ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

นักเรียนจำนวน 2,500 คน ขึ้นไป

นักเรียนจำนวน 2,500 คน ขึ้นไป

SMIS โรงเรียน อำเภอ จำนวนนักเรียน
30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย 2,711
30012006 สุรธรรมพิทักษ์ เมืองนครราชสีมา 2,776
30042012 ปากช่อง ปากช่อง 3,037
30012014 โนนสูงศรีธานี โนนสูง 3,146
30022006 โชคชัยสามัคคี โชคชัย 3,159
30072004 พิมายวิทยา พิมาย 3,567
30012003 บุญวัฒนา เมืองนครราชสีมา 3,834
30012001 ราชสีมาวิทยาลัย เมืองนครราชสีมา 4,103
30012002 สุรนารีวิทยา เมืองนครราชสีมา 4,280

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย