ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

50

โรงเรียน
ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
50
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอน ม.ต้น
50
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอน ม.ปลาย
2
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00
ประเทศ 0.00
ดูข้อมูล

187

ครูและบุคลากร

สนง.
82
รร.
105
นักเรียน : ครู
0 : 1
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2562

ดูข้อมูล

0

แผนอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-
คิดเป็น
-
ดูข้อมูล

0

ห้องเรียน
ดูข้อมูล

0

นักเรียน
นักเรียน : ห้อง
nan : 1
ดูข้อมูล
นร.ม.ต้น
0
นร.ม.ปลาย
0
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
มัธยมศึกษาตอนต้น50 /100%
มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย2 /4%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก50 /100%
ขนาดกลาง /0%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 150 /100%
ขนาดที่ 2 /0%
ขนาดที่ 3 /0%
ขนาดที่ 4 /0%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ภูมิศาสตร์การเดินทาง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
กลุ่มโรงเรียนราชสีมา

10 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มโรงเรียนสุรนารี

10 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา

10 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน

10 โรงเรียน

ดูข้อมูล
กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

10 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 505 หมู่ 12 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
Version 2020.07