ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2562 3,060 5,517 8,577
2563 2,918 5,626 8,544
2566 3,479 5,860 9,339