกลาง ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ตรีรัตนา ศิริวงค์มณี หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดามาศ ยศแก้วกอง หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรพล เยื่องกลาง ชาย มหิศราธิบดี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำนาจ โจมกลาง ชาย มหิศราธิบดี นายช่างเทคนิค ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนงนาฎ เงาเกาะ หญิง มหิศราธิบดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัฐภรณ์ ภักดีศิริ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แก่น เหขุนทด ชาย มหิศราธิบดี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คนึงนิจ เขยกลาง หญิง มหิศราธิบดี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธีรนุช เหมพันธ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แนนซี่ ปาลิตา ราคูเอล หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทรัพย์ คุ้มกลาง หญิง มหิศราธิบดี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรพรรณ จงพึ่งกลาง หญิง มหิศราธิบดี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นายชิดชัย อุ่นรัมย์ ชาย มหิศราธิบดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดวงใจ คุ้มกลาง ชาย มหิศราธิบดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศราวุฒิ รัตนศฤงค์ ชาย มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มันตาพร ณรงค์เจริญพร หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประเสริฐ ศรีแสนปาง ชาย โคราชพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม หญิง โคราชพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุจิตรา ธรรมาภิมุข หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อภิฌาณ นาถโกษา ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพศาล ชมกลาง ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อนุพงค์ วุฒิฐิติการ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จิรายุ สายขุนทด หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ถาวร ภุมรินทร์ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันฑิมา ทองภูบาล หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมศิริ ศิริเรือง หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริวรรณ ไม้พรต หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพร พรพิมานแมน หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จันจิรา รักษาราช หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิภูษิต จูงกลาง ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา ชอบรัก หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดาลัย ศิรินนท์ หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศศิวิมล เกิดหมื่นไวย หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรารัตน์ เลิศแก้ว หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภัคสิณี จันทะสิน หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัชฎาภรณ์ อิงบารมี หญิง โคราชพิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกภรณ์ เรียงสุญ หญิง โคราชพิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งนภา จันทร์พรม หญิง โคราชพิทยาคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นวลนภา พ่วงกลาง หญิง โคราชพิทยาคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กล้าณรงค์ ผดุงชีพ ชาย โคราชพิทยาคม พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐพร รัตนาวรรณ หญิง โคราชพิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลินลานี เดอมาทิล่า หญิง โคราชพิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สงกรานต์ พันธุ์นุ่ม ชาย โคราชพิทยาคม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัชวาล ศิริพรทุม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พิษณุ คุณชื่น ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มาธนี สืบสุวรรณ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภาพรรณ์ หลงทะเล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมยศ โคตรบรม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดารณี วงษ์นรา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นงนุช เผาะสูงเนิน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรพิน หนูแสง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุขสวัสดิ์ ขันเขียว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รสสุคนธ์ อาจวิชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วอระพัน เจริญภักดี หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารุภา ศรีกุลภัทร์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อภิรดี จันทน์หอม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จินตนา หวังทอนกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปารมี วิไลจิตเลิศ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิศิษฐ์ โปร่งสันเทียะ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีพร โชติวุฒิฑากร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภัทรวดี สุภัทโรบล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุทธิศักดิ์ สอนไว ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัตนา ตรีกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุเนตร วีระภัทร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุจิภรณ์ ปนิทานัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปราโมทย์ กุลสุทธิไชย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบญจมาศ บุดศรี หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กชกร บุญเทียม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เยี่ยมโพยม ใบโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พัชรพล ธรรมแสง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เบญเจริญ แก้วประกอบ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธนพร ไม้กลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สิทธิศักดิ์ แจ่มใส ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิชิต หวังประสพกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมารี มาหมื่นไวย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อุบลรัตน์ มากจันทึก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชญาภา อินทร์จำนงค์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พฤฒ ศรีจันทึก ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีรพงศ์ มูลผง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สิตานัน สมพมิตร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศุภกานต์ ลอยนวล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุริยาพร พูนวิเชียร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุวิมล วรรณชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จตุเทพ นนทวิรัตน์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จิราพรรณ เพียนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมพร กล้าหาญ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปรียาภรณ์ รัตนธนิยกุล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไลย์ หนากลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นพณัฎฐ์ เกิดนอก ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เดือนเต็ม ดอกดวง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชลดา ปิ่นวิเศษ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศราวุฒิ อินสูงเนิน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิรนันท์ ภักดีณรงด์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จิตติพัทธ์ สาทกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริรัตน์ โคตรพันธ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุเทน ดีดศรี ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จักรกฤษณ์ เก่านาน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมกิจ ผดุงสุนทร ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลัคนา นพรัตน์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รัชชานนท์ ภักดีราช ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุเมธ วรกุล ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เสาวภา หมวดสันเทียะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รติชา ระวิโรจน์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชุติกาญจน์ เทียมทัด หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นุุจรี เชิดสันเทียะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุนิตตา โกศัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุธาวัลย์ บรรดาศักดิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กมลวรรณ คุณชื่น หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อำพร พลตะคุ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุจิรา จิระกังวาน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิมลลักษณ์ ชาดา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรัณย์ ขอย้ายกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุชาติ นาน้อย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยุทธเดช อันทอง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฏิมินทร์ มณีฉาย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิญญา ศรีหนองบัว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิศณี ถ้วนนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรสา เกิดกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐกานต์ ศรีนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรียาภรณ์ ทองสีมะดัน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรชัย นันทพิสิฐ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ไพลิน แม็กพิมาย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชิติพัทธ์ เพียขันทา ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เกียรติอนันต์ หอมระหัด ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวลี บัวขาว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุรีพร แสงโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนิษฐา คำแย้ม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดาภรณ์ ทวยทุย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิชชยดา ภูครองจิตร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิระประภา ศรีหาพงษ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ คาดกระโทก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ติณณภพ หมายเจริญ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันทนา เภารัมย์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สาคร เงื่อนกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิณา ปัตวิชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิทักษ์ คำพันธ์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชนะพล กิตประโคลน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นนทวัฒน์ ฮันสูงเนิน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธงพัฒณ์ภาธร รอยดีพัฒนะ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัฒนวิทย์ หงษ์ทอง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปภานันท์ ปั่นกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คณาธิป อุตส่าการ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบญจวรรณ หาญลำพัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เด่น เสียงดัง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมภพ แสนธิ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสน่ห์ สนใหม่ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพิศ คงวิมลสวัสดิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิภาวรรณ เสียงดัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พศิกา ประสาทนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คมสัน สนใหม่ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยุทธการ อาวุธพันธ์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฟาริดา ละครขวา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรุต จงอบกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธเนศ จำปามูล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ประภาพร ไชยทุม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เผด็จ ปราณีตพลกรัง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รัฐพล จันทร์แก้ว ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มาลัย พันธ์กกค้อ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชราภรณ์ เข็มมะลัง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พธูทิพย์ กรโคกกรวด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สิริวรรณ ระวะใจ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ รต.หญิง ษิธิตรา เวียงกฤดิโชต หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐพิชญ์ พีระธาไพศาล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นารีรัตน์ ธิติบุณยกร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชินตา สุภาชาติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริวรรณ พรสี่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง คนธรส ตันสิทธิแพทย์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พรประภา สุชนชาติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รวิวรรณ แฟรงค์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพยวรรณ์ สุขสิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลภัสฎา จีรฤทธิพล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อมรศรี ธรรมะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริลักษณ์ นนทภา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิมลวดี ศาตะสมิต หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนา จาตุรวงศา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุภาพันธ์ เหมจันทึก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประสิทธิ์ บัวหอม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประวิทย์ พนมวัน ณ อยุธยา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง น้ำเพชร กระต่ายทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมชาย ยิ่งดัง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปารณีย์ ชัยภักดี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริกร แมนเมธี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประไพ เงินนอก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศุภชัย นาวิเศษ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วนิดา สุริยา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จรูญ จอกโคกสูง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กรรณิการ์ วงศ์ภูดร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุดา ธาราพฤกษพงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวคนธ์ คำศรี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิตติมา ดวงมณี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรพิน เพ็ชรหมื่นไวย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรทิพย์ ชาญจำลอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เฉิดฉาย ค้าขาย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สิริรัตน์ สุขฑีฆะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อำนวย บางขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรัตน์ ตากิ่มนอก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีระพล ร่มสุข ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา มิตรโพธิ์ทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัญชลี จันทะฟอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พงศธร อินทเอื้อ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กนกพรรณ อินทเอื้อ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐิกา ครองบุญ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงค์นาถ ตุดาลจิตติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุวรรณ ผ่องสุข ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุทุมพร วรนาม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุภาวดี ลารินทา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภิดา เหลาลาภะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วรารัตน์ ยินมะเริง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กันทิมา พุทธิพลโสธร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นิตติยา หวานสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว แคทรียา กิตติพลานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธนากร บำรุงภักดี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เสาวลักษณ์ มะสุทธิ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัลภา ธรรมวรางกูร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธรรมรัตน์ พูนสถาพร ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อดุลย์ มีชำนาญ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิมล บนกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณภา มีสัตยานันท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กฤตยา เพ็ชรพิมาย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ณัฐฐินันท์ สังสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อำไพ มั่งมี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มานะชัย วีระเบญจพล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กรวินท์ตา ทนงค์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพิน ศรีไกรรัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุไรรัตน์ ธุระสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาวดี คุณโคตร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มาโนชญ์ ตรัสวิมาน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ฤติมา ลันขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เด่นเดือน ประวิตรวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิตยา คำยาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย รังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รมิดา รุ่งกรพาณิชย์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปัณฑิตา สินธุวงสานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ฐิติมา วงษ์รัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เกษร ทองพรมราช หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ อยู่ออง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มัทนียา กลิ่นประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เปรมฤทัย สัจจา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จุรีรัตน์ ม่วงไตรรัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุนทร จงปัตนา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จักรพันธ์ โปยขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิฑูรย์ สิริประเสริฐศิลป์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อภิรมย์ พานิชศิริ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบญจมาศ ไผครบุรี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภาณุพงษ์ จำปาทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธัญธวัช วรกิจวัฒนา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สวนีย์ จำเริญวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ตติวลี เสนาะพิณ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กานต์ เอื้อเฟื้อกลาง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประสาน ไปใหม่ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉรา คิดตะคุ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิภาวรรณ ชัยพร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รดาณัฐ มาศิริ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุทธิดา ทวนขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดาวรรณ ทอนเกาะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุสรณ์ พัดไธสง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปานไพลิน ชาญสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติกร คมพิทยากุล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัชชัย จัดงูเหลือม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พีรพงศ์ ดุจจานุทัศน์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิตติยาภรณ์ ผูกขาว หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนันต์ ขวัญดี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรชนก สองคำชุม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพร บุตรสัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศิริศักดิ์ มาตย์นอก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราวรรณ กลิ่นด่านกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพชรัตน์ เนยกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภานันท์ กลอกกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชมนาด โชตินภาลัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤมล พรประสพสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สนันดา หิรัญรัตนวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปุณนัฏฐา มีพูล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุธีรกุล เตจะวัน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะธิดา คุณพรม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รินทร์ลิตา รัตนาธานีพัฒน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปภัสสร วัชโศก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตนาภรณ์ พรสี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สาลินี กองสมบัติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กมลชนก จันทร์สา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัณณิตา ชงโค หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันย์ชนก ทิพย์ประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรัญญา แก้วประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ มากอยู่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนทยา ทองอิ่ม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มงคล สุขสบาย ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติพงษ์ บุตรดีพรม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กรรณิกา กุลุพงษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนาภรณ์ ดีสวาสดิ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พลอยสิชา ชัยโชติเปี่ยมเตชะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภาณุรักษ์ จำปาทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกพล ศรนารา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภุมรินทร์ ระวิงทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวิมล มาตรา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศศินา พิมพ์ปรุ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชรินทร์ นารินรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุดารัตน์ เชียงใหม่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จัก แฝงกระโทก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสริม ลีกระโทก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สังวาลย์ ตุ้มทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุไร นาเมืองรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงศ์พลิน คณะบุตร ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทิน แฝงกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทราภรณ์ ออกมา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อธิวัฒน์ ธิติเจริญโรจน์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มาลัย ยมดี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รุจณี บุญตาม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ละออง สมเพชร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วันดี ภูทองพันธ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง แววตา ผลวิลัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุนันท์ เจริญสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง แสวง เขตนิมิตร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรศศิพัชร์ ปันจัตุรัส หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. Mark David Swales ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mrs. Lea Ocheda Rosatazo หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mrs. Marilou V. Biscocho หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Miss Pamella Nimusiime หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Miss Anita Lappay หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
Mr. David Apurado ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศิลปชัย แสงวิริยานนท์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณทอง แฝงกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จั๊กจั่น ลีกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัชรพล พิวขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดุสิตา กำเหนิดพันธุ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รสริน พวงขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จริยา ชัยประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา ผินกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรณภัทร เจตน์วัฒนานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กศิธิชา ติคำลำ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ