ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาง กิตสิญา ฉัตริภากรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นัยนา พรหมดิเรก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ประยงค์ ประทุมวัน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พุทธิภา เหล็กคงสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จิรวรรณ พิมพ์ทวด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาย ประจักษ์ สว่าง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง โสภา วงษ์คำ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สุขุม จงนอก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง โชติญา กังศรานนท์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย พิมล สืบปรุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง จีรนันท์ แสนลือชา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง มาลีรัตน์ นิลสาริกา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พัฒนาชุมชน
นาย อาคม ราชภักดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย วิสันต์ ชัยฤทธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปริศนีย์ คำสาลี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง กิติมา เจียรสุมัย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง เฉลิมศรี สืบปรุ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย นฤพล จันคำ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว นารี จันทร์ลิ่ม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สรยุทธิ์ ชำนาญศก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง นันท์สินี จอห์นสัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ชานนท์ ศรีผ่องงาม ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย จินตน์ ฟองสันเทียะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง สายสมร พิมพ์สิงห์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ภาษาไทย
นาง เนตรนภิส ศิริพร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง อัญชรี สุระพันธ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ณรงค์ชัย ทิพวงศา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง อัจรา โทแหล่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย เกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวช ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ศรีเสด็จ ชุมศรี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ยุพา ตัดพุดซา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย อลงกต หาญชนะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง วรรณ์เพ็ญ ภุมรินทร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย พัชรพัส ภัทรจารุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง บุณฑริกา ภัทรจารุ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง จงจิตร์ คุณสา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ทิฐิวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง บังอร แก้วพะเนาว์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาย ชูชาติ จันทศร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย มาณพ วงษ์คำ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วัชรินทร์ ฟองฟูม ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง สุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สุธี เดชะภิญโญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง นงคราญ ศาสนนันทน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง ทิพย์วรรณ สุโธ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาง วิไลวรรณ หาทวายการ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย สมภพ สมดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง บุบผาชาติ บูรณะราช หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย เอกพล ประเสริฐศิลป์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ปกรณ์ ปัญจการุญ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ธิดาวรรณ กระต่ายทอง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง มณีพัส ไชยคำภา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง สาวิตรี เกษมศรีวิวัฒน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาง อัจฉรา อมะรักษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นาย พิษณุพงษ์ ญาณศิริ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พิญญานันท์ สิทธิธัญวัฒน์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย วันชัย เกิดกรุง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง วารีย์ จันคำ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สายันต์ ทองตัน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ทัศนีย์ พัดเกาะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาย สุเมธ สิงหวรวงศ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง จริยวรรณ ยินดีรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาย บรรณศลรรถ ครูศรี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ธารินี ดีดพิมาย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง จินตนา นนท์ขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง อรัญญา ประเสริฐศิลป์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ถนอมจิต สุตะนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ประชา ศิลาโคกกรวด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ธนศักดิ์ พินธุโท ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง กอบแก้ว จงสูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง นิตยา จิตต์กุล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาย สุพล ค้าขาย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ปริญญา ยงค์สูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว กัญจน์วราห์ รัตนะวัชร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ยุพิน โตนน้ำขาว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นิฤมน ด้วงนิล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุมาลี ไชยอุดม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง รัชฎาพร วัชรวิชานันท์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย บุญลือ ชาญโพธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว สุกัญญา พรเสนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ศักดิ์ดา คำโส ชาย ราชสีมาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ตรีศักดิ์ จินดาไพศาล ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง พูนจิตร วนาภรณ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นาง ปานทิพย์ ครุฑใจกล้า หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สุกัญญา คุ้มกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ฉวีวรรณ จำนงค์ถ้อย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย กิตติศักดิ์ เห็มมะชาติ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สมศรี เห็มมะชาติ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สายฝน สมพงษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง มาลินี ศิริจารี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุภาพร สามขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย กิติศักดิ ครจำนงค์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาง นันทนา เปรมสิงห์ชัย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง สุรดา พรทิพย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ประกาย เอิบแจ้ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อาทิติยาภา พลแก้ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พิทยา ตรีพงษ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย กฤษณะ นามใหม่ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง ธัญญรัศม์ สะเทิงรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุภาพ วายโศกา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พลากร เนียมจะโปะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สุพัฒน์ วายโศกา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สมฤทัย โคตบุตโต หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณธายุ ตีบจันทร์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ทัณฑิกา ไพรเขียว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง จุฑามาศ มีกุดเวียน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ภีรภา สุขสำราญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ประภาศรี ขาขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาย อุดมยุทธ์ กลิ่นธงชัย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ปรีชา ขอวางกลาง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ไพโรจน์ สุวรรณดี ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ขวัญฤทัย ถนอมเมือง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุระ อินศรีเมือง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง นันทา กตบุญวงศ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุนีรัตน์ บดสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ดวงรัตน์ มานะยิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว สุภลักษณ์ พลเรือง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง พัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ศรันย์ บรรจงปรุ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว เสาวนีย์ อภิชาตธนากร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง กุลรภัส อัครโชคอุดม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยะฉัตร ทองชะอม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง สุกัญญา ดีทองหลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สมลักษณ์ เหมือนวาจา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว พวงทิพย์ แซ่พัว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐกานต์ พันชนะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง สายฝน บูรณพันศักดิ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วีระรัตน์ ยี่สุ่น หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ทิพย์วรรณ จิรกรวฤทธิ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง กัลยารัตน์ พิทยาวิวัฒน์กุล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง พิกุล ยิ่งดัง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ฉวีวรรณ เคยพุดซา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พรรณมณี แก้วมั่น หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว วรินทร ปัญญจำนงค์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง พวงช์เพ็ชร์ เสถียรรัมย์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ละอองดาว จารุจุณาวงศ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย มงคล เรียงณรงค์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ปพรรัตน์ ธนูทอง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ธารินี ดำสอาด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง ปานจันทร์ บัวดก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ปวรวรรณ พลชุมแสง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ฐิรญาดา ระเบียบนา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ธนิษฐ์อร กุลสุทธิไชย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ลัดดาวัลย์ เปินขุนทด หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย สามารถ กายขุนทด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย จตุวงศ์ เจริญสุข ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วิริยะ กินขุนทด ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง วรรณี ถิ่นจันดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง อมรรัตน์ แสงจันทร์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ชัญญานุช วรรณวิจิตร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว สุนีย์ นิ่มกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาง สายพอ บัวผัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย นนท์ธวัฒน์ เจริญสวัสดิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย อุเทน เจริญภูมิ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง ณัฐกฤตา อรรถวัน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาย สุคนธ์ ใจทน ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง สุมณทิพย์ บอกสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา คงหมื่นไวย หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง กัญจนา สุวรรณแสน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รุ่งนภา นาบำรุง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สิริพร พิสุราช หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปทุมพร ทิมแก้ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว วนิดา ฉาบกิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ณัฐพร ศิริประกอบ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง ฐิติกรานนท์ ชาวพงษ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย กฤษฎา โคตรทัศน์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฐิตาพร จบสัญจร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เกษศิรินทร์ พิลาบุตร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว มัลลิกา สุวรรณธาดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย พันธวัช สุนดารา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฏฐา เทกระโทก หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นงลักษณ์ สุขทั่ว หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นางสาว กวีณา บูรมิตร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พัชรินทร์ กานุมาร หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย เตชินท์ วิภาดา ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว หิรัญยา ศรีโสภา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นาย กรภัทร์ ชุติกุลกีรติ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว อรวรรณ กริชปรีชา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว กานดา ทาศิริ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ศิริพร สุราวุธ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง รัตนาภรณ์ ภูชงค์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ณิรัชดา จันทรมะโน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว เรณู เหมือนสันเทียะ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นิลุบล คำยิ่ง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ รัฐศาสตร์
นางสาว ปวีณา ทุมดี หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ณัฏฐิญา ครองบุญ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง กัลยารัตน์ แก้วตะพาน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง พันธ์มณี คำพันธ์ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง กันยา แฉ่งสูงเนิน หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุภาส ค้าขาย ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ภิรม ิอินจะบก ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุนทร อ่อนขาว ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อำนวย ฟอนโคกสูง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย คูณ วัฒนากลาง ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ปัญญา ขีนสันเทียะ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อุไร น้อยกลาง หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย พรนิยม สิทธิถาวร ชาย ราชสีมาวิทยาลัย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วรากรณ์ ตระการฤทธิ์ ชาย ราชสีมาวิทยาลัย ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พัชรินทร์ สิทธิจินดา หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กานต์รวี ธรรมสถิตไพศาล หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กุลยา ปราชญาภาณุชาติ หญิง ราชสีมาวิทยาลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว บุญญานี ฉิมทะเล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุนิษา โนนรุ่งเรือง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศรัญญา กล้าหาญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กาญจนาพร อินทร์โคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง พรรณี วันชัย หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เกียรติศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ชาย สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุพิชฌาย์ โสแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิลาศ ดวงเงิน ชาย สุรนารีวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว รุ่งทิพภา โพธิ์นอก หญิง สุรนารีวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว ธัญลักษณ์ สุวรรณกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุชาดา ชัยรัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ยุทธนา พึ่งพิมาย ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จารุวรรณ พึ่งพิมาย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รัชนีวรรณ ฐานะวัน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง รุ่งนภา การดีกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ณวิสาร์ จตุกุลพิพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว บุญฐกาญจน์ บุญเคน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พนมพร รักษาภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ดวงใจ ปราบงูเหลือม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว พิมพ์รติ พูนพัฒนสกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง เอื้ออารี ภู่ภัทรางค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาย วัชระ สุวรรณะ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง ลดาวัลย์ อูปแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อรพันธ์ แคกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว ดาวรุ่ง ชำนาญนาค หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย อัฒฐากร อโหสิประชา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อมรรัตน์ สมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ปิยะพร เภาพูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว วณัฐฐา หงษ์อินทร์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง กฤษณา เนาวนนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นันทิยา คะเชนทร์ชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นาง พรรณพนัช รอดเริญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว สมส่วน สมสะอาด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย วุฒิไกร กิขุนทด ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง อัมพิกา ฟ้าคุ้ม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง บุญส่ง กันทะเขียว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง หทัยทัด ชวาลา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวรรณี จงเจริญวิไล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นาง นันทนา มีสัจจ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง รัธนาฎ กมลกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วรวรรณ ดำนิล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย บารมี ศรีธรรมานุสาร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิสงเคราะห์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง สิริสกุล สิริชัยตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศิริลักษณ์ เศรษฐชัย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว จิรวรรณ แสงสิลา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว กนกลักษณ์ รวมภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ลัดดา บูรพากูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว ฉันทนา คงวิชา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง อภิรดี จงเอื้อกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง พรทิพย์ โดมขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง เยาวลักษณ์ วาระรังสี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง จุฑารัตน์ กระโทกนอก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ชมพูนุช ลือนาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สกล ดุริยศาสตร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง บุปผา โสระวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย ธนาทิตย์ แผนวิชิต ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
สิบเอกหญิง กาญจนา โยธายุทธ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สำอางค์ แสงอรุณ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง จันทณี พหุลรัต หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาง ฉัตรสุดา เกิดกรุง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง อรสา วงษาโคตร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย กานต์ นาครังสรรค์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ภารวี พูนแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุธินีย์ สุวรรณธาดา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ชันม์จิรา ก่อสกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย กองทัพ สักบุตร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ธีระวุธ พันธัง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุวรินทร์ ภูพิริยะวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว พิมพ์พิชชา พลทองจันทึก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กัญชญาณิศร์ วิบูลย์ธนังกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิจัย
นาง กันยา สุดสายเนตร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง พรทิพย์ เกตุแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย ไกรศร ฤทธิญาณ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภูมิศาสตร์
นาย ชัยพัชญ์ ศรีกุตา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ประณยา ฐาวิรัตน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ภิรมย์ จิตละม่อม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย ธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง รักตาภา จิตหนักแน่น หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว บุษกร ประไพตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง สุกัญญา โพนยงค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
จ.ส.ต. ธนกฤต ชัยภัทรจินดา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว กัญญานัท เชิดชูณรงค์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง อุษณีย์ มัตนาวี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว อรวรรณ เทียนธวัชกุล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาฝรั่งเศส
นาง สุดใจ กัลยาณหริต หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สาวิตรี ธนสารพูนสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว กุลนาถ วรัชชัยการ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สุทธสินี จันภักดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ธิติยา ผดุงสุนทร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ศักดา เมธาวุฒินันท์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นางสาว สมหญิง ชูชื่น หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว กัญญารัตน์ จิ๋วนอก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว อังคารัตน์ ชมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง อุไรวรรณ สว่างงาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง โสพรรณวดี เมธาวุฒินันท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วณิดา รัศมี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ภัทร ภู่ศิริ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาย ศุกภชัย นนท์ภายวัน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย ธนาชิต อาภานุพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง มนัส ขันธสมบัติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ชำนิ จันทร์โพธิ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย เจษฎา ปาปะกัง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาง วิวาพร วิชาภรณ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว นาฎอนงค์ ประพิณ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง วิยะดา ลมสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุจินดา ธงสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วัลภา ศิริมานนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง จิตรา ความเพียร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย มรกต หงษ์อินทร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง นัยนา ปราบริปูตลุง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง สุภิน ผิวสา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ชีววิทยา
นาง ณษมา ดุลย์วรากร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สมบัติ บุญประเสริฐ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย วรเดช ทุมมะชาติ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว อังศุมาริน พรมสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง ปุณณ์ปวีย์ กอร์ปกุลหิรัญ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นฤมล ตรัสวิมาน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย สุชาติ ชื่นจัตุรัส ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง อัญชณา ศุภกุลสิริ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วิเชียร ครัวกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สุภาภรณ์ ศรีทับทิม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ธิดาภรณ์ วรรณโชติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ชนม์นิภา เนตวงษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภรภัทร พลาทิพย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง บุษยา ฤกษ์โหรา หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง รุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว ชนนิกานต์ ชมชื่นดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง สมจิตร์ หาญสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง ปาริฉัตร นริศยาพร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย อภิวุฒิ มินาลัย ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง ชมพูเนกข์ ภู่ศิริ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ชลธิชา โมราชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เศรษฐศาสตร์
นางสาว กีรติกา มีสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ชัยทัต พินิจวชิรพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ภาวิณี คูณสุข หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศศิธร นีรนารถเบญจ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ณฐมน ธนกนกนนทณ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย อนุพันธ์ อินทร์พงษ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ฎาวิชชา พัชรพลรักษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิตติ์โศภิณ บุญเชิด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย กัมปนาท นพคุณ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว เกวลีนทร์ ท่วมกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย ครรชิต พิมใจ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ณัฏฐา สุวัฒนชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐวดี กูละพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ สิงห์สกล ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง นงพงา พูลเพิ่ม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว นิภา หงุ่ยกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ปุณยวีร์ การบรรจง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว พนิตนาฏ รติวรพงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นางสาว ภัทรพร ภักดีแก้ว หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุดาพร มะยุระรัก หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อัมพร คู่ตระกูล หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ อื่นๆ
นาง มะลิวัลย์ สุทธิแพทย์ หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว ศลิษา กังศรานนท์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นิรุทธ์ แม้นรัมย์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รดารัตน์ ยุมิมัย หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นาย ปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กมลรัตน์ บุญซ้อน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง พุทธริธร สิงห์สกล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมศร หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ไกรพล แก้วกัน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาฝรั่งเศส
นาง จริยา อุปวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุทิษา แพเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง กาญจน์เกล้า จงเกษี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อารียา จันทะคาม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ภากร เทียนทิพย์การุณย์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว กันทิมา วันแสงทอง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย ปรเมษฐ นามไพร ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ทศพรชนก สะเทินรัมย์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิริญญา ศรีสงคราม หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กันยารัตน์ ผกาพวง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฉัตรชัย รอดแก้ว ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุชาติ ดุสิตา ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว อาจารี เมี้ยนกลาง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยาและการแนะแนว
นางสาว พรรณภา เจียมขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุรวีร์ ดาบุดดี ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชรา ผอสูงเนิน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปิยะรัตน์ ฉาไธสง หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ชนะชัย แป้นนรินทร์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาย นราพงษ์ สายศิลป์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ศาสตรา ทองออน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ยุภาวดี สีจันคำ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว บุษณี ศรีปิยะพันธุ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย กฤษฎา ดีทานิน ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ ฟิสิกส์
นางสาว ปวีณา ทุมดี หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล ชาย สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย พงศกร จำปาโพธิ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาง นภาพร ชาวอุบล หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง จีรดากาญจน์ อรชุน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นาย วงศกร สงนอก ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พิษณุ ศุภศาสตร์วงศ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พัชรินทร์ ทุมมะชาติ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
นาง เขมิกา แสนศรีมน หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว สุวนันท์ เกทะโล หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กฤษณามาศ ฟั่นเพ็ง หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ชนิกา ตั้งกิจเจริญพงษ์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ชำนาญการ การสอนมัธยม(วิทยาศาสตร์)
นางสาว นงค์นภา จำปาเรือง หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีอาหาร
นาย องอาจ คาบพิมาย ชาย สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ธนัญญา พร่องพรมราช หญิง สุรนารีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์-เคมี
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ละม่อม พงษ์ใหม่ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วิยนต์ เที่ยงทัศน์ ชาย สุรนารีวิทยา ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย คุณทด นาคนวล ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พัชรินทร์ วิชัยพิทักษ์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ธันย์นิชา สุภาพรพิพัฒน์ หญิง สุรนารีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว จันทร์เพ็ญ เย็นเพชร หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นกแก้ว ทั่งกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง บัวลอย เกลี้ยงเทศ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ประภา ศิริ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ส้มเช้า หมายใกล้กลาง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อบเชย เพ็งกระโทก หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รัชภร เพ็งวัฒนะ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สมควร ขุมเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว แปลง ชูเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สง่าศรี พุ่มเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง รำพึง เคียงสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุระพน มีระเวียง ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุวรรณ ศรีชำนาญ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว มณีวรรณ์ จันทิมา หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สำรวย อุดม หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง แฉล้ม เกือนสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว โนรา อ่อนศรี หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง เกศินี เภาเกาะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ชั้น ค้ากระบือ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย โค่น จอมโคกสูง ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เฉลิม เปลื้องสันเทียะ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วันเพ็ง น้อยกรูด ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมบูรณ์ พงษ์ใหม่ ชาย สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมพงษ์ พิณสระน้อย ชาย สุรนารีวิทยา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย พร จำเกาะ ชาย สุรนารีวิทยา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วรากรณ์ ชฎากุล หญิง สุรนารีวิทยา จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย ชัยวัฒน์ เปียเมือง ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นนท์สุกรีย์ ศรีเชื้อ หญิง สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง จันทิมา หน่ายโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อินท์นัชธาร นิตย์กระโทก หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ปัทมนันท์ สิงห์สุนีย์ หญิง สุรนารีวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว สุวรรณณี แพรวกลาง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว แสงดาว พรหมสุรางค์ หญิง สุรนารีวิทยา จ.วิเทศสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัสสิริฤทัย แน่นอุดร หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง จันจิรา ดำรงอัครกุล หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปริศนา ยนจอหอ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ปวีณรักษ์ ธิติเจริญโรจน์ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จิตรลดา พันชนะ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศรธนู สวาสนา ชาย สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ชยาพร น่วมนวล หญิง สุรนารีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศิริพร โนนโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อรุณกมล แก้วพวง หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว ฐิติมา ปันจตุรัส หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง วรารักษ์ วังสะอาด หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นุจรี เรดสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา นิติกร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ช่ออัญชลี ชวาลา หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พนิดา คงยศ หญิง สุรนารีวิทยา พยาบาล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง พวง แพรพรหมราช หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อรณิชชา น้อยกลาง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พัชรินทร์ จันทร์ชะฎา หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วรวุฒิ ด่านกระโทก ชาย สุรนารีวิทยา ช่างปูน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง Sapna Prashad หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย Pattick Cagalawan ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย Carl Anthony Plunkett ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว Micaella Villon Discipulo หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย Lord Hinaloc Aparri ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย John Paul Hottinger ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว Ruby Gonmei L. หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ดารุณี กลขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ปิยพัทธ์ วิชัย ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย ดนุพงษ์ หงษ์โภคาพันธ์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว ธัญลักษณ์ แปรโคกสูง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สมศักดิ์ สามกำปัง ชาย สุรนารีวิทยา พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นิศาชล รอไธสง หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย Pakorn Choetsiri ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง Izrhalyn M. Ocampo หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง Sarah Muwaganya หญิง สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย Ronald De Los Reyes ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เดชชาติ เปียสันเทียะ ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาง ขันทอง ค้ากระบือ หญิง สุรนารีวิทยา แม่ครัว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว อลิสรา ตุ่นนิราช หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาว ฐิติมา พืชเพียร หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิศวกรรมศาสตร์
นางสาว เมศินี ต่อชาติ หญิง สุรนารีวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาง มยุรี ภิรมย์วงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ฉลอง รวงกลาง ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว กนกวรรณ ทองประโคน หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย Lee Tristan Gonzales Bajo ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว Kristal Juno Oriarte Dotado หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ANTONIO lll C.BITANAS ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว Hashimoto AIKO หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วิไลรัตน์ ดิษาภิรมย์ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว เกษแก้ว ครึ้มค้างพลู หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว ยศวดี กาญจนนพวงศ์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย แต้ม ขวดพุดซา ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย วิชยุตม์ นาสูงเนิน ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นางสาว Rhee Ann Rose Villaruel Alim หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว จุไรรัตน์ กล้าหาญ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ชลินยา บรรณจงส์ หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
นางสาว สมจิตร ช้อนกลาง หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย โจฮันเนส พอล ฮินาลินาน ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ไทยรัตน์ พวงมาลัย ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว ศรัณยพร อาศัยป่า หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยาและการแนะแนว
นาย อนุวัต สัญจรโคกสูง ชาย สุรนารีวิทยา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารธุรกิจ
นางสาว สุชาวดี เข็มสันเทียะ หญิง สุรนารีวิทยา พยาบาล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธีรวิทย์ ตุ่นนิราช ชาย สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ณัฐธยาน์ เลขนอก หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว เมวิกา ตีเจริญ หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ประคอง จรทะผา หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาง ศรีนวล นุขุนทด หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นางสาว ปฏิมาภรณ์ ช่อผกา หญิง สุรนารีวิทยา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ภวัต โชติธนจิรเดช ชาย สุรนารีวิทยา พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย Mr.Wilfredo Jr.Devila Padoga ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย Mr.Jordan Lubama Quitaban ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย เกษม ม่วงมุกข์ ชาย สุรนารีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาญี่ปุ่น
นางสาว ลลิดา ลั่นหมื่นไวย หญิง สุรนารีวิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว สุวรรณี ดิศนุกูล หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง รัตนาวลี ชำลิ หญิง สุรนารีวิทยา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ลักษณ์นารา ตะลาโส หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว วาสนา เชิดฉาย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การพัฒนาชุมชน
นางสาว สาวิตรี บรรจงรอด หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุคนธร ปักโคทานัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง นภาพร รัตนา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลวิตรา ผาทอง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นาย กมล กันตวรพันธ์ ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย ชลิต สุริยะสกุลวงษ์ ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุพล จอกทอง ชาย บุญวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
นาย สมัคร ถิ่นจันดา ชาย บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พชรมน จันทรา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง อรอุไร ธาราพิทักษ์ชีวิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย เจษฎา พงษ์กล้าหาญ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง พูนเกษม ตั้งพงษ์ หญิง บุญวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อัจฉรียา ชนะเพีย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กาญจนา นันกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญงาน ภาษาอังกฤษ
นาง สรรัตน์ แผนวิชิต หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สายธาร แก้วบุญเรือง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ โภชนาการชุมชน
นาง จันทรา แย้มรุ่ง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาง เทวีวรรณ การปลูก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ภาวดี ศรีสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทิพย์วิภา เจริญสวัสดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง ดวงใจ จงพาภพ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ประภากร บุญเสมอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง อรุณี ศรีศิริ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เกสรา มหัทธนบุญนพ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ปุณริศา หิรัญชาติ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย วีระศักดิ์ สุภาพ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย วรพจน์ โพธิ์พันธ์ไม้ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ยุวธิดา ปักโคทานัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ เคมี
นาง ฉลวย ใบโพธิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว เพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นางสาว รินภัทร บุตรศรีภูมิ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย โกวิท ไม้พยัก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง จริยา วันเฟื่องฟู หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พยุง ครากกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย ธานินทร์ พ่วงพี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์ผา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง จิราภรณ์ ปะทักขินัง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นิยม พื้นทะเล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นาง สันทนี เชื้อบุญมี หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ประสิทธิ์ เลิศล้ำ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง อนุสรณ์ มั่นสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุนิศา อยู่เจริญ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย กัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย อำนาจ ขอพลอยกลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย ภูมิ เพ็ชรสุข ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ยุทธศาสตร์ พจนา ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ปรียานุช หนอกกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อุทัยวรรณ นาชิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง โสภา เพ็ชรสุข หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ภัทราวรรณ ยอดทองเลิศ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง วนิภา ราสูงเนิน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศรัญญา คงพะเนา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง พิมพ์จรัส อิทธิวิศวกุล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย เพลิน แนบกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย เชิดชัย พุ่มเกาะ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว เบญจวรรณ แก้วปัดโชติ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ปัณณธร อยู่คำ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ภาวิดา รอดสวัสดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ศศิมาภรณ์ อรุณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พรทิพา เทียมถม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว รัชนี งอกศิริ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง เปรมฤดี รานอก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วรรณพัชร พอกระโทก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง บุญเต็ม ซ้อนกลิ่น หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง สายใจ พรหมรุ่งเรือง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กิ่งกาญจน์ กลิ่นจันทร์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว สุธิดา บรรดาศักดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ชุลีภรณ์ จันณรงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การจัดการทั่วไป
นาย นฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ เศรษฐศาสตร์
นาง ปุณญิสา โชตนาพงศ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ประทุม คำนาค หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิราภรณ์ บุญสงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย นพพร ฉลองกลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พิมพ์ปวีณ์ ธนอมรวัฒน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สาโรจน์ จ้องสละ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปิติอร กัจจายะนันท์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ลำไพ จินดาไพศาล หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง กิตติยา ธรรมรักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว พรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง ศศิชา รุจิระวิจักขณ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง จริยา เฟืองสกุลโรจน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รุ่งนภา ทบวอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง เพียงพร จินดามาตย์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กาญจนาภา สังสุวรรณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัสตราภรณ์ ชินวงศ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นงลักษณ์ สุมาลี หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พฤศจิ วัฒนภูมิชัย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย รังสรรค์ วัฒนภูมิชัย ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง จงลักษณ์ ขจรไพร หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สิรกาณฑ์ สุริยะสกุลวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ครรชิต ไลยนอก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง นันท์นลิน แหล่งสนาม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย อำนวย ทวี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาญี่ปุ่น
นางสาว เดือนดารา ชิ้นจอหอ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย อำนาจ ดายดัสกร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภูมิศาสตร์
นาง สุกัญญา โฉดโคกสูง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ศิรินันท์ อินทร์คล้าย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วนิดา ธาตุประกอบ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว รัชฎาพร พุทซาคำ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นางสาว ศิริลักษณ์ หนูแก้ว หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ยุคลธร แก้วทองคำ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย เฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ปราณปาลิณ แก้วกองสี หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัตติมาลย์ ล้วนวิเศษ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง พลอยนภัส ธิติภัทรรัตน์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ภารทิพย์ บุญพา หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง รดารัก ภักดีณรงค์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อรวรรณ ผันผาย หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย สมชาย กองธรรม ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว นัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุรัตน์ดา โหมกจันทึก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กิตติพงษ์ เวียงสมุทร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย ศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาง นันทนา อิ่มสันเทียะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง ภคิณี บัวเผื่อน หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย รัชพล เจริญเปี่ยม ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาย ศุภกิตติ์ บุญเชิด ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ขนิษฐา ธำรงพัฒนารักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง กันตนา กองธรรม หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว จิดาภา ศรีสังข์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย จิตกร เชิดศิวกุล ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาย ศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง สุภาวดี พุฒทองหลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง พัทยา ตาลสันเทียะ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พรรณธิพา พุทไธสง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว พจนีย์ บุพรัง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อภิรักษ์ พูลสมบัติ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย สุบิณ โปร่งกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ณัฐธันยา ศิริโพธิ์ตะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พันธ์กิ่ง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จิราพร ทวนไกรพล หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พิมพ์ลภัส ห่อไธสง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว กชณิภา วิชยปรีชา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปาริฉัตร ภคเมฆานนท์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย จินดาชาติ แก้วกระบิล ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พิศนุกรณ์ โพงขุนทด ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปภัสรา เครือละม้าย หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ศรัณยู เมืองกระจ่าง ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สรยุทธ เจิมพันธ์นิช ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สิทธิศักดิ์ ชัยวงษ์ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จินตนา ระหาญนอก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว วรารัตน์ รัตนจันทร์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สมคิด พืชทองหลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว เมธิตา เมืองวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว ชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุภัสตรา ศิริจรรยา หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตติกร สิริการ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กุฎานรี ตันวรรณรักษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วิฑูรย์ นินาลาด ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ลวิตรา ผาทอง หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นางสาว กรุณา อุ่นเมือง หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นางสาว ศุจินทรา ทันงาน หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิริรัตน์ พุดจันทึก หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ภาณุมาศ อาจนิยม ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย สุทธินันท์ พิสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วินัชดาสินี พลเสนาะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุบรรณ ตั้งศรีเสรี ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ภรัณยา เอ็นดู หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สุวิจักขณ์ ทวีพุดซา ชาย บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว มัลลิกา ไผผักแว่น หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อาทิตยา ชำนิกลาง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ถิรดา ชวนขุนทด หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
นางสาว เพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย รพีพงษ์ วงศ์ภูธร ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สิริภา ชุนเกาะ หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นางสาว เยาวนาฏ ปาประโคน หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ภูมิพัฒน์ วิงกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
นาง อาภาพร ใจศิริ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเงินการธนาคาร
นางสาว วรรณภา ชัยวงษ์ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นางสาว แสงจันทร์ คะบูรณ์รัมย์ หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาว ชนัญญา ชนม์สูงเนิน หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาย กฤษณะ โสรัยยะ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พิษณุ แตงกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รำเทียน กูลโคกสูง หญิง บุญวัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นันทิพัฒน์ พักกระโทก ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อรรถพล พวงเกาะ ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นาง วรินท์ศยา วรพัฒน์ผดุง หญิง บุญวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาย ยุรนันท์ ทรวงทองหลาง ชาย บุญวัฒนา ครู ชำนาญการ ชีววิทยา
นาย ธนกฤต พรมจันทร์ ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พิชชาพร กลองชัย หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ธุรกิจศึกษา
นาง วารายา เกล้าจะโป๊ะ หญิง บุญวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาย กฤช ศุภบุญพิทักษ์กุล ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ภูริทัต รอนใหม่ ชาย บุญวัฒนา จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จุรีรัตน์ เชิดสกุล หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ประภา อ้วนโพธิ์กลาง หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นางสาว รัชฎาภรณ์ จรเอ้กา หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุดารัตน์ นามวิจิตร หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
Mr. Broin Padraig Mooney ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รุ่งอรุณ หิรัญพันธุ์ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว บังอร ชัยรัมย์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
Mr. Liam Endel Kass ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เสาวลักษณ์ ประสงค์แก้ว หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ธิติสุดา ขำโพธิ์ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จุฑามาศ ก่อกระโทก หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Miss. Marie Daneielle Sularte Lat หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง กนกวรรณ เกลียวทอง หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ณัฐนนท์ เกล้าจะโป๊ะ ชาย บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วิชา จำปา ชาย บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ประมวล นาครินทร์ ชาย บุญวัฒนา จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เบญจภรณ์ ไพรพฤกษ์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วิชิดา ศิริภูมิ หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ปาณิสรา มหัฌณพ หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Ms. Joanna Delas Alas Alvarez หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พรรณิภา วงษ์ละคร หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุภาวดี สนพะเนาว์ หญิง บุญวัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ประสาน ประดับ ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เฉลิมชัย จักรสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ศิริพร ประสิทธิ์สุวรรณ หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ประเวศ สุพรรณกลาง ชาย บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย รงณ์ พร้อมสันเทียะ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วรวิทย์ สระแก้ว ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ณัชชา ตุ้มทอง หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พรทิพย์ แรกสูงเนิน หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ฉัตรชัย อยู่อ่อง ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุภาวดี ตรีจันทร์ หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สมพร องค์ชมภู หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ละม้อม วงศ์นอก หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง บุญมา บุตรวงศ์ หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุวัฒน์ รักษ์สูงเนิน ชาย บุญวัฒนา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สมพร เขียนนอก หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Miss. Ember Vendiola Carandang หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมศักดิ์ แก้วไทรนันท์ ชาย บุญวัฒนา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง บุญยัง คงพะเนา หญิง บุญวัฒนา แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Mr. Gordon Robert Bean ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เล็ก เจริญศิริ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธนพล สิมากรณ์ ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง จิราภรณ์ มณีพรหม หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมศักดิ์ ศรีพรม ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ศาศวัฒ โฮจันอัด ชาย บุญวัฒนา ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Ms. Jocebel Ramirez Bonilla หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Ms. Marina Sherpa หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Ms. Hazel Agustin Tagnong หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สมปอง ช่องงาม หญิง บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อรงกรณ์ ราญสระน้อย ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ทัศนะ คงพะเนา ชาย บุญวัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Mr. Kapil Pradhan ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นรีรัตน์ เบี้ยพัด หญิง บุญวัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยาและการแนะแนว
นาง โรเจลิน อะมอกันดา หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
MR. ENOH ABEL EBOT ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Miss. Arjey Sano Castillon หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Mr. Jeffrey Jr. Mayormita ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วรวลัญช์ ฉัตรแก้วผุดผ่อง หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นันทิชา ศรศิลป์ หญิง บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วรรณภา รุ่นมะลัง หญิง บุญวัฒนา จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
MR. Gerald Casilan Valete ชาย บุญวัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ณัฐมน มณีกระโทก หญิง บุญวัฒนา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย สมพร ยิ่งโสภา ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว ชนิดา ศุภสุข ชาย มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มาศพัฒน์ เมธาพันธ์พิชิต หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย เจริญ ศรีแสนปาง ชาย มหิศราธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง มัสธุรส ผ่องสุข หญิง มหิศราธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เดือนเพ็ญ ขำผา หญิง มหิศราธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว วิรากร บุญชวลิต หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง วชิราวัลย์ เชื้อไชย หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง ชยุดา จันคำ หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง อ้อย บุญศรี หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เสาวคนธ์ ทองคลี่ หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วิไล ชำนินอก หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ชฎาพร ผิวงาม หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง พัทธนันท์ ฉัตรบวรยศธร หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง นิตยา พิศิษฐวานิช หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ประเดิม คงฟัก ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ชัชชัย สิงหิรัญเรือง ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย พงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนิน ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว ชลนภา คงคิด หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธนวัฒน์ โทจันทร์ ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ฐิตาภา มาตรโคกสูง หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง ฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฏฐ์ธญา โชติภัทร์สิริกุล หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ดนุชศาสตร์ ศรีพล ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปัทมา ส่งสุข หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ศรีนวลจันทร์ คงฟัก หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย กฤษณะ มิกขุนทด ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปิยะฉัตร ไกรกลาง หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อดิพงษ์ เมฆกระโทก ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วันวิสาข์ กลึงกลางดอน หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ภิญญาพัชญ์ รักกุศล หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐพัชรพล สู้สนาม ชาย มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว นันทวรรณ ข้อสูงเนิน หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การแนะแนว
นางสาว ศินีนาฎ เสวะนา หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กชกร สังโคตร หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว นงค์นุช ปลั่งกลาง หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง ณภัสรพี บุบผาสุข หญิง มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภูมิศาสตร์
นางสาว จิตนา สุทธิศิลป์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐศาสตร์
นางสาว เพ็ญนภา ใยงูเหลือม หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรปวีณ์ ทนสระน้อย หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวิมล ครองยุติ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภนิดา ส่งศิริ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ปภัสสร ภูมินา หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว พัชรีพร รักชาติ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นางสาว จริษา กล้าหาญ หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วรพจน์ กระจงกลาง ชาย มหิศราธิบดี ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว กุสุมา กกสันเทียะ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ตรีรัตนา ศิริวงค์มณี หญิง มหิศราธิบดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยาการศึกษา
นางสาว ธิดามาศ ยศแก้วกอง หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นาย สุรพล เยื่องกลาง ชาย มหิศราธิบดี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อำนาจ โจมกลาง ชาย มหิศราธิบดี นายช่างเทคนิค ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อนงนาฎ เงาเกาะ หญิง มหิศราธิบดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว นัฐภรณ์ ภักดีศิริ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย แก่น เหขุนทด ชาย มหิศราธิบดี พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว คนึงนิจ เขยกลาง หญิง มหิศราธิบดี ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ธีรนุช เหมพันธ์ หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว แนนซี่ ปาลิตา ราคูเอล หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ทรัพย์ คุ้มกลาง หญิง มหิศราธิบดี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อรพรรณ จงพึ่งกลาง หญิง มหิศราธิบดี แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย นายชิดชัย อุ่นรัมย์ ชาย มหิศราธิบดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ช่างก่อสร้าง
นาย ดวงใจ คุ้มกลาง ชาย มหิศราธิบดี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิชาเอก
นาย ศราวุฒิ รัตนศฤงค์ ชาย มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว มันตาพร ณรงค์เจริญพร หญิง มหิศราธิบดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นาย ประเสริฐ ศรีแสนปาง ชาย โคราชพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เสฏฐิกัลยา เผ่าเผือกงาม หญิง โคราชพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุจิตรา ธรรมาภิมุข หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาย อภิฌาณ นาถโกษา ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ไพศาล ชมกลาง ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาย อนุพงค์ วุฒิฐิติการ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จิรายุ สายขุนทด หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ถาวร ภุมรินทร์ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง จันฑิมา ทองภูบาล หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ วิจัย
นาง สมศิริ ศิริเรือง หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ศิริวรรณ ไม้พรต หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง สุภาพร พรพิมานแมน หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันจิรา รักษาราช หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย กิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย วิภูษิต จูงกลาง ชาย โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุกัญญา ชอบรัก หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว รัชดาลัย ศิรินนท์ หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ พัฒนาชุมชน
นางสาว ศศิวิมล เกิดหมื่นไวย หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วรารัตน์ เลิศแก้ว หญิง โคราชพิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง สุภัคสิณี จันทะสิน หญิง โคราชพิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว รัชฎาภรณ์ อิงบารมี หญิง โคราชพิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กนกภรณ์ เรียงสุญ หญิง โคราชพิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รุ่งนภา จันทร์พรม หญิง โคราชพิทยาคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว นวลนภา พ่วงกลาง หญิง โคราชพิทยาคม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย กล้าณรงค์ ผดุงชีพ ชาย โคราชพิทยาคม พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ณัฐพร รัตนาวรรณ หญิง โคราชพิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นางสาว ลินลานี เดอมาทิล่า หญิง โคราชพิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สงกรานต์ พันธุ์นุ่ม ชาย โคราชพิทยาคม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ช่างไฟฟ้า
นาย ชัชวาล ศิริพรทุม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย พิษณุ คุณชื่น ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มาธนี สืบสุวรรณ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุภาพรรณ์ หลงทะเล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาย สมยศ โคตรบรม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ดารณี วงษ์นรา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว นงนุช เผาะสูงเนิน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง อรพิน หนูแสง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สุขสวัสดิ์ ขันเขียว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว รสสุคนธ์ อาจวิชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วอระพัน เจริญภักดี หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว จารุภา ศรีกุลภัทร์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาฝรั่งเศส
นางสาว อภิรดี จันทน์หอม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง จินตนา หวังทอนกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ปารมี วิไลจิตเลิศ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิศิษฐ์ โปร่งสันเทียะ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สุรีพร โชติวุฒิฑากร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัทรวดี สุภัทโรบล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย สุทธิศักดิ์ สอนไว ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนา ตรีกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สุเนตร วีระภัทร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ไทยคดีศึกษา
นางสาว สุจิภรณ์ ปนิทานัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ปราโมทย์ กุลสุทธิไชย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย พิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว เบญจมาศ บุดศรี หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย วีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว กชกร บุญเทียม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง เยี่ยมโพยม ใบโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย พัชรพล ธรรมแสง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง เบญเจริญ แก้วประกอบ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง ธนพร ไม้กลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สิทธิศักดิ์ แจ่มใส ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย วิชิต หวังประสพกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สุมารี มาหมื่นไวย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง อุบลรัตน์ มากจันทึก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ชญาภา อินทร์จำนงค์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย พฤฒ ศรีจันทึก ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ธีรพงศ์ มูลผง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว สิตานัน สมพมิตร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภกานต์ ลอยนวล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุริยาพร พูนวิเชียร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง สุวิมล วรรณชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย จตุเทพ นนทวิรัตน์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาง จิราพรรณ เพียนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย สมพร กล้าหาญ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ปรียาภรณ์ รัตนธนิยกุล หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง วิไลย์ หนากลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย นพณัฎฐ์ เกิดนอก ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาง เดือนเต็ม ดอกดวง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ชลดา ปิ่นวิเศษ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ศราวุฒิ อินสูงเนิน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง จิรนันท์ ภักดีณรงด์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย จิตติพัทธ์ สาทกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ศิริรัตน์ โคตรพันธ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย อุเทน ดีดศรี ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย จักรกฤษณ์ เก่านาน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาย สมกิจ ผดุงสุนทร ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง ลัคนา นพรัตน์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาย รัชชานนท์ ภักดีราช ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุเมธ วรกุล ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว เสาวภา หมวดสันเทียะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รติชา ระวิโรจน์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ชุติกาญจน์ เทียมทัด หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นุุจรี เชิดสันเทียะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุนิตตา โกศัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สุธาวัลย์ บรรดาศักดิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง กมลวรรณ คุณชื่น หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง อำพร พลตะคุ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว รุจิรา จิระกังวาน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว วิมลลักษณ์ ชาดา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ศรัณย์ ขอย้ายกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นาย สุชาติ นาน้อย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ยุทธเดช อันทอง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาย กฤษฏิมินทร์ มณีฉาย ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว อภิญญา ศรีหนองบัว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วิศณี ถ้วนนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นางสาว วันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อรสา เกิดกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณัฐกานต์ ศรีนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปรียาภรณ์ ทองสีมะดัน หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย พรชัย นันทพิสิฐ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ไพลิน แม็กพิมาย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ชิติพัทธ์ เพียขันทา ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย เกียรติอนันต์ หอมระหัด ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุวลี บัวขาว หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จุรีพร แสงโพธิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กนิษฐา คำแย้ม หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัชดาภรณ์ ทวยทุย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สารสนเทศศาตร์
นาง วิชชยดา ภูครองจิตร หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิระประภา ศรีหาพงษ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว สุดารัตน์ คาดกระโทก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ติณณภพ หมายเจริญ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วันทนา เภารัมย์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สาคร เงื่อนกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นางสาว ณิณา ปัตวิชัย หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พิทักษ์ คำพันธ์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ชนะพล กิตประโคลน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย นนทวัฒน์ ฮันสูงเนิน ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธงพัฒณ์ภาธร รอยดีพัฒนะ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย พัฒนวิทย์ หงษ์ทอง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปภานันท์ ปั่นกลาง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย คณาธิป อุตส่าการ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาง เบญจวรรณ หาญลำพัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย เด่น เสียงดัง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สมภพ แสนธิ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย เสน่ห์ สนใหม่ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สมพิศ คงวิมลสวัสดิ์ หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง วิภาวรรณ เสียงดัง หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พศิกา ประสาทนอก หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย คมสัน สนใหม่ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ยุทธการ อาวุธพันธ์ ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ฟาริดา ละครขวา หญิง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ศรุต จงอบกลาง ชาย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นาย ธเนศ จำปามูล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ประภาพร ไชยทุม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เผด็จ ปราณีตพลกรัง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย รัฐพล จันทร์แก้ว ชาย สุรธรรมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มาลัย พันธ์กกค้อ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง พัชราภรณ์ เข็มมะลัง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง พธูทิพย์ กรโคกกรวด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง สิริวรรณ ระวะใจ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ว่าที่ รต.หญิง ษิธิตรา เวียงกฤดิโชต หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิจัย
นาง ณัฐพิชญ์ พีระธาไพศาล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาง ทิพากร วัฒนาวงศ์ดอน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง นารีรัตน์ ธิติบุณยกร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เคมี
นาง ชินตา สุภาชาติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สิริวรรณ พรสี่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง คนธรส ตันสิทธิแพทย์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โภชนาการและอาหาร
นางสาว พรประภา สุชนชาติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง รวิวรรณ แฟรงค์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง ทิพยวรรณ์ สุขสิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง ลภัสฎา จีรฤทธิพล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อมรศรี ธรรมะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ศิริลักษณ์ นนทภา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นาง วิมลวดี ศาตะสมิต หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง รัตนา จาตุรวงศา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ยุภาพันธ์ เหมจันทึก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ฟิสิกส์
นาง จิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ประสิทธิ์ บัวหอม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ฟิสิกส์
นาย ประวิทย์ พนมวัน ณ อยุธยา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง น้ำเพชร กระต่ายทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สมชาย ยิ่งดัง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปารณีย์ ชัยภักดี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง สิริกร แมนเมธี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ประไพ เงินนอก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ศุภชัย นาวิเศษ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วนิดา สุริยา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย จรูญ จอกโคกสูง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง ปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กรรณิการ์ วงศ์ภูดร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุดา ธาราพฤกษพงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชีววิทยา
นาง สุวคนธ์ คำศรี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง จิตติมา ดวงมณี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง อรพิน เพ็ชรหมื่นไวย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พรทิพย์ ชาญจำลอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง เฉิดฉาย ค้าขาย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิริรัตน์ สุขฑีฆะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชีววิทยา
นาย อำนวย บางขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พัชรัตน์ ตากิ่มนอก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย ธีระพล ร่มสุข ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ฟิสิกส์
นาง นิตยา มิตรโพธิ์ทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ฟิสิกส์
นาง อัญชลี จันทะฟอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง รวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาย พงศธร อินทเอื้อ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง กนกพรรณ อินทเอื้อ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ณัฐิกา ครองบุญ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นงค์นาถ ตุดาลจิตติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย สุวรรณ ผ่องสุข ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง อุทุมพร วรนาม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุภาวดี ลารินทา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุภิดา เหลาลาภะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว วรารัตน์ ยินมะเริง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว กันทิมา พุทธิพลโสธร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาจีน
นาง นิตติยา หวานสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แคทรียา กิตติพลานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธนากร บำรุงภักดี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เสาวลักษณ์ มะสุทธิ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง วัลภา ธรรมวรางกูร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธรรมรัตน์ พูนสถาพร ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อดุลย์ มีชำนาญ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง วิมล บนกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วรรณภา มีสัตยานันท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว กฤตยา เพ็ชรพิมาย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ณัฐฐินันท์ สังสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อำไพ มั่งมี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มานะชัย วีระเบญจพล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ วิศวกรรมศาสตร์
นาง กรวินท์ตา ทนงค์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ยุพิน ศรีไกรรัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว อุไรรัตน์ ธุระสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุภาวดี คุณโคตร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภูมิศาสตร์
นาย มาโนชญ์ ตรัสวิมาน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง ฤติมา ลันขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง เด่นเดือน ประวิตรวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง นิตยา คำยาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาย รังสรรค์ สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว รมิดา รุ่งกรพาณิชย์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ปัณฑิตา สินธุวงสานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ จุลชีววิทยา
นางสาว ฐิติมา วงษ์รัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง เกษร ทองพรมราช หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย ณรงค์ฤทธิ์ อยู่ออง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาง มัทนียา กลิ่นประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง เปรมฤทัย สัจจา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จุรีรัตน์ ม่วงไตรรัตน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย สุนทร จงปัตนา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาย จักรพันธ์ โปยขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วิฑูรย์ สิริประเสริฐศิลป์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาย อภิรมย์ พานิชศิริ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง เบญจมาศ ไผครบุรี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นาย ภาณุพงษ์ จำปาทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ทิพย์สราวัลย์ หวังปรุงกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย ธัญธวัช วรกิจวัฒนา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นางสาว สวนีย์ จำเริญวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ตติวลี เสนาะพิณ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย กานต์ เอื้อเฟื้อกลาง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ประสาน ไปใหม่ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อัจฉรา คิดตะคุ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว นิภาวรรณ ชัยพร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นางสาว รดาณัฐ มาศิริ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุทธิดา ทวนขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รัชดาวรรณ ทอนเกาะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย อนุสรณ์ พัดไธสง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ปานไพลิน ชาญสูงเนิน หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กิตติกร คมพิทยากุล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชัชชัย จัดงูเหลือม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย พีรพงศ์ ดุจจานุทัศน์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กิตติยาภรณ์ ผูกขาว หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย อนันต์ ขวัญดี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พรชนก สองคำชุม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุภาพร บุตรสัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศิริศักดิ์ มาตย์นอก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว จิราวรรณ กลิ่นด่านกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาจีน
นางสาว เพชรัตน์ เนยกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นางสาว สุภานันท์ กลอกกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชมนาด โชตินภาลัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นฤมล พรประสพสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สนันดา หิรัญรัตนวงศ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ปุณนัฏฐา มีพูล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สุธีรกุล เตจะวัน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ปิยะธิดา คุณพรม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว รินทร์ลิตา รัตนาธานีพัฒน์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาว เกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
นางสาว ปภัสสร วัชโศก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นาง รัตนาภรณ์ พรสี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นาง สาลินี กองสมบัติ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การบริหารการศึกษา
นางสาว กมลชนก จันทร์สา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พัณณิตา ชงโค หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธันย์ชนก ทิพย์ประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วรัญญา แก้วประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ธิดารัตน์ มากอยู่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย สนทยา ทองอิ่ม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย มงคล สุขสบาย ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย กิตติพงษ์ บุตรดีพรม ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง กรรณิกา กุลุพงษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นางสาว รัตนาภรณ์ ดีสวาสดิ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พลอยสิชา ชัยโชติเปี่ยมเตชะ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ภาณุรักษ์ จำปาทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เอกพล ศรนารา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ภุมรินทร์ ระวิงทอง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาง สุวิมล มาตรา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ศศินา พิมพ์ปรุ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง พัชรินทร์ นารินรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง สุดารัตน์ เชียงใหม่ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย จัก แฝงกระโทก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เสริม ลีกระโทก ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สังวาลย์ ตุ้มทอง ชาย สุรธรรมพิทักษ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อุไร นาเมืองรักษ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พงศ์พลิน คณะบุตร ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ทิน แฝงกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ภัทราภรณ์ ออกมา หญิง สุรธรรมพิทักษ์ จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาย อธิวัฒน์ ธิติเจริญโรจน์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ จ.โสตทัศนศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง มาลัย ยมดี หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง รุจณี บุญตาม หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ละออง สมเพชร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง วันดี ภูทองพันธ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง แววตา ผลวิลัย หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุนันท์ เจริญสุข หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง แสวง เขตนิมิตร หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง อรศศิพัชร์ ปันจัตุรัส หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Mr. Mark David Swales ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Mrs. Lea Ocheda Rosatazo หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Mrs. Marilou V. Biscocho หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Miss Pamella Nimusiime หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
Miss Anita Lappay หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
Mr. David Apurado ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ศิลปชัย แสงวิริยานนท์ ชาย สุรธรรมพิทักษ์ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง วรรณทอง แฝงกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง จั๊กจั่น ลีกระโทก หญิง สุรธรรมพิทักษ์ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย พัชรพล พิวขุนทด ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ดุสิตา กำเหนิดพันธุ์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว รสริน พวงขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว จริยา ชัยประเสริฐ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุกัญญา ผินกลาง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ศรณภัทร เจตน์วัฒนานนท์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กศิธิชา ติคำลำ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุดารัตน์ เป้ทุ่ง หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
Ms. Li Ya หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
Mr. Bo Lenny Bladh ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปวริศา พิทักษ์ธานินทร์ หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง เขมจุฑา รักษาภักดีกุล หญิง สุรธรรมพิทักษ์ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ยุรนันท์ หนูขาว ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ธัญพิชชา สิงห์เดช หญิง สุรธรรมพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สีหราช บุษย์ศรี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สันติ ทิมสูงเนิน ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พงษ์นิธิ บุญศรีี ชาย สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว จันทิมา ยอดขุนทด หญิง สุรธรรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ฟิสิกส์
นาย สหพงษ์ นอกพุดซา ชาย สุรธรรมพิทักษ์ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย จตุรงค์ ไชยคูบอล ชาย สุรธรรมพิทักษ์ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุรเดช พันธชัย ชาย สุรธรรมพิทักษ์ พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พิชญา โพธิ์กลาง หญิง สุรนารีวิทยา ๒ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นางสาว สุปราณี แก้วมาพะเนา หญิง